Звичайна версія сайту
Щорічне надання інформації Національному банку

За результатами діяльності небанківські установи (небанківські фінансові установи та оператори поштового зв’язку) подають до Національного банку такі документи:

  • до 01 лютого – відомості про структуру власності станом на 01 січня поточного року;
  • до 01 червня – фінансову звітність, аудиторський звіт, інформацію суб’єкта аудиторської діяльності щодо суми прийнятних активів страхової компанії;
  • для страхових компаній – додатково щокварталу (не пізніше 01 лютого, 01 травня, 01 серпня, 01 листопада) фінансову звітність, інформацію щодо структури прийнятних активів.
Відомості про структуру власності

Повідомлення про подання відомостей про структуру власності.

Відомості про остаточних ключових учасників.

Відомості про власників істотної участі.

Схематичне зображення структури власності:

  • інформація, зазначена в схемах, повинна повністю відповідати інформації, уключеній до відомостей про остаточних ключових учасників та відомостей про власників істотної участі.
Фінансова звітність та аудиторський висновок щодо фінансової звітності

Фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності:

  • форма № 1 “Баланс” (“Звіт про фінансовий стан”);
  • форма № 2 “Звіт про фінансові результати" (“Звіт про сукупний дохід”);
  • форма № 3 “Звіт про рух грошових коштів" (“Звіт про рух грошових коштів”);
  • форма № 4 “Звіт про власний капітал" (“Звіт про власний капітал”);
  • примітки до фінансової звітності;
  • або “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” за попередній звітний рік.

Аудиторський звіт суб’єкта аудиторської діяльності про підтвердження достовірності й повноти поданої фінансової звітності. Аудиторський звіт щодо фінансової звітності небанківської установи має бути підготовлений суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності небанківських установ.

Інформацію суб’єкта аудиторської діяльності щодо суми прийнятних активів  страхової компанії та підтвердження дотримання нею нормативу платоспроможності і достатності капіталу. Аудиторський звіт щодо фінансової звітності небанківської установи має бути підготовлений суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності небанківських установ.

Інформування страхових компаній (щокварталу)

Фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності - форма № 1 “Баланс” (“Звіт про фінансовий стан”).

Інформацію щодо структури прийнятних активів, уключаючи за кожним активом окремо інформацію про суму, найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, в якій розміщений актив, або місцезнаходження та реєстраційний номер нерухомого майна, яке є активом.

Запевнення, що прийнятні активи відповідають вимогам, визначеним Положенням про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженим розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.06.2018 № 850.

Загальні вимоги до оформлення документів

Документи, які подаються до Національного банку України, мають бути пронумеровані, прошиті та засвідчені підписом керівника небанківської установи.

Небанківські установи одночасно з документами на паперових носіях обов’язково подають до Національного банку України електронні копії цих документів.

Електронні копії документів створюються у вигляді файлів, які містять скановані з паперових носіїв зображення документів у форматі pdf.

Анкета небанківської установи та анкета керівника оператора поштового зв’язку надаються в електронному вигляді у форматах xls або xlsx та pdf.

Електронні копії документів подаються на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти.