Presentation RelationshipsPref. LabelTypeReferences
[101000] Звіт про управління (звіт керівництва)
 Звіт про управління [абстрактний тип] String 
  Розкриття інформації щодо звіту про управління [абстрактний тип] String 
   Розкриття інформації щодо звіту про управління [текстовий блок] TextBlock 
   Дата звіту про управління Date 
   Найменування суб'єкта господарювання, що звітує String 
   Розкриття інформації про діяльність та організаційну структуру [абстрактний тип] String 
    Розкриття інформації про основну діяльність [текстовий блок] TextBlock 
    Розкриття інформації про мету, цілі та стратегії досягнення цих цілей [текстовий блок] TextBlock 
    Розкриття інформації про дочірні компанії [текстовий блок] TextBlock 
    Розкриття інформації про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів [текстовий блок] TextBlock 
    Розкриття інформації про організаційну структуру та керівництво [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про ліквідність та зобов'язання [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо екологічних аспектів [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо соціальних аспектів та кадрової політики [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про використання фінансових інструментів, якщо це мало суттєвий вплив на оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан і доходи або витрати [абстрактний тип] String 
    Завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування [текстовий блок] TextBlock 
    Вразливість до цінових ризиків [текстовий блок] TextBlock 
    Вразливість до ризику ліквідності [текстовий блок] TextBlock 
    Вразливість до ризику грошових потоків [текстовий блок] TextBlock 
    Вразливість до валютного ризику [текстовий блок] TextBlock 
    Вразливість до кредитного ризику [текстовий блок] TextBlock 
    Вразливість до ринкового ризику [текстовий блок] TextBlock 
    Вразливість до інших ризиків [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо діяльності у сфері досліджень та інновацій [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо придбання власних акцій [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо відносин з акціонерами/учасниками та пов'язаними особами, вплив цих відносин на результат діяльності та здійснення управління ними [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про фінансові інвестиції [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про ймовірні перспективи подальшого розвитку, в тому числі інформація про злиття чи поглинання [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття іншої інформації, що має суттєве значення [текстовий блок] TextBlock 
  Розкриття інформації про корпоративне управління [абстрактний тип] String 
   Розкриття інформації про кодекс корпоративного управління [абстрактний тип] String 
    Власний кодекс корпоративного управління, яким керується суб'єкт господарювання, що звітує (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі) [текстовий блок] TextBlock 
    Кодекс корпоративного управління, який суб'єкт господарювання, що звітує добровільно вирішив застосовувати (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі) [текстовий блок] TextBlock 
    Практика корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством вимоги [текстовий блок] TextBlock 
    Від яких частин власного кодексу корпоративного управління або іншого кодексу корпоративного управління, який суб'єкт господарювання, що звітує добровільно вирішив застосовувати відхиляється і причини таких відхилень [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про основні системи внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками, в тому числі, які стосуються процесу складання фінансової звітності [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про права акціонерів/учасників та способів їх реалізації, що застосовуються понад визначені законодавством вимоги [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про вищий орган управління [абстрактний тип] String 
    Назва та склад вищого органу управління [текстовий блок] TextBlock 
    Повноваження вищого органу управління [текстовий блок] TextBlock 
    Функціонування вищого органу управління [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звітує), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про наглядовий орган, що здійснює нагляд за діяльністю виконавчого органу та представляє інтереси вищого органу управління, та комітети, що підзвітні такому органу [абстрактний тип] String 
    Назва та склад наглядового органу [текстовий блок] TextBlock 
    Повноваження наглядового органу [текстовий блок] TextBlock 
    Функціонування наглядового органу [текстовий блок] TextBlock 
    Розмір винагороди за рік членів наглядового органу [текстовий блок] TextBlock 
    Зміни у складі наглядового органу за рік [текстовий блок] TextBlock 
    Назви та склади комітетів, що підзвітні наглядовому органу [текстовий блок] TextBlock 
    Повноваження комітетів, що підзвітні наглядовому органу [текстовий блок] TextBlock 
    Функціонування комітетів, що підзвітні наглядовому органу [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про виконавчий орган та комітети, що підзвітні такому органу [абстрактний тип] String 
    Назва та склад виконавчого органу [текстовий блок] TextBlock 
    Повноваження виконавчого органу [текстовий блок] TextBlock 
    Функціонування виконавчого органу [текстовий блок] TextBlock 
    Розмір винагороди за рік членів виконавчого органу [текстовий блок] TextBlock 
    Зміни у складі виконавчого органу за рік [текстовий блок] TextBlock 
    Назви та склади комітетів виконавчого органу [текстовий блок] TextBlock 
    Повноваження комітетів виконавчого органу [текстовий блок] TextBlock 
    Функціонування комітетів виконавчого органу [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття іншої інформації, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управління суб'єкта господарювання, що звітує [текстовий блок] TextBlock 
[104000] Інформація про аудиторський звіт
 Інформація про аудиторський звіт [абстрактний тип] String 
  Найменування суб'єкта аудиторської діяльності String 
  Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності String 
  Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності String 
  Вебсторінка, де оприлюднена фінансова звітність підприємства разом з аудиторським звітом String 
  Ключовий партнер, який підписав аудиторський звіт, що оприлюднений разом з річною фінансовою звітністю на вебадресі зазначеній у цій формі String 
  Номер та дата договору на проведення аудиту String 
  Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності String 
  Дата початку та дата закінчення аудиту String 
  Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності String 
  Вид думки TypeOfOpinion 
[110000] Загальна інформація про фінансову звітність
 Розкриття загальної інформації про фінансову звітність [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 51
  Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації String IAS 1 2019-01-01 51 a
  Ідентифікаційний код юридичної особи String 
  Міжнародний код ідентифікації юридичної особи LEI 
  Сайт компанії String 
  Пояснення зміни назви суб'єкта господарювання, що звітує, або інших способів ідентифікації у порівнянні з кінцем попереднього звітного періоду String IAS 1 2019-01-01 51 a
  Опис характеру фінансової звітності String IAS 27 2019-01-01 16 a, IAS 1 2019-01-01 51 b, IAS 27 2019-01-01 17 a
  Дата кінця звітного періоду Date IAS 1 2019-01-01 51 c
  Період, який охоплюється фінансовою звітністю String IAS 1 2019-01-01 51 c
  Опис валюти подання String IAS 21 2019-01-01 53, IAS 1 2019-01-01 51 d
  Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності String IAS 1 2019-01-01 51 e
[220000] Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності
 Звіт про фінансовий стан [абстрактний тип] String 
  Активи [абстрактний тип] String 
   Грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 1 2019-01-01 54 i, IAS 7 2019-01-01 45, IFRS 12 2019-01-01 B13 a
   Кредити та аванси банкам Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Кредити та аванси клієнтам Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інвестиції в цінні папери Monetary 
   Похідні фінансові активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IFRS 12 2019-01-01 B16, IFRS 8 2019-01-01 24 a, IAS 1 2019-01-01 54 e
   Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства Monetary IAS 27 2019-01-01 10
   Інвестиційна нерухомість Monetary IAS 40 2019-01-01 76, IAS 40 2019-01-01 79 d, IAS 1 2019-01-01 54 b
   Негрошові активи, передані у заставу, які одержувач має право, за договором або за звичаєм, продати чи перезаставити Monetary Expiry date 2021-01-01 IAS 39 2019-01-01 37 a, IFRS 9 2019-01-01 3.2.23 a
   Поточні податкові активи Monetary IAS 1 2019-01-01 54 n
   Торговельна та інша дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b, IAS 1 2019-01-01 54 h
   Відстрочені податкові активи Monetary IAS 1 2019-01-01 54 o, IAS 12 2019-01-01 81 g i, IAS 1 2019-01-01 56
   Гудвіл Monetary IFRS 3 2019-01-01 B67 d, IAS 36 2019-01-01 134 a, IAS 1 2019-01-01 54 c, IAS 36 2019-01-01 135 a
   Нематеріальні активи за винятком гудвілу Monetary IAS 38 2019-01-01 118 e, IAS 1 2019-01-01 54 c
   Основні засоби Monetary IAS 1 2019-01-01 54 a, IAS 16 2019-01-01 73 e
   Інші фінансові активи Monetary IAS 1 2019-01-01 54 d
   Інші нефінансові активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу або як утримувані для виплати власникам Monetary IAS 1 2019-01-01 54 j
   Загальна сума активівtotalLabelMonetary IFRS 8 2019-01-01 23, IFRS 13 2019-01-01 93 a, IAS 1 2019-01-01 55, IFRS 13 2019-01-01 93 e, IFRS 8 2019-01-01 28 c, IFRS 13 2019-01-01 93 b
  Зобов'язання [абстрактний тип] String 
   Кошти банків Monetary 
   Кошти клієнтів Monetary 
   Похідні фінансові зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Боргові цінні папери, емітовані банком Monetary 
   Інші залучені кошти Monetary 
   Торговельна та інша кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 54 k
   Забезпечення [абстрактний тип] String 
    Забезпечення винагород працівникам Monetary IAS 1 2019-01-01 78 d
    Інше забезпечення Monetary IAS 1 2019-01-01 78 d, IAS 37 2019-01-01 84 a
    Загальна сума забезпеченьtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 l
   Інші фінансові зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 54 m
   Інші нефінансові зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні податкові зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 54 n
   Відстрочені податкові зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 56, IAS 12 2019-01-01 81 g i, IAS 1 2019-01-01 54 o
   Субординований борг Monetary 
   Зобов'язання, включені до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу Monetary IAS 1 2019-01-01 54 p, IFRS 5 2019-01-01 38
   Загальна сума зобов'язаньtotalLabelMonetary IFRS 13 2019-01-01 93 b, IFRS 13 2019-01-01 93 a, IFRS 8 2019-01-01 28 d, IAS 1 2019-01-01 55, IFRS 13 2019-01-01 93 e, IFRS 8 2019-01-01 23
  Власний капітал та зобов'язання [абстрактний тип] String 
   Власний капітал [абстрактний тип] String 
    Статутний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
    Нерозподілений прибуток Monetary IAS 1 2019-01-01 IG6, IAS 1 2019-01-01 78 e
    Емісійний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
    Актуарні різниці (прибутки/збитки) Monetary 
    Власні викуплені акціїnegatedLabelMonetary IAS 32 2019-01-01 34, IAS 1 2019-01-01 78 e
    Інша частка участі в капіталі Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
    Інші резерви Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
    Загальна сума власного капіталу, що відноситься до власників материнського підприємстваtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 r
    Частки участі, які не забезпечують контролю Monetary IAS 1 2019-01-01 54 q, IFRS 12 2019-01-01 12 f, IFRS 10 2019-01-01 22
   Загальна сума власного капіталу та зобов'язаньtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
[320000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат
 Прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
  Прибуток (збиток) [абстрактний тип] String 
   Дохід від звичайної діяльності Monetary IAS 1 2019-01-01 102, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IFRS 8 2019-01-01 23 a, IFRS 12 2019-01-01 B12 b v, IAS 1 2019-01-01 82 a, IAS 1 2019-01-01 103, IFRS 8 2019-01-01 28 a, IFRS 5 2019-01-01 33 b i, IFRS 8 2019-01-01 32, IFRS 8 2019-01-01 34, IFRS 8 2019-01-01 33 a
    Процентні доходи Monetary 
    Процентний дохід, обчислений із застосуванням методу ефективного відсотка Monetary Effective 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 82 a i, IAS 1 2019-01-01 82 a
   Інші доходи Monetary IAS 1 2019-01-01 103, IAS 1 2019-01-01 102
    Процентні витрати Monetary 
   Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) Monetary 
   Комісійні доходи Monetary 
   Комісійні витрати Monetary 
   Чистий прибуток/збиток від операцій з фінансовими інструментами за справедливою вартістю через прибуток або збиток Monetary 
   Чистий прибуток/збиток від операцій з хеджування справедливої вартості Monetary 
   Чистий прибуток/збиток від операцій з борговими фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary 
   Чистий прибуток/збиток від операцій з іноземною валютою Monetary 
   Чистий прибуток/збиток від переоцінки іноземної валюти Monetary 
   Чистий прибуток/збиток від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості Monetary 
   Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова Monetary 
   Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова Monetary 
   Чистий збиток від зменшення корисності фіансових активів Monetary 
   Чистий збиток (прибуток) від збільшення (зменшення) резервів за зобов'язаннями Monetary 
   Інші витратиnegatedTerseLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 102, IAS 1 2019-01-01 99
   Інші прибутки (збитки) Monetary IAS 1 2019-01-01 102, IAS 1 2019-01-01 103
   Витрати на виплати працівникамnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 99, IAS 1 2019-01-01 102, IAS 1 2019-01-01 104
   Витрати зносу та амортизаціїlabelMonetary IAS 1 2019-01-01 102, IFRS 12 2019-01-01 B13 d, IAS 1 2019-01-01 104, IFRS 8 2019-01-01 28 e, IAS 1 2019-01-01 99, IFRS 8 2019-01-01 23 e
   Інші адміністративні та операційні витрати Monetary 
   Сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визнаного у прибутку чи збиткуnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 99
   Прибуток (збиток) від операційної діяльностіtotalLabelMonetary IAS 32 2019-01-01 IE33, IAS 1 2019-01-01 85
   Різниця між балансовою вартістю дивідендів до сплати та балансовою вартістю розподілених негрошових активів Monetary IFRIC 17 2019-01-01 15
   Прибутки (збитки) від чистої грошової позиції Monetary IAS 29 2019-01-01 9
   Прибуток (збиток), що виникає від припинення визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю Monetary IAS 1 2019-01-01 82 aa
   Частка прибутку (збитку) асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IFRS 8 2019-01-01 28 e, IAS 1 2019-01-01 82 c, IFRS 8 2019-01-01 23 g
   Інші доходи (витрати) від дочірніх підприємств, спільно контрольованих суб'єктів господарювання та асоційованих підприємств Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Прибутки (збитки), що виникають від різниці між попередньою амортизованою собівартістю та справедливою вартістю фінансових активів, перекласифікованих з категорії за амортизованої собівартістю в категорію оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток Monetary IAS 1 2019-01-01 82 ca
   Накопичений прибуток (збиток) раніше визнаний в іншому сукупному доході в результаті перекласифікації фінансових активів з категорії оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід до категорії оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток Monetary IAS 1 2019-01-01 82 cb
   Прибутки (збитки) від хеджування для хеджування групи об'єктів з позиціями ризику, що згортаються Monetary IFRS 7 2019-01-01 24C b vi, IFRS 9 2019-01-01 6.6.4
   Прибуток (збиток) до оподаткуванняtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 102, IFRS 8 2019-01-01 28 b, IFRS 5 2019-01-01 33 b i, IFRS 8 2019-01-01 23, IAS 1 2019-01-01 103
   Податкові доходи (витрати)negatedTerseLabelMonetary IFRS 12 2019-01-01 B13 g, IFRS 8 2019-01-01 23 h, IAS 12 2019-01-01 79, IAS 1 2019-01-01 82 d, IAS 12 2019-01-01 81 c i, IAS 12 2019-01-01 81 c ii
   Прибуток (збиток) від діяльності, що триваєtotalLabelMonetary IFRS 12 2019-01-01 B12 b vi, IFRS 8 2019-01-01 28 b, IFRS 8 2019-01-01 23, IAS 1 2019-01-01 81A a
   Прибуток (збиток) від припиненої діяльності Monetary IFRS 12 2019-01-01 B12 b vii, IFRS 5 2019-01-01 33 a, IAS 1 2019-01-01 82 ea, IAS 1 2019-01-01 98 e
   Прибуток (збиток)totalLabelMonetary IFRS 8 2019-01-01 23, IAS 7 2019-01-01 18 b, IAS 1 2019-01-01 106 d i, IAS 1 2019-01-01 81A a, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IFRS 8 2019-01-01 28 b
  Прибуток (збиток), що відноситься до [абстрактний тип] String 
   Прибуток (збиток), що відноситься до власників материнського підприємства Monetary IAS 1 2019-01-01 81B a ii
   Прибуток (збиток), що відноситься до часток, що не забезпечують контролю Monetary IAS 1 2019-01-01 81B a i, IFRS 12 2019-01-01 12 e
  Прибуток на акцію [текстовий блок] TextBlock IAS 33 2019-01-01 66
   Прибуток на акцію [абстрактний тип] String 
    Прибуток на акцію [таблиця] Table IAS 33 2019-01-01 66
     Класи звичайних акцій [вісь] Axis IAS 33 2019-01-01 66
      Звичайні акції [компонент] Domain IAS 33 2019-01-01 66, IAS 1 2019-01-01 79 a
    Прибуток на акцію [статті] String 
     Базовий прибуток на акцію [абстрактний тип] String 
      Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває PerShare IAS 33 2019-01-01 66
      Базовий прибуток (збиток) на акцію від припиненої діяльності PerShare IAS 33 2019-01-01 68
      Загальна сума базового прибутку (збитку) на акціюtotalLabelPerShare IAS 33 2019-01-01 66
     Розбавлений прибуток на акцію [абстрактний тип] String 
      Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває PerShare IAS 33 2019-01-01 66
      Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від припиненої діяльності PerShare IAS 33 2019-01-01 68
      Загальна сума розбавленого прибутку (збитку) на акціюtotalLabelPerShare IAS 33 2019-01-01 66
  Прибуток на акцію, що належить власникам банку [абстрактний тип] String 
   Прибуток на акцію, що належить власникам банку [таблиця] Table 
