Українська | English

Головна » Публікації » Вісник Національного банку України

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ АВТОРІВ


КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ АВТОРІВ

Загальна інформація

Журнал “Visnyk of the National Bank of Ukraine” (публікує теоретичні та емпіричні дослідження у сфері економіки, фінансів та банківської справи.

Подані рукописи повинні відповідати тематиці журналу, його пріоритетним напрямам, вимогам до подання та етичним стандартам. Якщо стаття не відповідає зазначеним критеріям, вона відхиляється без рецензування.

Після перегляду редакторами подані рукописи проходять подвійне анонімне рецензування незалежними рецензентами. Рішення про публікацію поданих на розгляд статей базується на відгуках рецензентів та остаточних висновках редакторів.

Подання статті

Подання статті до журналу означає, що:

- рукопис є оригінальним дослідженням, яке не публікувалося раніше;
- стаття не перебуває на розгляді в іншому виданні;
- усі співавтори погодили публікацію рукопису.

Статті приймаються українською або англійською мовами. Переклад англійською та редагування англомовних текстів здійснюється видавцем безкоштовно для авторів.

Подаючи статтю на розгляд, автор визнає умови Ліцензійного договору приєднання та надає Національному банку України право публікувати і використовувати надіслану працю. Відповідно до зазначеного договору виплату роялті або гонорару за використання статті автору(ам) не передбачено.

Пакет документів для подачі статті включає такі файли:

1. Файл титульної сторінки з такими обов’язковими елементами:

- стисла та інформативна назва дослідження;
- повне ім’я автора(ів);
- 16-значний ідентифікатор(и) ORCID автора(ів);
- інформація щодо установ, організацій, наукових закладів, які представляє(ють) автор(и), та адреса (місто і країна); - e-mail автора для комунікацій.

2. Текстовий файл (оригінал рукопису українською або англійською мовами). Текстовий файл не повинен містити жодних ідентифікаторів авторів, оскільки журнал використовує процедуру анонімного рецензування.

3. Файли, що містять усі графіки і схеми, які використано в статті, з їхніми відповідними назвами та позначеннями одиниць вимірювання (з роздільною здатністю не менше 300 dpi).

Якщо авторський оригінал статті написано українською мовою, необхідно подати її назву, анотацію, ключові слова та повні імена авторів англійською мовою.

Стаття та супровідні файли надсилаються електронною поштою на адресу: journal@bank.gov.ua.

Подання рукопису безкоштовне.

Вимоги до статті

Для забезпечення швидкого та якісного опрацювання поданих на розгляд статей вони повинні відповідати вимогам, зазначеним нижче. Статті, які не відповідають цим вимогам, до розгляду не прийматимуться.

Структура

Кожна стаття повинна містити такі основні частини: анотація, ключові слова, вступ, огляд літератури, опис даних та методології, результати, висновки, перелік використаної літератури та додатки (таблиці та графіки з назвами і позначеннями одиниць вимірювання). Подяки за підтримку фізичним особам, грантодавцям та організаціям, які брали участь у фінансуванні дослідження, наводяться у примітці на початку статті.

В анотації коротко вказуються дослідницькі питання та гіпотези, дані, основні методи та результати дослідження (обсяг до 150 слів). Після анотації автор має зазначити не більше п’яти ключових слів та до п’яти JEL-кодів (JEL Classification Codes Guide).

Текст статті:

- Форматування: текстовий редактор Microsoft Word (.doc, .docx), формат – А4, міжрядковий інтервал – 1,5 pt, тип шрифту - Calibri, розмір шрифту – 12 pt;
- Обсяг статті не повинен перевищувати 8 500 слів;
- Формули й обчислення, рівняння та інші математичні розрахунки, наведені для обґрунтування та підтвердження результатів дослідження, мають бути включені до тексту статті з використанням Microsoft Equation;
- Графіки, формули, таблиці необхідно пронумерувати арабськими цифрами послідовно за кожним видом інформативного матеріалу з наведенням відповідних посилань на них у тексті;
- Абсциса та ордината графіків повинні бути чітко позначені з визначенням розмірності шкали і величин;
- Математичні доведення, а також таблиці з первинними даними необхідно розмістити в додатках із посиланнями на них у тексті;
- Графіки та великі таблиці необхідно розмістити наприкінці статті в додатках із відповідними посиланнями на них у тексті.

Література

Перелік використаної літератури наводиться в структурованому вигляді після заголовка Література (вирівнювання по лівому краю, курсив). Кожна позиція в списку літератури повинна мати відповідне посилання в тексті. Перелік літератури повинен містити лише опубліковані статті або праці, прийняті до публікації. Джерела в списку літератури подаються в алфавітному і хронологічному порядку (починаючи з найпершої публікації кожного автора). Якщо посилання на оригінал джерела вказано лише українською або іншою мовою з використанням кирилиці і джерело не має англійського варіанта назви, необхідно перекласти це джерело англійською. Використання DOI обов’язкове для тих онлайн-публікацій, яким цей ідентифікатор присвоєний.

Журнали: Прізвище та ініціали всіх авторів, рік публікації (в дужках), назва статті, назва журналу, том, номер, перша та остання сторінки публікації, онлайн-посилання або DOI.

Приклад:

Bernanke B., Boivin J. (2006). Monetary Policy in a Data-Rich Environment. Journal of Monetary Economics, Vol. 50, No. 3, pp. 525-546. https://doi.org/10.1016/s0304-3932(03)00024-2

Книги: Прізвище та ініціали всіх авторів, рік публікації (в дужках), назва, видання, видавництво, місце публікації.

Приклад:

Laidler D.E.W. (1993). The Demand for Money: Theories, Evidence, and Problems. Harper Collins College Publishers, New York. Інші публікації: Прізвище та ініціали всіх авторів, рік публікації (в дужках), назва публікації, том, номер, видавництво, видання, місце публікації.

Приклад:

Flood R., Marion P. (1998). Self-Fulfilling Risk Predictions: An Application to Speculative Attacks. Working Paper, No. 124, IMF, Washington D.C.

Плата за публікацію

Плата за подання, розгляд, підготовку та публікацію статті з авторів не стягується. Усі витрати на фінансування журналу бере на себе Національний банк України.

  На початок сторінки