Звичайна версія сайту
Операції РЕПО

Операції РЕПО (repurchase agreement) – операції, що здійснюються між Національним банком України та банками з державними облігаціями України та банківськими металами.

О.р. можуть здійснюватися лише з тими державними облігаціями, строк погашення яких не припадає на строк проведення операції.

Національний банк України здійснює О.р. шляхом безпосередньої домовленості з банком щодо купівлі/продажу державних облігацій України та проведення тендера заявок банків щодо участі в О.р. з державними облігаціями України. За умови проведення О.р., що здійс­нюється шляхом безпосередньої домовленості з банком, Національний банк вибирає тих учасників, які пропонують найвищий процентний дохід. У разі проведення тендера щодо участі в О.р. задовольняються заявки банків, що є найсприятливішими за обсягами операцій або ціновими параметрами.

Національний банк України може проводити з банками О.р. двох видів:

  1. Прямого репо – кредитна операція, що ґрунтується на двосторонньому договорі про купівлю Національним банком державних облігацій України з портфеля банку або банківських металів (перша час­тина договору репо) з подальшим зобов’язанням банку викупити державні облігації України або банківські метали (друга частина договору репо) за обумовленою ціною на обумовлену дату. Зобов’я­зан­ня щодо виконання другої частини договору репо у сторін договору виникає тільки за умови повного виконання ними зобов’язань за першою частиною договору. Національний банк може проводити операції прямого репо з державними облігаціями України шляхом проведення тендера заявок банків щодо участі в операціях прямого репо або шляхом безпосередньої домовленості з банком, а операції прямого репо з банківськими металами – тільки шляхом безпосередньої домовленості з банком і за ініціативою банку та за умови, що банківські метали банку перебувають на відповідальному зберіганні в Національному банку України.
  2. Зворотного репо – депозитна операція, що ґрунтується на двосторонньому договорі про продаж Національним банком зі свого портфеля державних облігацій України з одночасним зобов’язанням зворотного їх викупу у банків за обумовленою в договорі ціною та на обумовлену дату. Національний банк може проводити операції зворот­ного репо з державними облігаціями України шляхом безпосередньої домовленості з банками.

Національний банк України може здійснювати тільки операції строкового репо (строк операції чітко визначений), але не більше ніж на 90 календарних днів.

За операцією прямого репо ціною купівлі Національним банком державних облігацій є їх справедлива вартість, але не вища, ніж номінальна вартість цих цінних паперів, а ціною купівлі банківських металів є ціна банківських металів, перерахована за офіційним курсом банківських металів на день укладення договору прямого репо. Ціна зворотного продажу Національним банком України державних облігацій або банківських металів залежить від ціни, визначеної в пер­шій частині операції репо та строку цієї операції, а також від дохід­ності за державними облігаціями, облікової ставки Національного банку, процентних ставок за кредитами та депозитами на міжбанківському ринку, середньозваженої процентної ставки за кредитами рефінансування під забезпечення державними облігаціями, які діяли у відповідному періоді. При проведенні операції зворотного репо для визначення ціни продажу (купівлі) державних облігацій Національний банк орієнтується на процентні ставки за власними борговими зобов’язаннями, процентні ставки за депозитами на міжбанківському ринку та дохідність за державними облігаціями України. Процентний дохід (витрати) обумовлений та є фіксованим на час проведення О.р.