    Прибуток на акцію, що належить власникам банку [вісь] Axis 
     Звичайні акції [компонент] Domain IAS 33 2019-01-01 66, IAS 1 2019-01-01 79 a
   Прибуток на акцію, що належить власникам банку [статті] String 
    Базовий прибуток на акцію, що належить власникам банку [абстрактний тип] String 
     Базовий прибуток (збиток) на акцію, що належить власникам банку PerShare 
    Розбавлений прибуток на акцію, що належить власникам банку [абстрактний тип] String 
     Розбавлений прибуток (збиток) на акцію, що належить власникам банку PerShare 
[410000] Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування
 Звіт про сукупний дохід [абстрактний тип] String 
  Прибуток (збиток) Monetary IFRS 8 2019-01-01 23, IAS 7 2019-01-01 18 b, IAS 1 2019-01-01 106 d i, IAS 1 2019-01-01 81A a, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IFRS 8 2019-01-01 28 b
  Інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
   Компоненти іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, після оподаткування [абстрактний тип] String 
    Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від інвестицій в інструменти власного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 a
    Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7
    Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки програм з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7
    Інший сукупний дохід, після оподаткування, зміни у справедливій вартості фінансового зобов'язання, що пов'язані зі змінами кредитного ризику зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 a
    Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) за інструментами хеджування, які хеджують інвестиції в інструменти власного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка не буде перекласифікована у прибуток або збиток, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 82A
   Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток Monetary IAS 1 2019-01-01 91
   Загальна сума іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток, після оподаткуванняtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 82A, IAS 1 2019-01-01 IG6
   Компоненти іншого сукупного доходу, які будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, після оподаткування [абстрактний тип] String 
    Курсові різниці від переведення [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від курсових різниць за перерахунком з однієї валюти в іншу, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації курсових різниць у результаті переведення, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92, IAS 21 2019-01-01 48
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, курсові різниці в результаті переведенняtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7
    Хеджування грошових потоків [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від хеджування грошових потоків, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IFRS 7 2019-01-01 24C b i, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 23 c, IFRS 7 2019-01-01 24E a
     Коригування перекласифікації хеджування грошових потоків, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 24C b iv, IAS 1 2019-01-01 92, IFRS 7 2019-01-01 24E a, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 23 d
     Суми, вилучені з власного капіталу та включені до балансової вартості нефінансового активу (зобов'язання), придбання або виникнення якого було хеджовано високоймовірною прогнозною операцією, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 23 e
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, хеджування грошових потоківtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7
    Хеджування чистої інвестиції в закордонну господарську одиницю [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IFRS 7 2019-01-01 24C b i, IFRS 9 2019-01-01 6.5.13 a, IAS 39 2019-01-01 102 a, IFRS 7 2019-01-01 24E a
     Коригування перекласифікації хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 24E a, IFRS 7 2019-01-01 24C b iv, IAS 39 2019-01-01 102, IFRS 9 2019-01-01 6.5.14, IAS 1 2019-01-01 92
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницюtotalLabelMonetary IFRS 9 2019-01-01 6.5.13 a, IAS 39 2019-01-01 102 a, IAS 1 2019-01-01 91 a
    Зміна у часовій вартості опціонів [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від зміни часової вартості опціонів, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації зміни вартості у часовій вартості опціонів, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, зміни у часовій вартості опціонівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 a
    Зміна у вартості форвардних елементів форвардних контрактів [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від зміни вартості форвардних елементів форвардних контрактів, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації зміни вартості форвардних елементів форвардних контрактів, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, зміна у вартості форвардних елементів форвардних контрактівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7
    Зміна вартості базисних валютних спредів [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від зміни вартості базисних валютних спредів, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації зміни вартості базисних валютних спредів, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, зміна у вартості базисних валютних спредівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 a
    Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92
     Суми, вилучені з власного капіталу і cкориговані за справедливою вартістю фінансових активів в результаті перекласифікації і виключення з категорії оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IFRS 9 2019-01-01 5.6.5
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, фінансові активи оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохідtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 a
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка буде перекласифікована у прибуток або збиток, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 82A
   Загальна сума іншого сукупного доходу, який буде перекласифіковано у прибуток або збиток, після оподаткуванняtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 IG6, IAS 1 2019-01-01 82A
   Загальна сума іншого сукупного доходуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 106 d ii, IFRS 12 2019-01-01 B12 b viii, IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 81A b
  Загальна сума сукупного доходуtotalLabelMonetary IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IFRS 12 2019-01-01 B12 b ix, IAS 1 2019-01-01 81A c, IAS 1 2019-01-01 106 a
  Сукупний дохід, що відноситься до [абстрактний тип] String 
   Сукупний дохід, що відноситься до власників материнського підприємства Monetary IAS 1 2019-01-01 106 a, IAS 1 2019-01-01 81B b ii
   Сукупний дохід, що відноситься до часток, що не забезпечують контролю Monetary IAS 1 2019-01-01 106 a, IAS 1 2019-01-01 81B b i
[510000] Звіт про рух грошових коштів, прямий метод
 Звіт про рух грошових коштів [абстрактний тип] String 
  Грошові потоки від (для) операційної діяльності [абстрактний тип] String 
   Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності [абстрактний тип] String 
    Процентні доходи, що отримані Monetary 
    Комісійні доходи, що отримані Monetary 
    Чисте (збільшення)/зменшення від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток Monetary 
    Чисте (збільшення)/зменшення від операцій з фінансовими похідними інструментами Monetary 
    Чисте (збільшення)/зменшення від операцій з іноземною валютою Monetary 
    Надходження від роялті, плати за послуги, комісійних та інших доходів Monetary IAS 7 2019-01-01 14 b
    Надходження за преміями та вимогами про відшкодування збитків, ануїтетами та іншими виплатами за полісами Monetary Expiry date 2021-01-01 IAS 7 2019-01-01 14 e
    Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі Monetary IAS 7 2019-01-01 14
   Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності [абстрактний тип] String 
    Процентні витрати, що сплачені Monetary 
    Комісійні витрати, що сплачені Monetary 
    Виплати працівникам та виплати від їх іменіnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 14 d
    Виплати за преміями та вимогами про відшкодування збитків, ануїтетами та іншими виплатами за полісамиnegatedLabelMonetary Expiry date 2021-01-01 IAS 7 2019-01-01 14 e
    Адміністративні витрати та інші операційні виплати, що сплачені Monetary 
    Податок на прибуток, що сплачений Monetary 
    Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністюnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 14
   Чисті грошові потоки від (використані у) діяльностіnetLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 A Statement of cash flows for an entity other than a financial institution, IAS 7 2019-01-01 20
   Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України Monetary 
   Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій у цінні папери Monetary 
   Чисте (збільшення)/зменшення фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток Monetary 
   Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості банків Monetary 
   Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів Monetary 
   Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів Monetary 
   Чисте (збільшення)/зменшення інших активів Monetary 
   Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків Monetary 
   Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів Monetary 
   Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком Monetary 
   Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями Monetary 
   Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань Monetary 
   Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань Monetary 
   Дивіденди сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Дивіденди отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 35, IAS 7 2019-01-01 14 f
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 14
   Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 50 d, IAS 7 2019-01-01 10
  Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності [абстрактний тип] String 
   Придбання цінних паперів Monetary 
   Надходження від реалізації інвестицій у цінні папери Monetary 
   Грошові потоки від втрати контролю над дочірніми підприємствами або іншими господарськими одиницямиterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 39
   Грошові потоки, що використовувались при отриманні контролю над дочірніми підприємствами або іншими підприємствамиnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 39
   Інші надходження грошових коштів від продажу інструментів капіталу чи боргових інструментів інших суб'єктів господарюванняterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 d
   Інші виплати грошових коштів для придбання інструментів капіталу або боргових інструментів інших суб'єктів господарюванняnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 c
   Інші надходження грошових коштів від продажу часток участі у асоційованих підприємствах Monetary 
   Інші виплати грошових коштів для придбання часток у асоційованих підприємствах Monetary 
   Інші надходження грошових коштів від продажу часток участі у спільних підприємствахterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 d
   Інші виплати грошових коштів для придбання часток у спільних підприємствахnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 c
   Надходження від продажу основних засобівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 b
   Придбання основних засобівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 a
   Надходження від продажу нематеріальних активівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 b
   Придбання нематеріальних активівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 a
   Надходження від продажу інших довгострокових активівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 b
   Надходження від продажу інвестиційної нерухомості Monetary 
   Придбання інвестиційної нерухомості Monetary 
   Придбання інших довгострокових активівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 a
   Надходження від державних грантівterseLabelMonetary IAS 20 2019-01-01 28
   Грошові аванси та кредити, надані іншим сторонамnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 e
   Надходження грошових коштів від повернення авансів та кредитів, наданих іншим сторонамterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 f
   Виплати грошових коштів за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонними контрактами та контрактами свопnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 g
   Надходження грошових коштів від ф'ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонних контрактів та контрактів свопterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 h
   Дивіденди отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 35, IAS 7 2019-01-01 14 f
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 21
   Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 10, IAS 7 2019-01-01 50 d
  Грошові потоки від (для) фінансової діяльності [абстрактний тип] String 
   Надходження від змін у частках участі в капіталі дочірніх підприємств, які не спричиняють втрату контролю Monetary IAS 7 2019-01-01 42A, IAS 7 2019-01-01 42B
   Виплати в результаті змін у частках участі в капіталі дочірніх підприємств, які не спричиняють втрату контролюnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 42A, IAS 7 2019-01-01 42B
   Надходження від випуску акцій Monetary IAS 7 2019-01-01 17 a
    Емісія простих акцій Monetary 
    Емісія привілейованих акцій Monetary 
   Надходження від випуску інших інструментів власного капіталу Monetary IAS 7 2019-01-01 17 a
   Виплати з метою придбання або викупу акцій суб'єкта господарюванняnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 b
    Викуп власних акцій Monetary 
    Продаж власних акцій Monetary 
   Виплати за іншими інструментами власного капіталуnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від запозиченьterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 c
    Отримання субординованого боргу Monetary 
    Отримання інших залучених коштів Monetary 
   Погашення запозиченьnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 d
    Повернення субординованого боргу Monetary 
    Повернення інших залучених коштів Monetary 
   Виплати за орендними зобов'язаннямиnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 e
   Надходження від державних грантівterseLabelMonetary IAS 20 2019-01-01 28
   Дивіденди сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів Monetary 
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 35, IAS 7 2019-01-01 14 f
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 21
   Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 50 d, IAS 7 2019-01-01 10
  Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсуnetLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45
  Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти [абстрактний тип] String 
   Вплив змін офіційного валютного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти Monetary 
   Вплив очікуваних кредитних збитків на грошові кошти та їх еквіваленти Monetary 
  Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентівnetLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45
  Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періодуperiodStartLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 i, IAS 7 2019-01-01 45, IFRS 12 2019-01-01 B13 a
  Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періодуperiodEndLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 i, IAS 7 2019-01-01 45, IFRS 12 2019-01-01 B13 a
[520000] Звіт про рух грошових коштів, непрямий метод
 Звіт про рух грошових коштів [абстрактний тип] String 
  Грошові потоки від (для) операційної діяльності [абстрактний тип] String 
   Прибуток (збиток) Monetary IFRS 8 2019-01-01 23, IAS 7 2019-01-01 18 b, IAS 1 2019-01-01 106 d i, IAS 1 2019-01-01 81A a, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IFRS 8 2019-01-01 28 b
   Коригування для узгодження прибутку (збитку) [абстрактний тип] String 
    Коригування на чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів Monetary 
    Амортизація дисконту/(премії) Monetary 
    Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток Monetary 
    Коригування витрат податку на прибуток Monetary IAS 7 2019-01-01 35
    Коригування фінансових витрат Monetary IAS 7 2019-01-01 20 c
    Коригування на результат із фінансовими похідними інструментами Monetary 
    Коригування зменшення (збільшення) торговельної дебіторської заборгованості Monetary IAS 7 2019-01-01 20 a
    Коригування зменшення (збільшення) іншої операційної дебіторської заборгованості Monetary IAS 7 2019-01-01 20 a
    Коригування збільшення (зменшення) іншої операційної кредиторської заборгованості Monetary IAS 7 2019-01-01 20 a
    Коригування витрат зносу та амортизації Monetary IAS 7 2019-01-01 20 b
    Коригування збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку чи збитку Monetary IAS 7 2019-01-01 20 b
    Коригування забезпечень Monetary IAS 7 2019-01-01 20 b
    Коригування нереалізованих збитків (прибутків) від курсових різниць Monetary IAS 7 2019-01-01 20 b
    Коригування платежів на основі акцій Monetary IAS 7 2019-01-01 20 b
    Коригування збитків (прибутків) за справедливою вартістю Monetary IAS 7 2019-01-01 20 b
    Коригування нерозподіленого прибутку асоційованих підприємствnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 20 b
    Інші коригування негрошових статей Monetary IAS 7 2019-01-01 20 b
    Коригування збитків (прибутків) від вибуття непоточних активів Monetary IAS 7 2019-01-01 14
    Інші коригування, для яких грошовим впливом є інвестиційний чи фінансовий грошовий потік Monetary IAS 7 2019-01-01 20 c
    Інші коригування для узгодження прибутку (збитку) Monetary IAS 7 2019-01-01 20
    Податок на прибуток, що сплачений Monetary 
    Загальна сума коригувань для узгодження прибутку (збитку)totalLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 20
   Чисті грошові потоки від (використані у) діяльностіnetLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 A Statement of cash flows for an entity other than a financial institution, IAS 7 2019-01-01 20
   Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України Monetary 
   Чисте (збільшення) зменшення інвестицій в цінні папери Monetary 
   Чисте (збільшення) зменшення фінансових активів, які обліковуються за спрведливою вартістю через прибуток або збиток Monetary 
   Чисте (збільшення) зменшення кредитів та заборгованості банків Monetary 
   Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів Monetary 
   Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів Monetary 
   Чисте (збільшення)/зменшення інших активів Monetary 
   Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків Monetary 
   Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів Monetary 
   Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком Monetary 
   Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань Monetary 
   Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань Monetary 
   Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток Monetary 
   Дивіденди сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Дивіденди отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 35, IAS 7 2019-01-01 14 f
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 14
   Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 50 d, IAS 7 2019-01-01 10
  Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності [абстрактний тип] String 
   Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж Monetary 
   Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж Monetary 
   Грошові потоки від втрати контролю над дочірніми підприємствами або іншими господарськими одиницямиterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 39
   Грошові потоки, що використовувались при отриманні контролю над дочірніми підприємствами або іншими підприємствамиnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 39
   Інші надходження грошових коштів від продажу інструментів капіталу чи боргових інструментів інших суб'єктів господарюванняterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 d
   Інші виплати грошових коштів для придбання інструментів капіталу або боргових інструментів інших суб'єктів господарюванняnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 c
   Інші надходження грошових коштів від продажу часток участі у спільних підприємствахterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 d
   Інші виплати грошових коштів для придбання часток у спільних підприємствахnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 c
   Надходження від продажу основних засобівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 b
   Придбання основних засобівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 a
   Надходження від продажу нематеріальних активівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 b
   Придбання нематеріальних активівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 a
   Надходження від продажу інших довгострокових активівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 b
   Надходження від продажу інвестиційної нерухомості Monetary 
   Придбання інвестиційної нерухомості Monetary 
   Придбання інших довгострокових активівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 a
   Надходження від державних грантівterseLabelMonetary IAS 20 2019-01-01 28
   Грошові аванси та кредити, надані іншим сторонамnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 e
   Надходження грошових коштів від повернення авансів та кредитів, наданих іншим сторонамterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 f
   Виплати грошових коштів за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонними контрактами та контрактами свопnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 g
   Надходження грошових коштів від ф'ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонних контрактів та контрактів свопterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 h
   Дивіденди отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 35, IAS 7 2019-01-01 14 f
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 21
   Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 10, IAS 7 2019-01-01 50 d
  Грошові потоки від (для) фінансової діяльності [абстрактний тип] String 
   Надходження від змін у частках участі в капіталі дочірніх підприємств, які не спричиняють втрату контролю Monetary IAS 7 2019-01-01 42A, IAS 7 2019-01-01 42B
   Виплати в результаті змін у частках участі в капіталі дочірніх підприємств, які не спричиняють втрату контролюnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 42A, IAS 7 2019-01-01 42B
   Надходження від випуску акцій Monetary IAS 7 2019-01-01 17 a
    Емісія простих акцій Monetary 
    Емісія привілейованих акцій Monetary 
   Надходження від випуску інших інструментів власного капіталу Monetary IAS 7 2019-01-01 17 a
   Виплати з метою придбання або викупу акцій суб'єкта господарюванняnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 b
   Виплати за іншими інструментами власного капіталуnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від запозиченьterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 c
    Отримання субординованого боргу Monetary 
    Отримання інших запозичених коштів Monetary 
   Погашення запозиченьnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 d
    Повернення субординованого боргу Monetary 
    Повернення інших залучених коштів Monetary 
   Виплати за орендними зобов'язаннямиnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 e
   Надходження від державних грантівterseLabelMonetary IAS 20 2019-01-01 28
   Дивіденди сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 35, IAS 7 2019-01-01 14 f
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 21
   Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 50 d, IAS 7 2019-01-01 10
  Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсуnetLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45
  Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти [абстрактний тип] String 
   Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 7 2019-01-01 28, IAS 7 2019-01-01 25
   Вплив очікуваних кредитних збитків на грошові кошти та їх еквіваленти Monetary 
  Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентівnetLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45
  Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періодуperiodStartLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 i, IAS 7 2019-01-01 45, IFRS 12 2019-01-01 B13 a
  Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періодуperiodEndLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 i, IAS 7 2019-01-01 45, IFRS 12 2019-01-01 B13 a
[610000] Звіт про зміни у власному капіталі
 Звіт про зміни у капіталі [абстрактний тип] String 
  Звіт про зміни у власному капіталі [таблиця] Table IAS 1 2019-01-01 106
   Компоненти власного капіталу [вісь] Axis IAS 1 2019-01-01 106
    Власний капітал [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106
     Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106
      Статутний капітал [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106
      Емісійний дохід [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106
      Власні викуплені акції [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106
      Інша частка участі в капіталі [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106
      Інші резерви [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 79 b, IAS 1 2019-01-01 106
       Дооцінка [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108, IAS 16 2019-01-01 39
       Резерв на курсові зміни у результаті переведення [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108, IAS 21 2019-01-01 52 b
       Резерв під прибутки та збитки за фінансовими активами, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
       Резерв переоцінок програм з визначеною виплатою [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
       Сума, визнана в іншому сукупному доході та накопичена у власному капіталі, яка пов'язана з непоточними активами або групами вибуття, які утримуються для продажу [компонент] Domain IFRS 5 2019-01-01 Example 12, IFRS 5 2019-01-01 38
       Резерв під прибутки та збитки від інвестицій в інструменти власного капіталу [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
       Резерв на зміни у справедливій вартості фінансового зобов'язання, що відноситься до зміни кредитного ризику зобов'язання [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
       Резервний капітал [компонент] Domain 
       Інші резерви відповідно до МСФЗ 4 [компонент] Domain 
       Інші резерви [компонент] Domain 
       Резервні та інші фонди банку [компонент] Domain 
      Нерозподілений прибуток [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106, IAS 1 2019-01-01 108
     Частки участі, які не забезпечують контролю[компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106
   Ретроспективне застосування та ретроспективний перерахунок [вісь] Axis IAS 8 2019-01-01 49 b i, IAS 8 2019-01-01 28 f i, IAS 1 2019-01-01 106 b, IAS 8 2019-01-01 29 c i
    Відображені в поточному періоді [компонент] Domain IAS 8 2019-01-01 28 f i, IAS 1 2019-01-01 20 d, IAS 8 2019-01-01 49 b i, IAS 8 2019-01-01 29 c i, IAS 1 2019-01-01 106 b
     Раніше представлені [компонент] Domain IAS 8 2019-01-01 49 b i, IAS 8 2019-01-01 29 c i, IAS 1 2019-01-01 106 b, IAS 8 2019-01-01 28 f i
     Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці [компонент] Domain IAS 8 2019-01-01 28 f i, IAS 8 2019-01-01 29 c i
     Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів [компонент] Domain IAS 8 2019-01-01 49 c, IAS 8 2019-01-01 49 b i
  Звіт про зміни у власному капіталі [статті] String 
   Власний капітал на початок періодуperiodStartLabelMonetary IFRS 13 2019-01-01 93 a, IAS 1 2019-01-01 78 e, IFRS 13 2019-01-01 93 b, IFRS 13 2019-01-01 93 e, IAS 1 2019-01-01 55
   Власний капітал на кінець періодуperiodEndLabelMonetary IFRS 13 2019-01-01 93 a, IAS 1 2019-01-01 78 e, IFRS 13 2019-01-01 93 b, IFRS 13 2019-01-01 93 e, IAS 1 2019-01-01 55
   Зміни у власному капіталі [абстрактний тип] String 
    Сукупний дохід [абстрактний тип] String 
     Прибуток (збиток) Monetary IFRS 8 2019-01-01 23, IAS 7 2019-01-01 18 b, IAS 1 2019-01-01 106 d i, IAS 1 2019-01-01 81A a, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IFRS 8 2019-01-01 28 b
     Інший сукупний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d ii, IFRS 12 2019-01-01 B12 b viii, IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 81A b
     Сукупний дохід Monetary IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IFRS 12 2019-01-01 B12 b ix, IAS 1 2019-01-01 81A c, IAS 1 2019-01-01 106 a
    Випуск власного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d iii
    Дивіденди, визнані як розподілені між власниками Monetary IAS 1 2019-01-01 107
    Збільшення через інші внески власників, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d iii
    Зменшення через інший розподіл між власниками, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d iii
    Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
    Збільшення (зменшення) через операції з власними викупленими акціями, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
    Збільшення (зменшення) через зміни у частках участі в дочірніх підприємствах, які не призводять до втрати контролю, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d iii
    Збільшення (зменшення) через операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d iii
    Суми, вилучені з резерву хеджування за грошовими коштами і включені до первісної вартості або до іншої балансової вартості нефінансового активу (зобов'язання) або ж твердого зобов'язання, для якого хеджування обліковують за справедливою вартістю Monetary IFRS 9 2019-01-01 6.5.11 d i, IFRS 7 2019-01-01 24E a
    Суми, вилучені з резерву змін у часовій вартості опціонів і включені до первісної вартості або до іншої поточної балансової вартості нефінансових активів (зобов'язань) або ж твердих зобов'язань, для яких хеджування обліковують за справедливою вартістю Monetary IFRS 9 2019-01-01 6.5.15 b i
    Суми, вилучені з резерву змін у вартості форвардних елементів форвардних контрактів і включені до первісної вартості або до іншої поточної балансової вартості нефінансових активів (зобов'язань) або ж твердих зобов'язань, для яких хеджування обліковують за справедливою вартістю Monetary IFRS 9 2019-01-01 6.5.16
    Суми, вилучені з резерву зміни вартості базисних валютних спредів і включені до первісної вартості або до іншої балансової вартості нефінансових активів (зобов'язань) або ж твердих зобов'язань, для яких хеджування обліковують за справедливою вартістю Monetary IFRS 9 2019-01-01 6.5.16
    Збільшення (зменшення) власного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
    Розподіл прибутку минулих років Monetary 
[800100] Примітки - Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу
 Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу [абстрактний тип] String 
  Грошові кошти та їх еквіваленти [абстрактний тип] String 
   Загальна сума грошових коштівtotalLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45
    Готівка Monetary IAS 7 2019-01-01 45
    Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України Monetary 
    Кореспонденські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках Monetary 
     України Monetary 
     інших країн Monetary 
   Грошові еквіваленти [абстрактний тип] String 
    Короткострокові розміщення в НБУ Monetary 
     Депозитні сертифікати Національного банку України Monetary 
     Інші короткострокові розміщення в НБУ Monetary 
    Короткострокові депозити, класифіковані як грошові еквіваленти Monetary IAS 7 2019-01-01 45
    Короткострокові інвестиції, класифіковані як грошові еквіваленти Monetary IAS 7 2019-01-01 45
    Інші банківські угоди, класифіковані як грошові еквіваленти Monetary IAS 7 2019-01-01 45
    Загальна сума грошових еквівалентівtotalLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45
   Інші грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 7 2019-01-01 45
   Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 i, IAS 7 2019-01-01 45, IFRS 12 2019-01-01 B13 a
   Кредити та аванси банкам [абстрактний тип] Monetary 
    Депозити в інших банках Monetary 
     короткострокові Monetary 
     довгострокові Monetary 
    Договори з купівлі і зворотного продажу, укладені з іншими банками Monetary 
    Кредити, надані іншим банкам Monetary 
     короткострокові Monetary 
     довгострокові Monetary 
    Загальна сума кредитів та авансів банкамtotalLabelMonetary 
   Кредити та аванси клієнтам [абстрактний тип] Monetary 
    Кредити корпоративним суб'єктам господарювання Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Кредити покупцям Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Кредити уряду Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Іпотека Monetary 
    Загальна сума кредитів та авансів клієнтамtotalLabelMonetary 
  Категорії фінансових активів [абстрактний тип] String 
   Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток Monetary 
    Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 a
    Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, обов'язково оцінені за справедливою вартістю Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 a
    Загальна сума фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збитокtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 8 a
   Фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
    Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 h
    Інвестиції в інструменти власного капіталу, призначені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 h, IFRS 7 2019-01-01 11A c
    Загальна сума фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохідtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 8 h
   Фінансові активи за амортизованою собівартістю Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 f
   Загальна сума фінансових активівtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 35M, IFRS 7 2019-01-01 35I, IFRS 7 2019-01-01 35H, IFRS 7 2019-01-01 25, IFRS 7 2019-01-01 35N
   Відстрочені податкові активи Monetary IAS 1 2019-01-01 54 o, IAS 12 2019-01-01 81 g i, IAS 1 2019-01-01 56
   Передплата за послуги Monetary 
   Дорогоцінні метали Monetary 
   Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя Monetary 
   Банківські акцепти як активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Договори купівлі із зворотним продажем та грошове забезпечення за отриманими в кредит цінними паперами Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інвестиції за ризиком власників полісів Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Активи з права користування Monetary IFRS 16 2019-01-01 53 j
   Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття Monetary 
   Статті, що знаходяться в процесі стягнення від інших банків Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інші активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
  Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства [абстрактний тип] String 
   Інвестиції в дочірні підприємства Monetary IAS 27 2019-01-01 10
   Інвестиції у спільні підприємства Monetary IAS 27 2019-01-01 10
   Інвестиції в асоційовані підприємства Monetary IAS 27 2019-01-01 10
   Загальна сума інвестицій в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємстваtotalLabelMonetary IAS 27 2019-01-01 10
  Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі [абстрактний тип] String 
   Інвестиції в асоційовані підприємства, облік яких ведеться за методом участі у капіталі Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інвестиції у спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі у капіталі Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Загальна сума інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталіtotalLabelMonetary IFRS 12 2019-01-01 B16, IFRS 8 2019-01-01 24 a, IAS 1 2019-01-01 54 e
  Інвестиційна нерухомість [абстрактний тип] String 
   Інвестиційна нерухомість, завершена Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Інвестиційна нерухомість на етапі будівництва або проектування Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Загальна сума інвестиційної нерухомостіtotalLabelMonetary IAS 40 2019-01-01 76, IAS 40 2019-01-01 79 d, IAS 1 2019-01-01 54 b
  Торговельна та інша дебіторська заборгованість [абстрактний тип] String 
   Дебіторська заборгованість пов'язаних сторін Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Дебіторська заборгованість асоційованих підприємств Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Дебіторська заборгованість спільних підприємств Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Попередні платежі [абстрактний тип] Monetary 
    Попередні платежі Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Нарахований дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Загальна сума попередніх платежів та нарахований дохідtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Дебіторська заборгованість за податком на додану вартість Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Дебіторська заборгованість за іншими податками Monetary 
   Дебіторська заборгованість від продажу нерухомості Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Дебіторська заборгованість з придбання активів Monetary 
   Дебіторська заборгованість від оренди нерухомості Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Інша дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованостіtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 78 b, IAS 1 2019-01-01 54 h
  Нематеріальні активи та гудвіл [абстрактний тип] String 
   Нематеріальні активи за винятком гудвілу [абстрактний тип] String 
    Назви брендів Monetary IAS 38 2019-01-01 119 a
    Титульні дані та видавнича інформація Monetary IAS 38 2019-01-01 119 b
    Комп'ютерне програмне забезпечення Monetary IAS 38 2019-01-01 119 c
    Ліцензії та франшизи Monetary IAS 38 2019-01-01 119 d
    Рецепти, формули, моделі, дизайнерські проекти та прототипи Monetary IAS 38 2019-01-01 119 f
    Нематеріальні активи на етапі розробки Monetary IAS 38 2019-01-01 119 g
    Інші нематеріальні активи Monetary IAS 38 2019-01-01 119
    Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілуtotalLabelMonetary IAS 38 2019-01-01 118 e, IAS 1 2019-01-01 54 c
   Гудвіл Monetary IFRS 3 2019-01-01 B67 d, IAS 36 2019-01-01 134 a, IAS 1 2019-01-01 54 c, IAS 36 2019-01-01 135 a
   Загальна сума нематеріальних активів та гудвілуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
  Основні засоби [абстрактний тип] String 
   Земля та будівлі [абстрактний тип] String 
    Земля Monetary IAS 16 2019-01-01 37 a
    Будівлі Monetary IAS 16 2019-01-01 37
    Загальна сума землі та будівельtotalLabelMonetary IAS 16 2019-01-01 37 b
   Машини Monetary IAS 16 2019-01-01 37 c
   Транспортні засоби [абстрактний тип] String 
    Кораблі Monetary IAS 16 2019-01-01 37 d
    Літак Monetary IAS 16 2019-01-01 37 e
    Автомобілі Monetary IAS 16 2019-01-01 37 f
   Загальна сума транспортних засобівtotalLabelMonetary IAS 16 2019-01-01 37
   Інструменти, прилади та інвентар Monetary 
   Пристосування та приладдя Monetary IAS 16 2019-01-01 37 g
   Комунікаційне та мережеве обладнання Monetary 
   Плодоносні рослини Monetary IAS 16 2019-01-01 37 i
   Активи, що генерують енергію Monetary 
   Основні засоби за операційною орендою Monetary 
   Незавершене будівництво Monetary IAS 16 2019-01-01 37
   Незавершені капітальні вкладення в основні засоби Monetary 
   Інші основні засоби Monetary IAS 16 2019-01-01 37
   Загальна сума основних засобівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 a, IAS 16 2019-01-01 73 e
  Різні активи [абстрактний тип] String 
   Чистий актив за програмою з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Обмежені до використання грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Похідні фінансові активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Похідні фінансові інструменти, утримані для торгівлі Monetary 
    Похідні фінансові інструменти, утримані для хеджування Monetary 
   Дебіторська заборгованість за фінансовою орендою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Проценти до отримання Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Активи програмування Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інвестиції за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інструменти капіталу утримувані Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Боргові інструменти утримувані [абстрактний тип] String 
    Банківські боргові інструменти утримувані Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Корпоративні боргові інструменти утримувані Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Державні боргові інструменти утримувані Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Утримувані боргові інструменти, забезпечені активами Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Інші боргові інструменти утримувані Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Загальна сума боргових інструментів утримуванихtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
   Дебіторська заборгованість за цінними паперами Monetary 
   Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками Monetary 
   Дебіторська заборгованість за операціями з валютою Monetary 
   Інші фінансові активи Monetary 
  Категорії фінансових зобов'язань [абстрактний тип] String 
   Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 e
   Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 f, IFRS 7 2019-01-01 8 g
   Загальна сума фінансових зобов'язаньtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 25
   Банківські акцепти як зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Договори продажу із зворотним викупом та грошове забезпечення за наданими в кредит цінними паперами Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Зобов'язання за інвестиційними контрактами Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Статті, що знаходяться в процесі переведення до інших банків Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інші зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інші залучені кошти [абстрактний тип] Monetary 
    Консорціумні отримані кредити Monetary 
    Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій Monetary 
    Зобов'язання з повернення проданого чи перезакладеного забезпечення Monetary 
   Усього інших залучених коштів Monetary 
  Позики, за типами [абстрактний тип] String 
   Кредити отримані Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Забезпечені банківські кредити отримані Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Незабезпечені банківські кредити отримані Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Облігації випущені Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Векселі та боргові зобов'язання випущені Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Комерційні папери випущені Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Інші боргові цінні папери випущені Monetary 
   Інші позики Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Загальна сума запозиченьtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
   Субординовані зобов'язання [абстрактний тип] String 
    Строкові субординовані зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Субординовані зобов'язання без зазначеної дати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Загальна сума субординованих зобов'язаньtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
  Торговельна та інша кредиторська заборгованість [абстрактний тип] String 
   Торговельна кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Кредиторська заборгованість перед пов'язаними сторонами Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Кредиторська заборгованість за придбання активів Monetary 
   Загальна сума кредиторської заборгованостіtotalLabelMonetary 
  Класи інших забезпечень [абстрактний тип] String 
   Резерв за зобов'язанням на реструктуризацію Monetary 
   Резерв за зобов'язаням, пов'язаний з судовим провадженням Monetary 
   Резерв за зобов'язанням відшкодування Monetary 
   Резерв за зобов'язанням обтяжливих договорів Monetary 
   Резерв за зобов'язанням на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію Monetary 
   Інші резерви за зобов'язанням Monetary 
   Усього резервів за зобов'язаннямиtotalLabelMonetary 
   Відстрочені податкові зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 56, IAS 12 2019-01-01 81 g i, IAS 1 2019-01-01 54 o
   Зобов'язання групи вибуття Monetary 
   Різні інші резерви за зобов'язанням [абстрактний тип] Monetary 
    Кредитні зобов'язання Monetary 
    Податкові ризики Monetary 
    Інші Monetary 
   Усього різні інші резерви за зобов'язанням Monetary 
   Інші фінансові зобов'язання [абстрактний тип] Monetary 
    Кредиторська заборгованість за цінними паперами Monetary 
    Кредиторська заборгованість за операціями з платіжними картками Monetary 
    Кредиторська заборгованість за лізингом (орендою) Monetary 
    Кредиторська заборгованість за операціями з іноземною валютою Monetary 
    Інші фінансові зобов'язання Monetary 
   Усього інших фінансових зобов'язань Monetary 
  Різні зобов'язання [абстрактний тип] String 
   Чисте зобов'язання за програмою з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Похідні фінансові зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Похідні фінансові зобов'язання, утримувані для хеджування Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Державні гранти Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Аванси отримані Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Дивіденди до сплати Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Проценти до сплати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Депозити від банків Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Депозити від клієнтів [абстрактний тип] String 
    Залишки на строкових депозитах від клієнтів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Залишки на депозитах до запитання від клієнтів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Залишки на поточних рахунках від клієнтів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Залишки на інших депозитах від клієнтів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Загальна сума депозитів від клієнтівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
   Зобов'язання перед центральними банками Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Зобов'язання перед іншими банками Monetary 
   Нарахування та відстрочений дохід [абстрактний тип] String 
    Відстрочений дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Нарахування Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Інша заборгованість Monetary 
    Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку Monetary 
    Загальна сума нарахувань і відстрочений дохідtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 78
    Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток Monetary 
   Кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Кредиторська заборгованість за податком на додану вартість Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Кредиторська заборгованість за акцизом Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Кредиторська заборгованість за утриманими коштами Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Інша кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованостіtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 k
  Різний власний капітал [абстрактний тип] String 
   Статутний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
   Резерв капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Додатковий сплачений капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Накопичений інший сукупний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Нерозподілений прибуток Monetary IAS 1 2019-01-01 IG6, IAS 1 2019-01-01 78 e
  Інші резерви [абстрактний тип] String 
   Дооцінка Monetary IAS 16 2019-01-01 39, IAS 38 2019-01-01 85
   Резерв на курсові зміни у результаті переведення Monetary IAS 21 2019-01-01 52 b
   Резерв під прибутки та збитки за фінансовими активами, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
   Сума, визнана в іншому сукупному доході та накопичена у власному капіталі, яка пов'язана з непоточними активами або групами вибуття, які утримуються для продажу Monetary IFRS 5 2019-01-01 Example 12, IFRS 5 2019-01-01 38
   Резерв під прибутки та збитки від інвестицій в інструменти власного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
   Резерв на зміни у справедливій вартості фінансового зобов'язання, що відноситься до зміни кредитного ризику зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
   Резервний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інші резерви відповідно до МСФЗ 4 Monetary 
   Інші резерви Monetary 
   Загальна сума інших резервівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 78 e
   Частки участі, які не забезпечують контролю Monetary IAS 1 2019-01-01 54 q, IFRS 12 2019-01-01 12 f, IFRS 10 2019-01-01 22
  Чисті активи (зобов'язання) [абстрактний тип] String 
   Активи Monetary IFRS 8 2019-01-01 23, IFRS 13 2019-01-01 93 a, IAS 1 2019-01-01 55, IFRS 13 2019-01-01 93 e, IFRS 8 2019-01-01 28 c, IFRS 13 2019-01-01 93 b
   Зобов'язанняnegatedLabelMonetary IFRS 13 2019-01-01 93 b, IFRS 13 2019-01-01 93 a, IFRS 8 2019-01-01 28 d, IAS 1 2019-01-01 55, IFRS 13 2019-01-01 93 e, IFRS 8 2019-01-01 23
   Чисті активи (зобов'язання)netLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
  Чистий борг Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
[800200] Примітки - Аналіз доходів та витрат
 Аналіз доходів та витрат [абстрактний тип] String 
  Дохід від звичайної діяльності [абстрактний тип] String 
   Дохід від продажу товарів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу дорогоцінних металів [абстрактний тип] String 
     Дохід від продажу дорогоцінних металів Monetary 
      Дохід від продажу золота Monetary 
      Дохід від продажу срібла Monetary 
      Дохід від продажу платини та інших дорогоцінних металів Monetary 
   Дохід від роялті Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Дохід від ліцензійних платежів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Процентні доходи Monetary IFRS 12 2019-01-01 B13 e, IFRS 8 2019-01-01 28 e, IAS 1 2019-01-01 112 c, IFRS 8 2019-01-01 23 c
    Процентні доходи від доступних для продажу фінансових активів Monetary Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від грошових коштів та банківських залишків в центральних банках Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від грошових коштів та банківських залишків в інших банках Monetary 
    Процентні доходи від грошових коштів та їх еквівалентів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від боргових інструментів утримуваних Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від депозитів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від фінансових активів, призначені за справедливою вартістю через прибуток або збиток Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від кредитів та авансів банкам Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від кредитів та авансів клієнтам Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від кредитів та дебіторської заборгованості Monetary Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від інших фінансових активів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від договорів купівлі із зворотним продажем та грошове забезпечення за отриманими в кредит цінними паперами Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи за фінансовою орендою Monetary 
   Доходи від дивідендів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Інший дохід від продажу Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Загальна сума доходу від продажуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 102, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IFRS 8 2019-01-01 23 a, IFRS 12 2019-01-01 B12 b v, IAS 1 2019-01-01 82 a, IAS 1 2019-01-01 103, IFRS 8 2019-01-01 28 a, IFRS 5 2019-01-01 33 b i, IFRS 8 2019-01-01 32, IFRS 8 2019-01-01 34, IFRS 8 2019-01-01 33 a
  Суттєві доходи та витрати [абстрактний тип] String 
   Часткове списання (сторнування часткового списання) запасів [абстрактний тип] String 
    Часткове списання запасів Monetary IAS 2 2019-01-01 36 e, IAS 1 2019-01-01 98 a
    Сторнування часткового списання запасівnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 a, IAS 2 2019-01-01 36 f
    Чисті часткові списання (сторнування часткових списань) запасівnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 a
   Часткове списання (сторнування часткового списання) основних засобів [абстрактний тип] String 
    Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку чи збитку, основні засоби Monetary IAS 16 2019-01-01 73 e v, IAS 1 2019-01-01 98 a
    Сторнування збитку від зменшення корисності, визнаного у прибутку чи збитку, основні засобиnegatedLabelMonetary IAS 16 2019-01-01 73 e vi, IAS 1 2019-01-01 98 a
    Чисті часткові списання (сторнування часткових списань) основних засобівnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 a
   Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), торгівельна дебіторська заборгованість [компонент] String 
    Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Сторнування збитку від зменшення корисності, визнаного у прибутку чи збитку, торговельна дебіторська заборгованістьnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Чистий збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованістьnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку чи збитку, кредити та аванси [абстрактний тип] String 
    Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку або збитку, кредити та аванси Monetary IAS 1 2019-01-01 85
    Сторнування збитку від зменшення корисності, визнаного у складі прибутку або збитку, кредити та авансиnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 85
    Чистий збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку або збитку, кредити та авансиnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 85
   Прибуток від відшкодування кредитів та авансів, списаних раніше Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Витрати на реструктуризацію Monetary IAS 1 2019-01-01 98 b
   Сторнування забезпечень на реструктуризацію Monetary IAS 1 2019-01-01 98 b
   Прибутки (збитки) від вибуття непоточних активів [абстрактний тип] String 
    Прибутки від вибуття непоточних активів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Збитки від вибуття непоточних активівnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Чисті прибутки (збитки) від вибуття непоточних активівnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів [абстрактний тип] String 
    Прибутки від вибуття основних засобів Monetary IAS 1 2019-01-01 98 c
    Збитки від вибуття основних засобівnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 c
    Чисті прибутки (збитки) від вибуття основних засобівnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 c
   Прибутки (збитки) від вибуття інвестиційної нерухомості [абстрактний тип] String 
    Прибутки від вибуття інвестиційної нерухомості Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Збитки від вибуття інвестиційної нерухомостіnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Чисті прибутки (збитки) від вибуття інвестиційної нерухомостіnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Прибутки (збитки) від вибуття інвестиції [абстрактний тип] String 
    Прибутки від вибуття інвестицій Monetary IAS 1 2019-01-01 98 d
    Збитки від вибуття інвестиційnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 d
    Чисті прибутки (збитки) від вибуття інвестиціїnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 d
   Прибутки (збитки) від вибуття інших непоточних активів Monetary IAS 1 2019-01-01 98
   Прибуток (збиток), що виникає від різниці між балансовою вартістю погашеного фінансового зобов'язання та сплаченої компенсації Monetary IFRIC 19 2019-01-01 11
   Прибутки (збитки) від врегулювання судових позовів [абстрактний тип] String 
    Прибутки від врегулювання судових позовів Monetary IAS 1 2019-01-01 98 f
    Збитки у зв'язку з врегулюванням судових позовівnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 f
    Чисті прибутки (збитки) від урегулювання судових позовівnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 f
   Інші сторнування забезпечень Monetary IAS 1 2019-01-01 98 g
   Доходи від діяльності, що триває, який відноситься до власників материнської компанії Monetary IFRS 5 2019-01-01 33 d
   Доходи від припиненої діяльності, що відносяться до власників материнської компанії Monetary IFRS 5 2019-01-01 33 d
   Прибуток (збиток) від діяльності, що триває, який відноситься до часток, що не забезпечують контролю Monetary IFRS 5 2019-01-01 Example 11, IFRS 5 2019-01-01 33 d
   Прибуток (збиток) від припиненої діяльності, який відноситься до часток, що не забезпечують контролю Monetary IFRS 5 2019-01-01 33 d, IFRS 5 2019-01-01 Example 11
   Дивіденди, класифіковані як витрати Monetary IAS 32 2019-01-01 40
   Витрати на роялті Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Витрати на дослідження та розробку Monetary IAS 38 2019-01-01 126
   Інвестиційний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Фінансові доходи (витрати) Monetary IAS 1 2019-01-01 85
    Інші фінансові доходи (витрати) Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Інші фінансові доходи Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Інші фінансові витрати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Процентні витрати Monetary IFRS 8 2019-01-01 28 e, IFRS 8 2019-01-01 23 d, IFRS 12 2019-01-01 B13 f
    Процентні витрати за банківськими кредитами та овердрафтами Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за облігаціями Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за позиками Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за випущеними борговими інструментами Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за депозитами від банків Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за депозитами від клієнтів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за зобов'язаннями перед центральними банками Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за зобов'язаннями перед банками Monetary 
    Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями, визначеними за справедливою вартістю через прибуток або збиток Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями, утримуваними для торгівлі Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за іншими фінансовими зобов'язаннями Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за договорами продажу із зворотним викупом та грошове забезпечення за наданими в кредит цінними паперами Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Інші процентні витрати Monetary 
   Процентні доходи (витрати) Monetary IFRS 8 2019-01-01 23, IFRS 8 2019-01-01 28 e, IAS 1 2019-01-01 85
   Витрати через скасування дисконту на забезпечення Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Витрати на ремонт і обслуговування Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Витрати на паливо та енергію [абстрактний тип] String 
    Витрати на паливо Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Витрати на енергію Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Загальна сума витрат на паливо і енергіюtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Інші операційні доходи (витрати) Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Різний інший операційний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Різні інші операційні витрати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Витрати на благодійні внески та субсидії Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Витрати на винагороду директорів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Витрати на розміщення Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Орендний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Орендні витрати Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Доходи (витрати) від оплати обслуговування нерухомості [абстрактний тип] String 
    Доходи від оплати обслуговування нерухомості Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Витрати на оплату обслуговування нерухомостіnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Чистий дохід (витрати) від сплати за обслуговування нерухомостіnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Доходи від будівництва об'єктів нерухомості та на управління проектом Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Витрати на будівництво об'єктів нерухомості та на управління проектом Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Витрати на управління нерухомістю Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Доходи від відшкодування за страховими полісами Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Доходи від штрафів та пені Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Операційні витрати Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Операційні витрати за винятком собівартості реалізації Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Витрати на продаж та маркетинг Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Прибутки (збитки) від зміни справедливої вартості похідних інструментів [абстрактний тип] String 
    Прибутки від зміни справедливої вартості похідних інструментів Monetary IAS 1 2019-01-01 85
    Збитки від зміни справедливої вартості похідних інструментівnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 85
    Чисті прибутки (збитки) від зміни справедливої вартості похідних інструментівnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 85
   Комісійні доходи (витрати) [абстрактний тип] String 
    Комісійні доходи [абстрактний тип] String 
     Доходи від брокерської плати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Доходи від управління портфелем та інша плата за управлінські послуги Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Пов'язана з кредитом плата та комісійні доходи Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Доходи від розрахунково-касового обслуговування Monetary 
     Доходи за операціями з цінними паперами Monetary 
     Доходи за позабалансовими операціями Monetary 
     Доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів Monetary 
     Доходи від операцій за договорами управління майном Monetary 
     Інші комісійні доходи Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Загальна сума гонорарів за послуги та комісійних доходівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 85
    Комісійні витрати [абстрактний тип] String 
     Витрати на брокерську платуnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Витрати від розрахунково-касового обслуговування Monetary 
     Витрати за операціями з цінними паперами Monetary 
     Витрати за позабалансовими операціями Monetary 
     Витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів Monetary 
     Витрати від операцій за договорами управління майном Monetary 
     Інші комісійні витратиnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Загальна сума комісійних витратnegatedTotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 85
    Чистий комісійний дохід (витрати)netLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 85
   Доходи (витрати) від продажу [абстрактний тип] String 
    Доходи (витрати) від продажу боргових інструментів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Доходи (витрати) від продажу інструментів власного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Доходи (витрати) від продажу похідних фінансових інструментів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Доходи (витрати) від продажу за валютними контрактами Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Інші доходи (витрати) від продажу Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Загальна сума доходів (витрат) від продажуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 85
   Чиста зароблена премія Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Вимоги про відшкодування збитків та сплачені виплати без урахування відшкодування за перестрахуванням Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Збільшення (зменшення) в забезпеченні незаробленої премії Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Премії виписані, за вирахуванням перестрахування Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Збільшення (зменшення) страхового зобов'язання, за вирахуванням перестрахування Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Аквізиційні та адміністративні витрати, пов'язані з страховими контрактами Monetary IAS 1 2019-01-01 85
  Витрати за характером [абстрактний тип] String 
   Витрати на послуги Monetary IAS 1 2019-01-01 85
    Витрати на страхування Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Витрати на оплату професійних послуг Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Транспортні витрати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Банківські та подібні нарахування Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Нарахування на передачу енергії Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Витрати на відрядження Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Витрати на комунікацію Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Комунальні витрати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Витрати на рекламу Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Класи витрат на виплати працівникам [абстрактний тип] String 
    Короткострокові витрати на виплати працівникам [абстрактний тип] String 
     Заробітна плата Monetary IAS 19 2019-01-01 9
     Внески на соціальне забезпечення Monetary IAS 19 2019-01-01 9
     Інші короткострокові виплати працівникам Monetary IAS 19 2019-01-01 9
     Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникамtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Витрати на виплати після закінчення трудової діяльності, програми з визначеним внеском Monetary IAS 19 2019-01-01 53
    Витрати на виплати після закінчення трудової діяльності, програми з визначеною виплатою Monetary IAS 19 2019-01-01 5
    Витрати на виплати при звільненні Monetary IAS 19 2019-01-01 171
    Інші довгострокові виплати працівникам Monetary IAS 19 2019-01-01 158
    Інші витрати на працівників Monetary IAS 19 2019-01-01 5
    Загальна сума витрат на виплати працівникамtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 99, IAS 1 2019-01-01 102, IAS 1 2019-01-01 104
   Знос, амортизація та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку [абстрактний тип] String 
    Витрати зносу та амортизації [абстрактний тип] String 
     Витрати зносу Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Витрати на амортизацію нематеріальних активів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Загальна сума витрат зносу та амортизаціїtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 102, IFRS 12 2019-01-01 B13 d, IAS 1 2019-01-01 104, IFRS 8 2019-01-01 28 e, IAS 1 2019-01-01 99, IFRS 8 2019-01-01 23 e
    Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у прибутку або збитку Monetary IAS 1 2019-01-01 99
    Загальна сума зносу, амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збиткуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Витрати на сплату податку за винятком витрат на податок на прибуток Monetary IAS 1 2019-01-01 85
    Витрати за податком на нерухомість Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Інші витратиterseLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 102, IAS 1 2019-01-01 99
   Загальна сума витрат, за характеромtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 99
  Прибуток на акцію [абстрактний тип] String 
   Базовий та розбавлений прибуток на акцію [абстрактний тип] String 
    Базовий та розбавлений прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває PerShare IAS 1 2019-01-01 85
    Базовий та розбавлений прибуток (збиток) на акцію від припиненої діяльності PerShare IAS 1 2019-01-01 85
    Загальна сума базового та розбавленого прибутку (збитку) на акціюtotalLabelPerShare IAS 1 2019-01-01 85
  Різний інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
   Збільшення (зменшення) накопиченого відстроченого податку, визнаного в іншому сукупному доході через зміну ставки оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Інший сукупний дохід, що відноситься до власників материнського підприємства Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Інший сукупний дохід, що відноситься до часток участі, що не забезпечують контролю Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Інші індивідуально несуттєві компоненти іншого сукупного доходу, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Інші індивідуально несуттєві компоненти іншого сукупного доходу, до оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Податок на прибуток, що відноситься до інших індивідуально несуттєвих компонентів іншого сукупного доходу Monetary IAS 1 2019-01-01 85
  Частка прибутку (збитку) асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі [абстрактний тип] String 
   Частка прибутку (збитку) асоційованих підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Частка прибутку (збитку) спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Загальна частка прибутку (збитку) асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталіtotalLabelMonetary IFRS 8 2019-01-01 28 e, IAS 1 2019-01-01 82 c, IFRS 8 2019-01-01 23 g
  Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, після оподаткування [абстрактний тип] String 
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка не буде перекласифікована у прибуток або збиток, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 82A
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка буде перекласифікована у прибуток або збиток, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 82A
   Загальна частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, після оподаткуванняtotalLabelMonetary IFRS 12 2019-01-01 B16 c, IAS 1 2019-01-01 91 a
  Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, до оподаткування [абстрактний тип] String 
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка не буде перекласифікована у прибуток або збиток, до оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 82A
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка буде перекласифікована у прибуток або збиток, до оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 82A
   Загальна частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, до оподаткуванняtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91 b
  Податок на прибуток, що відноситься до частки іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі [абстрактний тип] String 
   Податок на прибуток, що відноситься до частки іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що не буде перекласифіковано у прибуток або збиток Monetary IAS 1 2019-01-01 91
   Податок на прибуток, що відноситься до частки іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі,що буде перекласифіковано у прибуток або збиток Monetary IAS 1 2019-01-01 91
   Сумарний податок на прибуток, що відноситься до частки в іншому сукупному доході асоційованих підприємств та спільних підприємств, що обліковуються за методом участі в капіталіtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 90
  Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу [абстрактний тип] String 
   Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток Monetary IAS 1 2019-01-01 91
   Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, які будуть перекласифіковані у прибуток або збиток Monetary IAS 1 2019-01-01 91
   Сумарний податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 90, IAS 12 2019-01-01 81 ab
[800300] Примітки - Звіт про рух грошових коштів, розкриття додаткової інформації
 Звіт про рух грошових коштів [абстрактний тип] String 
  Грошові потоки від (для) операційної діяльності [абстрактний тип] String 
   Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності [абстрактний тип] String 
    Виплати працівникам Monetary 
    Виплати за дорученням працівників Monetary 
    Процентні доходи, що отримані Monetary 
    Комісійні доходи, що отримані Monetary 
   Коригування процентних витрат Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування процентних доходів Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування дивідендного доходу Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування фінансових доходів Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування фінансових доходів (витрат) Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування відстрочених витрат на сплату податку Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування для узгодження прибутку (збитку) за винятком зміни в робочому капіталі Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Грошові потоки від (для) діяльності до змін в робочому капіталі Monetary IAS 7 2019-01-01 A Statement of cash flows for an entity other than a financial institution, IAS 7 2019-01-01 20
   Збільшення (зменшення) робочого капіталу Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування зменшення (збільшення) торговельної та іншої дебіторської заборгованості Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збільшення (зменшення) торговельної та іншої кредиторської заборгованості Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування зменшення (збільшення) інших активів Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збільшення (зменшення) інших зобов'язань Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збільшення (зменшення) зобов'язань за виплатами працівникам Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування зменшення (збільшення) кредитів та авансів клієнтам Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування зменшення (збільшення) кредитів та авансів банкам Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збільшення (зменшення) депозитів від клієнтів Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збільшення (зменшення) депозитів від банків Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збільшення (зменшення) за договорами продажу із зворотним викупом та грошове забезпечення за наданими в кредит цінними паперами Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування на зменшення (збільшення) за договорами продажу із зворотним викупом та грошового забезпечення за позиченими цінними паперами Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування на зменшення (збільшення) за активами, утримуваними для торгівлі Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збільшення (зменшення) фінансових зобов'язань, утримуваних для торгівлі Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування на зменшення (збільшення) за похідними фінансовими активами Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збільшення (зменшення) похідних фінансових зобов'язань Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збільшення інших забезпечень, пов'язаних з перебігом часу Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування витрат зносу та амортизації і збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнані у прибутку або збитку Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування витрат зносу та амортизації Monetary IAS 7 2019-01-01 20 b
   Коригування збитку від зменшення корисності, визнаного у прибутку або збитку, гудвіл Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку чи збитку, торговельна та інша дебіторська заборгованість Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку або збитку, основні засоби Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку або збитку, активи на розвідку та оцінку Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку або збитку, кредити та аванси Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування через прибуток (збиток) від коригування справедливої вартості, інвестиційна нерухомість Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування прибутку (збитку) від зміни справедливої вартості похідних інструментів Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування прибутку (збитку) від вибуття, основні засоби Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування прибутку (збитку) від вибуття інвестицій у дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування нерозподіленого прибутку від інвестицій, облік яких ведеться за методом участі у капіталі Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збільшення (зменшення) відстроченого доходу Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Податки на прибуток сплачені, класифіковані як операційна діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 35
   Повернення податків на прибуток, класифіковане як операційна діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 35
   Амортизація дисконту/(премії) Monetary 
   Фінансові витрати сплачені, класифіковані як операційна діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 31
   Фінансові доходи отримані, класифіковані як операційна діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 31
   Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток Monetary 
   Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України Monetary 
   Чисте (збільшення) зменшення інвестицій в цінні папери Monetary 
   Чисте (збільшення) зменшення фінансових активів, які обліковуються за спрведливою вартістю через прибуток або збиток Monetary 
   Чисте (збільшення) зменшення кредитів та заборгованості банків Monetary 
   Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів Monetary 
   Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів Monetary 
   Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків Monetary 
   Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів Monetary 
   Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком Monetary 
   Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями Monetary 
   Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток Monetary 
  Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності [абстрактний тип] String 
   Грошові потоки від (для) зменшення (збільшення) обмеження в грошових коштах та їх еквівалентах Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Дивіденди, отримані від інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, класифіковані як інвестиційна діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Дивіденди, отримані від асоційованих підприємств, класифіковані як інвестиційна діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Дивіденди, отримані від спільних підприємств, класифіковані як інвестиційна діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Придбання часток участі в асоційованих підприємствах Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження від продажу часток участі в асоційованих підприємствах Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Придбання часток участі в інвестиціях, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження від продажу інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Грошові аванси та кредити, надані пов'язаним сторонам Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження грошових коштів від повернення авансів та кредитів, наданих пов'язаним сторонам Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Придбання інвестиційної нерухомості Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження від продажу інвестиційної нерухомості Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження від вибуття непоточних активів або груп вибуття, класифіковані як утримувані для продажу та припинена діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Придбання основних засобів, нематеріальних активів за винятком гудвілу, інвестиційної нерухомості та інших непоточних активів Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження від вибуття основних засобів, нематеріальних активів за винятком гудвілу, інвестиційної нерухомості та інших непоточних активів Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Виплати за витратами на підготовку проекту Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Придбання інвестицій за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження від продажу інвестицій за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Придбання фінансових інструментів, яке класифіковане як інвестиційна діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження від продажу або погашення фінансових інструментів, класифіковані як інвестиційна діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Придбання доступних для продажу фінансових активів Monetary Expiry date 2021-01-01 IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження від вибуття або погашення доступних для продажу фінансових активів Monetary Expiry date 2021-01-01 IAS 7 2019-01-01 16
   Грошові потоки від (для) зменшення (збільшення) короткострокових депозитів та інвестицій Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Вибуття грошових коштів від інвестиційної діяльності Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж Monetary 
   Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж Monetary 
  Грошові потоки від (для) фінансової діяльності [абстрактний тип] String 
   Дивіденди, сплачені акціонерам материнського підприємства, класифіковані як фінансова діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Дивіденди сплачені на частки, що не забезпечують контролю, класифіковані як фінансова діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від продажу або випуску в обіг власних викуплених акцій Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від виконання опціонів Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від випуску звичайних акцій Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від випуску привілейованих акцій Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від непоточних запозичень Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Погашення непоточних запозичень Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від поточних запозичень Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Погашення поточних запозичень Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Грошові потоки від (для) збільшення (зменшення) поточних запозичень Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Грошові аванси та кредити від пов'язаних сторін Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Грошові виплати авансів та кредитів від пов'язаних сторін Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від випуску облігацій, векселів та боргових зобов'язань Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Погашення облігацій, векселів та боргових зобов'язань Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Виплати за витратами на випуск акцій Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Виплати за витратами на випуск боргових інструментів Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від внесків часток, що не забезпечують контролю Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від випуску субординованих зобов'язань Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Погашення субординованих зобов'язань Monetary IAS 7 2019-01-01 17
[800400] Примітки - Звіт про зміни у власному капіталі, розкриття додаткової інформації
 Різні компоненти власного капіталу [абстрактний тип] String 
  Звіт про зміни у власному капіталі [таблиця] Table IAS 1 2019-01-01 106
   Різні компоненти власного капіталу [вісь] Axis 
    Резервний капітал [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
    Резерв на викуп капіталу [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
    Резерв злиття [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
    Резерв під компонент власного капіталу в інструментах, які можна конвертувати [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
    Накопичений інший сукупний дохід [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
    Резерв капіталу [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
    Додатковий сплачений капітал [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
    Різні інші резерви [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
  Звіт про зміни у власному капіталі [статті] String 
   Дивіденди, визнані як розподілені між власниками материнського підприємства, що відносяться до попередніх років Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
    Дивіденди, визнані як розподілені між власниками материнського підприємства, що відносяться до попередніх років [текстовий блок] String 
    Дивіденди, які виплачені власникам материнського підприємства, що відносяться до попередніх років Monetary 
    Дивіденди, які не виплачені власникам материнського підприємства, що відносяться до попередніх років (пояснення) Monetary 
   Дивіденди, визнані як розподілені між власниками материнського підприємства, що відносяться до поточного року Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
    Дивіденди, визнані як розподілені між власниками материнського підприємства, що відносяться до поточного року [текстовий блок] String 
    Дивіденди, які виплачені власникам материнського підприємства, що відносяться до поточного року Monetary 
    Дивіденди, які не виплачені власникам материнського підприємства, що відносяться до поточного року (пояснення) Monetary 
   Дивіденди, визнані як розподілені між власниками материнського підприємства Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
    Дивіденди, визнані як розподілені між власниками материнського підприємства [текстовий блок] String 
    Дивіденди, які виплачені власникам материнського підприємства Monetary 
    Дивіденди, які не виплачені власникам материнського підприємства Monetary 
   Дивіденди, визнані як розподілені на частки, що не забезпечують контролю Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
    Дивіденди, визнані як розподілені на частки, що не забезпечують контролю [текстовий блок] String 
    Дивіденди, визнані як розподілені на частки, що не забезпечують контролю, що відносяться до попередніх рокв Monetary 
     Виплачені Monetary 
     Не виплачені Monetary 
    Дивіденди, визнані як розподілені на частки, що не забезпечують контролю, що відносяться до поточного року Monetary 
     Виплачені Monetary 
     Не виплачені Monetary 
   Збільшення (зменшення) через зміну капіталу дочірніх підприємств, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Збільшення (зменшення) через придбання дочірнього підприємства, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Збільшення (зменшення) через вибуття дочірнього підприємства, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Збільшення (зменшення) через переміщення між дооцінкою та нерозподіленим прибутком, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Збільшення (зменшення) через переміщення до резервного капіталу, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Збільшення (зменшення) через використання нерозподіленого прибутку, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Збільшення (зменшення) через виконання опціонів, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Збільшення (зменшення) через виконання варантів, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Збільшення (зменшення) через конвертацію інструментів, які можна конвертувати, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Випуск інструментів, які можна конвертувати Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Зменшення (збільшення) через податок за операціями, платіж за якими здійснюється на основі акцій, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Збільшення (зменшення) через операції з власниками, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Викуп власних акцій Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Продаж або розміщення власних викуплених акцій Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Анулювання власних викуплених акцій Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Зменшення статутного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Витрати, пов'язані з випуском акцій Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
[800500] Примітки - Список приміток
 Розкриття інформації про примітки та іншої пояснювальної інформації [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про облікові судження та розрахункові оцінки [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про нараховані витрати та інші зобов'язання [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття резерву під кредитні збитки [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про асоційовані підприємства [текстовий блок] TextBlock IAS 27 2019-01-01 16 b, IAS 27 2019-01-01 17 b, IFRS 12 2019-01-01 B4 d
  Розкриття інформації про винагороду аудиторів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про затвердження фінансової звітності [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про доступні для продажу фінансові активи [текстовий блок] TextBlock Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття основи консолідації [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття основи підготовки фінансової звітності [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про витрати на позики [текстовий блок] TextBlock IAS 23 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про позики [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про об'єднання бізнесу [текстовий блок] TextBlock IFRS 3 2019-01-01 Disclosures
  Розкриття інформації про грошові кошти та банківські залишки в центральних банках [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про грошові кошти та їх еквіваленти [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про звіт про рух грошових коштів [текстовий блок] TextBlock IAS 7 2019-01-01 Presentation of a statement of cash flows
  Розкриття змін в обліковій політиці [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття змін в обліковій політиці, облікові оцінки та помилки [текстовий блок] TextBlock IAS 8 2019-01-01 Accounting policies
  Розкриття інформації про заставу [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття вимог про відшкодування збитків та сплачених виплат [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про загальні зобов'язання [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про умовні зобов'язання [текстовий блок] TextBlock IAS 37 2019-01-01 86
  Розкриття інформації про собівартість реалізації [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про кредитний ризик [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e, IFRS 7 2019-01-01 Credit risk
  Розкриття інформації про боргові інструменти [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про відстрочений дохід [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про відстрочені податки [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про депозити від банків [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про депозити від клієнтів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про витрати зносу та амортизації [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про похідні фінансові інструменти [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про припинену діяльність [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про дивіденди [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про прибуток на акцію [текстовий блок] TextBlock IAS 33 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів [текстовий блок] TextBlock IAS 21 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про виплати працівникам [текстовий блок] TextBlock IAS 19 2019-01-01 Scope
  Розкриття інформації про операційні сегменти суб'єкта господарювання [текстовий блок] TextBlock IFRS 8 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про події після звітного періоду [текстовий блок] TextBlock IAS 10 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про витрати [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про витрати за характером [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про оцінку справедливої вартості [текстовий блок] TextBlock IFRS 13 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про справедливу вартість фінансових інструментів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про комісійні доходи (витрати) [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про фінансові витрати [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про фінансові доходи (витрати) [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про фінансові доходи [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про фінансові активи, утримувані для торгівлі [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про фінансові інструменти [текстовий блок] TextBlock IFRS 7 2019-01-01 Scope
  Розкриття інформації про фінансові інструменти за справедливою вартістю через прибуток або збиток [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про фінансові інструменти, призначених за справедливою вартістю через прибуток або збиток [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про фінансові інструменти, утримувані для торгівлі [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про фінансові зобов'язання, утримувані для торгівлі [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про управління фінансовим ризиком [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про перше застосування [текстовий блок] TextBlock 
  Розкриття інформації про загальні та адміністративні витрати [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття загальної інформації про фінансову звітність [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 51
  Розкриття інформації про безперервність діяльності [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про гудвіл [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про державні гранти [текстовий блок] TextBlock IAS 20 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про звітність в умовах гіперінфляції [текстовий блок] TextBlock IAS 29 2019-01-01 Disclosures
  Розкриття інформації про зменшення корисності активів [текстовий блок] TextBlock IAS 36 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про податок на прибуток [текстовий блок] TextBlock IAS 12 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про працівників [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про провідний управлінський персонал [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про страхові контракти [текстовий блок] TextBlock 
  Розкриття інформації про дохід від страхових премій [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про нематеріальні активи [текстовий блок] TextBlock IAS 38 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про нематеріальні активи та гудвіл [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про процентні витрати [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про процентні доходи [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про процентні доходи (витрати) [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про частки в інших суб'єктах господарювання [текстовий блок] TextBlock IFRS 12 2019-01-01 1
  Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність [текстовий блок] TextBlock IAS 34 2019-01-01 Content of an interim financial report
  Розкриття інформації про запаси [текстовий блок] TextBlock IAS 2 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про зобов'язання за інвестиційними контрактами [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість [текстовий блок] TextBlock IAS 40 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про інвестиції за винятком тих, що обліковуються за методом участі в капіталі [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про статутний капітал [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про спільні підприємства [текстовий блок] TextBlock IAS 27 2019-01-01 16 b, IFRS 12 2019-01-01 B4 b, IAS 27 2019-01-01 17 b
  Розкриття інформації про попередні платежі за орендою [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про оренду [текстовий блок] TextBlock IFRS 16 2019-01-01 Presentation, IFRS 16 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про ризик ліквідності [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про кредити та аванси банкам [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про кредити та аванси клієнтам [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про ринковий ризик [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про вартість чистих активів, які належать власникам одиниць [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про частки, що не забезпечують контролю [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про непоточні активи, утримувані для продажу, та припинену діяльність [текстовий блок] TextBlock IFRS 5 2019-01-01 Presentation and disclosure
  Розкриття інформації про непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 134
  Розкриття інформації про інші активи [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про інші поточні активи [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про інші поточні зобов'язання [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про інші зобов'язання [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про інші непоточні активи [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про інші непоточні зобов'язання [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про інші операційні витрати [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про інші операційні доходи (витрати) [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про інші операційні доходи [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про інші забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи [текстовий блок] TextBlock IAS 37 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про попередні платежі та інші активи [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про прибуток (збиток) від операційної діяльності [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про основні засоби [текстовий блок] TextBlock IAS 16 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про забезпечення [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про перекласифікацію фінансових інструментів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про рахунки відстрочених тарифних різниць [текстовий блок] TextBlock 
  Розкриття інформації про перестрахування [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про пов'язані сторони [текстовий блок] TextBlock IAS 24 2019-01-01 Disclosures
  Розкриття інформації про договори продажу із зворотним викупом та договори купівлі із зворотним продажем [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про витрати на дослідження та розробку [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про резерви у власному капіталі [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 79 b
  Розкриття інформації про обмежені до використання грошові кошти та їх еквіваленти [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про дохід від продажу [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про дохід від договорів з клієнтами [текстовий блок] TextBlock IFRS 15 2019-01-01 Disclosure, IFRS 15 2019-01-01 Presentation
  Розкриття окремої фінансової звітності [текстовий блок] TextBlock IAS 27 2019-01-01 Disclosure, IFRS 12 2019-01-01 Objective
  Розкриття інформації про договори концесії [текстовий блок] TextBlock 
  Розкриття інформації про акціонерний капітал, резерви та інший додатковий капітал [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 79
  Розкриття інформації про угоду про платіж на основі акцій [текстовий блок] TextBlock IFRS 2 2019-01-01 44
  Розкриття інформації про субординовані зобов'язання [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про дочірні підприємства [текстовий блок] TextBlock IAS 27 2019-01-01 16 b, IAS 27 2019-01-01 17 b, IFRS 12 2019-01-01 B4 a
  Розкриття інформації по суттєві аспекти облікової політики [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117
  Розкриття інформації про податкову дебіторську та кредиторську заборгованість [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про торговельну та іншу кредиторську заборгованість [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про торговельну та іншу дебіторську заборгованість [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про доходи (витрати) від торгівлі [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про власні викуплені акції [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
[800600] Примітки - Список положень облікової політики
 Розкриття інформації по суттєві аспекти облікової політики [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117
  Опис облікової політики щодо фінансових активів, доступних для продажу [текстовий блок] TextBlock Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо витрат на позики [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо запозичень [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо об'єднання бізнесу [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо грошових потоків [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо застави [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо незавершеного будівництва [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо непередбачених зобов'язань та непередбачених активів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо витрат на залучення клієнтів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо витрат на програми лояльності клієнтів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо забезпечень на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо відстрочених витрат на придбання, що пов'язані з страховими контрактами [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо відстроченого податку на прибуток [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо витрат зносу [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо витрат на амортизацію нематеріальних активів [текстовий блок] TextBlock 
  Опис облікової політики щодо визнання фінансових інструментів [текстовий блок] TextBlock 
  Опис облікової політики щодо припинення визнання фінансових інструментів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо похідних фінансових інструментів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо визначення компонентів грошових коштів та їх еквівалентів [текстовий блок] TextBlock IAS 7 2019-01-01 46
  Опис облікової політики щодо припиненої діяльності [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо знижок та поступок [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо дивідендів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо прибутку на акцію [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо прав на емісію [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо виплат працівникам [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо витрат, пов'язаних з довкіллям [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо виняткових статей [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо витрат [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо оцінки справедливої вартості [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо плати за послуги та комісійних доходів та витрат [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо фінансових витрат [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо фінансового доходу [текстовий блок] TextBlock 
  Опис облікової політики щодо фінансових активів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо фінансових гарантій [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо фінансових інструментів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо фінансових інструментів за справедливою вартістю через прибуток або збиток [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо фінансових зобов'язань [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо переведення іноземної валюти [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо плати за франшизу [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо функціональної валюти [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо гудвілу [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо державних грантів [текстовий блок] TextBlock IAS 20 2019-01-01 39 a
  Опис облікової політики щодо хеджування [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо інвестицій, утримуваних до погашення [текстовий блок] TextBlock Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо зменшення корисності активів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо зменшення корисності фінансових активів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо зменшення корисності нефінансових активів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо податку на прибуток [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо договорів страхування, та пов'язаних активів, зобов'язань, доходу та витрат [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо нематеріальних активів та гудвілу [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо процентних доходів та процентних витрат [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо інвестицій в асоційовані підприємства [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо інвестицій в асоційовані підприємства та спільні підприємства [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо інвестицій у спільні підприємства [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо інвестиційної нерухомості [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо інвестицій за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо статутного капіталу [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо оренди [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо кредитів та дебіторської заборгованості [текстовий блок] TextBlock Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо оцінки запасів [текстовий блок] TextBlock IAS 2 2019-01-01 36 a
  Опис облікової політики щодо непоточних активів та груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо непоточних активів та груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу, та припиненої діяльності [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо заліку взаємних вимог фінансових інструментів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо активів програмування [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо основних засобів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо забезпчень [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо перекласифікації фінансових інструментів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо визнання у прибутку або збитку різниці між справедливою вартістю на момент первісного визнання та ціною операції [текстовий блок] TextBlock IFRS 7 2019-01-01 28 a
  Опис облікової політики щодо визнання доходу від продажу [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо перестрахування [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо ремонту та обслуговування [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо договорів продажу із зворотним викупом та договорів купівлі із зворотним продажем [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо витрат на дослідження та розробку [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо обмежених грошових коштів та їх еквівалентів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо звітності за сегментами [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо дочірніх підприємств [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо податків, окрім податку на прибуток [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо виплат при звільненні [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо торговельної та іншої кредиторської заборгованості [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо торговельної та іншої дебіторської заборгованості [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо доходів та витрат від продажу [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо операцій з частками участі, що не забезпечують контролю [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо операцій між пов'язаними сторонами [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо власних викуплених акцій [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис облікової політики щодо варантів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
  Опис інших аспектів облікової політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
[810000] Примітки - Зазначення відповідності вимогам МСФЗ
 Розкриття інформації про примітки та іншої пояснювальної інформації [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації String IAS 1 2019-01-01 51 a
  Ідентифікаційний код юридичної особи String 
  Міжнародний код ідентифікації юридичної особи LEI 
  Походження суб'єкта господарювання String IAS 1 2019-01-01 138 a
  Правова форма суб'єкта господарювання String IAS 1 2019-01-01 138 a
  Країна реєстрації String IAS 1 2019-01-01 138 a
  Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання String IAS 1 2019-01-01 138 a
  Основне місце ведення господарської діяльності String IAS 1 2019-01-01 138 a
  Філіали суб'єкта господарювання, що звітує, адреси та телефони String 
  Опис характеру функціонування та основних видів діяльності суб'єкта господарювання String IAS 1 2019-01-01 138 b
  Назва материнського підприємства String IAS 24 2019-01-01 13, IAS 1 2019-01-01 138 c
  Ідентифікаційний код материнського підприємства String 
  Міжнародний код ідентифікації материнського підприємства LEI 
  Назва фактичного материнського підприємства групи String IAS 1 2019-01-01 138 c, IAS 24 2019-01-01 13
  Ідентифікаційний код фактичного материнського підприємства групи String 
  Міжнародний код ідентифікації фактичного материнського підприємства групи LEI 
  Тривалість строку існування суб'єкта господарювання з обмеженим строком існування String IAS 1 2019-01-01 138 d
  Твердження про відповідність до вимог МСФЗ [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 16
  Висновок управлінського персоналу щодо об'єктивного подання в результаті відхилення String IAS 1 2019-01-01 20 a
  Пояснення відхилення від МСФЗ String IAS 1 2019-01-01 20 b, IAS 1 2019-01-01 20 c
  Пояснення фінансового впливу відхилення від МСФЗ String IAS 1 2019-01-01 20 d
  Пояснення характеру вимоги в МСФЗ та висновку, чому вимога суперечить цілі фінансової звітності, викладеної в Концептуальній основі String IAS 1 2019-01-01 23 a
  Пояснення коригувань, необхідних для досягнення об'єктивного подання String IAS 1 2019-01-01 23 b
  Розкриття інформації про невизначеності щодо здатності суб'єкта господарювання продовжувати діяльність безперервно [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 25
  Пояснення факту та основи складання фінансової звітності, коли вона складається не на основі безперервної діяльності String IAS 1 2019-01-01 25
  Пояснення, чому суб'єкт господарювання не розглядається на основі принципу безперервної діяльності String IAS 1 2019-01-01 25
  Опис причини використання більш довгого чи більш короткого звітного періоду String IAS 1 2019-01-01 36 a
  Опис того факту, що суми, наведені у фінансовій звітності не є повністю зіставними String IAS 1 2019-01-01 36 b
  Розкриття інформації про перекласифікацію статей або зміни у поданні [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 41
  Наявні ліцензії: вид, періоди String 
   Розкриття інформації про перекласифікацію статей або зміни у поданні [абстрактний тип] String 
    Розкриття інформації про перекласифікацію статей або зміни у поданні [таблиця] Table IAS 1 2019-01-01 41
     Перекласифіковані статті [вісь] Axis IAS 1 2019-01-01 41
      Перекласифіковані статті [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 41
    Розкриття інформації про перекласифікацію статей або зміни у поданні [статті] String 
     Опис характеру перекласифікації або змін у поданні String IAS 1 2019-01-01 41 a
     Сума перекласифікацій або змін у поданні Monetary IAS 1 2019-01-01 41 b
     Опис причини перекласифікації або змін у поданні String IAS 1 2019-01-01 41 c
  Опис причини, чому неможливо перекласифікувати порівняльні суми String IAS 1 2019-01-01 42 a
  Опис характеру необхідних коригувань для надання порівняльної інформації String IAS 1 2019-01-01 42 b
  Розкриття сум, що мають бути стягнуті або сплачені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути стягнуті або сплачені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 61
   Розкриття сум, що мають бути стягнуті або сплачені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути стягнуті або сплачені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати [абстрактний тип] String 
    Розкриття сум, що мають бути стягнуті або сплачені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути стягнуті або сплачені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати [таблиця] Table IAS 1 2019-01-01 61
     Строк погашення [вісь] Axis IFRS 16 2019-01-01 97, IFRS 16 2019-01-01 94, IFRS 15 2019-01-01 120 b i, IFRS 7 2019-01-01 42E e, IAS 1 2019-01-01 61, IFRS 7 2019-01-01 23B a, IFRS 7 2019-01-01 B11
      Сумарні часові інтервали [компонент] Domain IFRS 16 2019-01-01 97, IFRS 7 2019-01-01 B35, IAS 1 2019-01-01 61, IFRS 15 2019-01-01 120 b i, IFRS 7 2019-01-01 23B a, IFRS 16 2019-01-01 94, IFRS 7 2019-01-01 B11
       Не більше одного року [компонент] Domain IFRS 7 2019-01-01 IG31A, IFRS 16 2019-01-01 94, IFRS 16 2019-01-01 97, IAS 1 2019-01-01 61 a, IFRS 7 2019-01-01 B11
       Більше одного року [компонент] Domain Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 37 a, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 IG28 d, IAS 1 2019-01-01 61 b
    Розкриття сум, що мають бути стягнуті або сплачені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути стягнуті або сплачені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати [статті] String 
     Поточні запаси Monetary IAS 1 2019-01-01 54 g, IAS 2 2019-01-01 36 b, IAS 1 2019-01-01 68
     Поточна торговельна дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 68, IAS 1 2019-01-01 78 b
     Поточна торговельна кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78, IAS 1 2019-01-01 70
  Розкриття інформації по суттєві аспекти облікової політики [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117
   Пояснення баз оцінки, застосованих при складанні фінансової звітності [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 a
   Опис інших аспектів облікової політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 117 b
   Пояснення суджень управлінського персоналу в ході застосування облікової політики суб'єкта господарювання із значним впливом на визнані суми String IAS 1 2019-01-01 122
  Пояснення джерел невизначеності оцінки із значним ризиком спричинення суттєвого коригування String IFRIC 14 2019-01-01 10, IAS 1 2019-01-01 125
  Розкриття активів та зобов'язань із значним ризиком суттєвого коригування [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 125
   Розкриття активів та зобов'язань із значним ризиком суттєвого коригування [абстрактний тип] String 
    Розкриття активів та зобов'язань із значним ризиком суттєвого коригування [таблиця] Table IAS 1 2019-01-01 125
     Активи та зобов'язання [вісь] Axis IAS 1 2019-01-01 125
      Активи та зобов'язання [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 125
    Розкриття активів та зобов'язань із значним ризиком суттєвого коригування [статті] String 
     Опис характеру активів із значним ризиком суттєвих коригувань протягом наступного фінансового року String IAS 1 2019-01-01 125 a
     Опис характеру зобов'язань із значним ризиком суттєвих коригувань протягом наступного фінансового року String IAS 1 2019-01-01 125 a
     Активи зі значним ризиком здійснення суттєвих коригувань протягом наступного фінансового року Monetary IAS 1 2019-01-01 125 b
     Зобов'язання зі значним ризиком суттєвих коригувань протягом наступного фінансового року Monetary IAS 1 2019-01-01 125 b
  Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 134
   Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом [абстрактний тип] String 
    Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом [таблиця] Table IAS 1 2019-01-01 136
     Вимоги до капіталу [абстрактний тип] Axis IAS 1 2019-01-01 136
      Вимоги до капіталу [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 136
    Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом [статті] String 
     Якісна інформації про цілі, політику та процеси суб'єкта господарювання стосовно управління капіталом String IAS 1 2019-01-01 135 a
     Узагальнені кількісні дані про те, чим суб'єкт господарювання управляє як капіталом String IAS 1 2019-01-01 135 b
     Опис змін у цілях, політиці, процесах щодо управління капіталом суб'єктом господарювання та що суб'єктом господарювання управляється як капітал String IAS 1 2019-01-01 135 c
     Інформація про те, чи виконував суб'єкт господарювання будь-які зовнішні вимоги стосовно капіталу String IAS 1 2019-01-01 135 d
     Інформація про наслідки невиконання встановлених обов'язкових зовнішніх вимог стосовно капіталу String IAS 1 2019-01-01 135 e
  Дивіденди, визнані як розподілені між власниками на акцію PerShare IAS 1 2019-01-01 107
  Дивіденди, запропоновані або оголошені перед затвердженням фінансової звітності до випуску, але не визнані як розподілені між власниками Monetary IAS 1 2019-01-01 137 a, IAS 10 2019-01-01 13
  Дивіденди, запропоновані або оголошені перед затвердженням фінансової звітності до випуску, але не визнані як розподілені між власниками на акцію PerShare IAS 1 2019-01-01 137 a
  Невизнані накопичені дивіденди за привілейованими акціями Monetary IAS 1 2019-01-01 137 b
  Опис характеру негрошових активів, утримуваних для розподілу між власниками та оголошених до затвердження фінансової звітності до випуску String IFRIC 17 2019-01-01 17 a
  Негрошові активи, оголошені для виплат власникам перед затвердженням фінансової звітності до випуску Monetary IFRIC 17 2019-01-01 17 b
  Негрошові активи, оголошені для виплат власникам перед затвердженням фінансової звітності до випуску, за справедливою вартістю Monetary IFRIC 17 2019-01-01 17 c
  Опис методів, застосованих для оцінки справедливої вартості негрошових активів, оголошених для розподілу між власниками до затвердження до випуску фінансової звітності String IFRIC 17 2019-01-01 17 c
  Дивіденди до сплати, розподіл негрошових активів Monetary IFRIC 17 2019-01-01 16 a
  Збільшення (зменшення) дивідендів до сплати через зміни у справедливій вартості негрошових активів, утримуваних для виплат власникам Monetary IFRIC 17 2019-01-01 16 b
  Власний капітал, перекласифікований у фінансові зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 80A
  Фінансові зобов'язання, перекласифіковані у власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 80A
  Опис часу та причини перекласифікації між фінансовими зобов'язаннями та власним капіталом String IAS 1 2019-01-01 80A
[811000] Примітки - Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки
 Розкриття змін в обліковій політиці, облікові оцінки та помилки [текстовий блок] TextBlock IAS 8 2019-01-01 Accounting policies
  Розкриття інформації про перше застосування стандартів або тлумачень [текстовий блок] TextBlock IAS 8 2019-01-01 28
   Розкриття інформації про перше застосування стандартів або тлумачень [абстрактний тип] String 
    Розкриття інформації про перше застосування стандартів або тлумачень [таблиця] Table IAS 8 2019-01-01 28
     Вперше застосовані МСФЗ [вісь] Axis IAS 8 2019-01-01 28
      Вперше застосовані МСФЗ [компонент] Domain IAS 8 2019-01-01 28
    Розкриття інформації про перше застосування стандартів або тлумачень [статті] String 
     Назва МСФЗ, який застосовується вперше String IAS 8 2019-01-01 28 a
     Опис того, чи проводяться зміни в обліковій політиці згідно з перехідними положеннями МСФЗ, що застосовуються вперше String IAS 8 2019-01-01 28 b
     Опис характеру зміни в обліковій політиці String IAS 8 2019-01-01 28 c
     Опис перехідних положень МСФЗ, що застосовується вперше String IAS 8 2019-01-01 28 d
     Опис перехідних положень МСФЗ, що застосовується вперше, які можуть мати вплив на майбутні періоди String IAS 8 2019-01-01 28 e
  Розкриття інформації про добровільні зміни в обліковій політиці [текстовий блок] TextBlock IAS 8 2019-01-01 29
   Розкриття інформації про добровільні зміни в обліковій політиці [абстрактний тип] String 
    Розкриття інформації про добровільні зміни в обліковій політиці [таблиця] Table IAS 8 2019-01-01 29
     Добровільні зміни в обліковій політиці [вісь] Axis IAS 8 2019-01-01 29
      Добровільні зміни в обліковій політиці [компонент] Domain IAS 8 2019-01-01 29
    Розкриття інформації про добровільні зміни в обліковій політиці [статті] String 
     Опис характеру добровільної зміни в обліковій політиці String IAS 8 2019-01-01 29 a
     Опис причин, чому застосування нової облікової політики забезпечує надання достовірної та більш доречної інформації String IAS 8 2019-01-01 29 b
  Пояснення нових стандартів або тлумачень, які не застосовуються String IAS 8 2019-01-01 30 a
  Розкриття інформації про очікуваний вплив першого застосування нових стандартів або тлумачень [текстовий блок] TextBlock IAS 8 2019-01-01 30 b
   Розкриття інформації про очікуваний вплив першого застосування нових стандартів або тлумачень [абстрактний тип] String 
    Розкриття інформації про очікуваний вплив першого застосування нових стандартів або тлумачень [таблиця] Table IAS 8 2019-01-01 30 b
     Нові МСФЗ [вісь] Axis IAS 8 2019-01-01 30 b
      Нові МСФЗ [компонент] Domain IAS 8 2019-01-01 30 b
    Розкриття інформації про очікуваний вплив першого застосування нових стандартів або тлумачень [статті] String 
     Назва нового МСФЗ String IAS 8 2019-01-01 31 a
     Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом String IAS 8 2019-01-01 31 b
     Дата, з якої вимагається застосування нового МСФЗ Date IAS 8 2019-01-01 31 c
     Дата, на яку суб'єкт господарювання планує вперше застосувати новий МСФЗ Date IAS 8 2019-01-01 31 d
     Аналіз впливу на фінансову звітність, що очікується в результаті першого застосування нового МСФЗ String IAS 8 2019-01-01 31 e i
     Опис того факту, що вплив першого застосування нового МСФЗ є невідомим та його не можна обґрунтовано оцінити String IAS 8 2019-01-01 31 e ii
  Пояснення причини, чому визначення сум коригувань у зв'язку зі зміною в обліковій політиці є неможливим String IAS 8 2019-01-01 29 e, IAS 8 2019-01-01 28 h
  Розкриття змін в облікових оцінках [текстовий блок] TextBlock IAS 8 2019-01-01 39
   Розкриття змін в облікових оцінках [абстрактний тип] String 
    Розкриття змін в облікових оцінках [таблиця] Table IAS 8 2019-01-01 39
     Облікові оцінки [вісь] Axis IAS 8 2019-01-01 39
      Облікові оцінки [компонент] Domain IAS 8 2019-01-01 39
    Розкриття змін в облікових оцінках [статті] String 
     Опис характеру зміни в обліковій оцінці [текстовий блок] TextBlock IAS 8 2019-01-01 39
     Збільшення (зменшення) облікової оцінки Monetary IAS 8 2019-01-01 39
     Опис того факту, що суму зміни облікової оцінки оцінити неможливо [текстовий блок] TextBlock IAS 8 2019-01-01 40
  Опис характеру облікових помилок у попередніх періодах [текстовий блок] TextBlock IAS 8 2019-01-01 49 a
  Пояснення причини, чому визначення сум виправлень у зв'язку з помилками попередніх періодів є неможливим String IAS 8 2019-01-01 49 d
[813000] Примітки - Проміжна фінансова звітність
 Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність [текстовий блок] TextBlock IAS 34 2019-01-01 Content of an interim financial report
  Опис значних подій та операцій [абстрактний тип] String 
   Опис значних подій та операцій відносно запасів String 
   Опис значних подій та операцій щодо збитку від знецінення фінансових активів, а також анулювання такого збитку від знецінення String 
   Опис значних подій та операцій щодо визнання збитку від знецінення нефінансових активів, майна, основних засобів, нематеріальних активів, активів, що виникають з договорів з клієнтами, або інших активів, а також анулювання такого збитку від знецінення String 
   Опис значних подій та операцій відносно витрат на реструктурізацію String 
   Опис значних подій та операцій відносно об'єктів основних засобів String 
   Опис значних подій та операцій відносно врегулювання судових спорів String 
   Опис значних подій та операцій відносно виправлення помилок попередніх періодів String 
   Опис значних подій та операцій відносно зміни бізнес-моделі та економічних вимог String 
   Опис значних подій та операцій з пов'язаними сторонами String 
   Опис значних подій та операцій відносно дефолту за кредитами, які не усунуто до кінця звітного періоду включно String 
   Опис значних подій та операцій відносно переведення між рівнями ієрархії справедливої вартості фінансових існтрументів String 
   Опис значних подій та операцій щодо змінення класифікації фінансових активів в результаті зміни значення або використання даних активів String 
   Опис значних подій та операцій щодо змін в умовних зобов’язаннях та умовних активах String 
   Опис інших значних подій та операцій String 
  Опис перехресних посилань на розкриття інформації, що подається окремо від проміжних фінансових звітів String IAS 34 2019-01-01 16A
  Опис облікової політики та методів обчислення, яких дотримувались при складанні проміжної фінансової звітності [текстовий блок] TextBlock IAS 34 2019-01-01 16A a
  Пояснення сезонності або циклічності діяльності у проміжному періоді String IAS 34 2019-01-01 16A b
  Пояснення характеру та суми статей, що впливають на активи, зобов'язання, власний капітал, чистий прибуток або грошові потоки, які є незвичними через свій характер або сферу дії String IAS 34 2019-01-01 16A c
  Пояснення характеру та суми змін в розрахункових оцінках сум, відображених у попередніх проміжних періодах або попередніх фінансових роках String IAS 34 2019-01-01 16A d
   Зміни в оцінці справедливої вартості, активи String 
   Зміни в оцінці справедливої вартості, зобов'язання String 
   Зміни в оцінці справедливої вартості, капітал String 
  Пояснення випусків, викупів та виплат боргу String 
  Пояснення випусків, викупів та виплат інструментів капіталу String 
  Дивіденди сплачені, звичайні акції Monetary IAS 34 2019-01-01 16A f
  Дивіденди сплачені, інші акції Monetary IAS 34 2019-01-01 16A f
  Дивіденди сплачені, звичайні акції на акцію PerShare IAS 34 2019-01-01 16A f
  Дивіденди сплачені, інші акції на акцію PerShare IAS 34 2019-01-01 16A f
  Пояснення змін чинників для визначення звітних сегментів суб'єкта господарювання String 
  Пояснення подій після проміжного періоду, які не були відображені String IAS 34 2019-01-01 16A h
  Пояснення про вплив змін у структурі суб'єкта господарювання протягом проміжного періоду String IAS 34 2019-01-01 16A i
  Опис відповідності МСФЗ у разі застосування до проміжного фінансового звіту String IAS 34 2019-01-01 19
  Опис характеру та сума зміни в розрахунковій оцінці протягом останнього проміжного періоду String IAS 34 2019-01-01 26
[815000] Примітки - Події після звітного періоду
 Розкриття інформації про події після звітного періоду [текстовий блок] TextBlock IAS 10 2019-01-01 Disclosure
  Пояснення про орган затвердження String IAS 10 2019-01-01 17
  Дата затвердження до випуску фінансової звітності Date IAS 10 2019-01-01 17
  Пояснення того факту, що власники суб'єкта господарювання або інші особи мають повноваження вносити зміни до фінансової звітності після її випуску String IAS 10 2019-01-01 17
  Розкриття інформації про події, що не вимагають коригування після звітного періоду [текстовий блок] TextBlock IAS 10 2019-01-01 21
   Розкриття інформації про події, що не вимагають коригування після звітного періоду [абстрактний тип] String 
    Розкриття інформації про події, що не вимагають коригування після звітного періоду [таблиця] Table IAS 10 2019-01-01 21
     Події, що не вимагають коригування після звітного періоду [вісь] Axis IAS 10 2019-01-01 21
      Події, що не вимагають коригування після звітного періоду [компонент] Domain IAS 10 2019-01-01 21
       Значне об'єднання бізнесу [компонент] Domain IAS 10 2019-01-01 22 a
       Вибуття основного дочірнього підприємства [компонент] Domain IAS 10 2019-01-01 22 a
       Оголошення плану про припинення діяльності господарської одиниці [компонент] Domain IAS 10 2019-01-01 22 b
       Значні придбання активів [компонент] Domain IAS 10 2019-01-01 22 c
       Класифікація активів, утримуваних для продажу [компонент] Domain IAS 10 2019-01-01 22 c
       Інші вибуття активів [компонент] Domain IAS 10 2019-01-01 22 c
       Експропріація значних активів урядом [компонент] Domain IAS 10 2019-01-01 22 c
       Знищення основної виробничої одиниці [компонент] Domain IAS 10 2019-01-01 22 d
       Оголошення або початок здійснення значної реструктуризації [компонент] Domain IAS 10 2019-01-01 22 e
       Значні операції зі звичайними акціями [компонент] Domain IAS 10 2019-01-01 22 f
       Операції з потенційно звичайними акціями [компонент] Domain IAS 10 2019-01-01 22 f
       Надзвичайно великі зміни цін активів або валютних курсів [компонент] Domain IAS 10 2019-01-01 22 g
       Зміни ставок оподаткування або податкового законодавства, прийняті або оголошені [компонент] Domain IAS 10 2019-01-01 22 h
       Прийняття значних загальних зобов'язан&