Звичайна версія сайту
Порядок узгодження умов та порядку діяльності міжнародної платіжної системи та міжнародної системи інтернет-розрахунків, платіжною організацією якої є нерезидент

Порядок узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи та міжнародної системи інтернет-розрахунків, платіжною організацією якої є нерезидент здійснює Національний банк.

Для виходу на платіжний ринок України міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, необхідно узгодити умови та порядок діяльності відповідної міжнародної платіжної системи в Україні, визначені Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43.

Перелік документів для системи переказу коштів / карткової системи

Заява про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи.

Копії документів (із зазначенням повного найменування та адреси місцезнаходження органу, що видав документ):

 • витягу з банківського, торговельного, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію платіжної організації міжнародної платіжної системи;
 • дозволу, ліцензії або іншого документа, яким надано право платіжній організації міжнародної платіжної системи здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів, якщо платіжна організація надає / має намір надавати послуги з переказу коштів у відповідній платіжній системі.

Копії документів (витягів із документів) платіжної організації міжнародної платіжної системи, що визначають:

 • організаційну структуру міжнародної платіжної системи, яка має включати дані щодо платіжної організації міжнародної платіжної системи, розрахункових банків, процесингових центрів, інших осіб із зазначенням повних найменувань, місцезнаходження та їх функцій, а також найменування органу влади іноземної держави, у якому зареєстровано головний офіс платіжної організації міжнародної платіжної системи;
 • умови участі в платіжній системі, а також порядок вступу та виходу з міжнародної платіжної системи та перелік документів, які подаються для вступу до міжнародної платіжної системи;
 • систему управління у відповідній міжнародній платіжній системі ризиками ліквідності, кредитним, правовим, операційним і системним та іншими ризиками, які властиві платіжній системі;
 • види послуг, які платіжна організація міжнародної платіжної системи надала право надавати своїм учасникам-резидентам на території України, та порядок їх надання;
 • перелік платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюється ініціювання переказу коштів, документів, що підтверджують ініціювання переказу коштів, документів, на підставі яких здійснюється виплата переказу в платіжній системі;
 • загальну схему здійснення переказу, уключаючи рух інформаційних повідомлень та рух коштів із моменту ініціювання переказу користувачем до завершення взаєморозрахунків за цим переказом у міжнародній платіжній системі (уключаючи схематичне зображення);
 • опис системи захисту інформації, яка використовуватиметься міжнародною платіжною системою на території України, уключаючи технологію обміну інформаційними повідомленнями, порядок доступу, формування/перевірки електронних підписів, шифрування.
  У разі відсутності зазначених документів до Національного банку необхідно подати інформаційну довідку з викладенням зазначених у цьому підпункті питань;

Копії документів (витягів із документів) міжнародної платіжної системи, що регламентують:

 • вимоги у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які поширюватимуться на учасників міжнародної платіжної системи, та порядок виконання ними цих вимог;
 • порядок забезпечення в міжнародній платіжній системі виконання рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо переказів;

Анкету за формою, наведеною в додатку 2 до Положення, щодо платіжної організації міжнародної платіжної системи. Анкета щодо платіжної організації міжнародної платіжної системи, яка є публічною компанією або юридичною особою, контроль над якою здійснюється публічною компанією, не подається.

Для цілей підпункту 5 пункту 1 розділу IV Положення публічною компанією є іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі.

Анкета додатково надається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx.

Представництво або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважена установа-нерезидент зобов’язані додатково до зазначених документів, подати до Національного банку документ, який підтверджує їх повноваження.

Вимоги до документів щодо фінансового моніторингу

Документи (витягів із документів) міжнародної платіжної системи повинні регламентувати:

 • вимоги у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які поширюватимуться на учасників міжнародної платіжної системи, та порядок виконання ними цих вимог;
 • порядок забезпечення в міжнародній платіжній системі виконання рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо переказів.
Перелік документів для системи інтернет-розрахунків

Заява про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної системи інтернет-розрахунків за зразком, наведеним у додатку 5 до Положення.

Копія одного з таких документів органу влади іноземної держави:

 • витягу з банківського, торговельного, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію міжнародної системи інтернет-розрахунків;
 • дозволу, ліцензії або іншого документа, яким надано право міжнародній системі інтернет-розрахунків здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів.

інформаційна довідка, яка має містити опис:

 • видів послуг з переказу коштів, які надаватимуться у міжнародній системі інтернет-розрахунків, із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні та/або фізичні особи), видів валют переказу тощо;
 • загальної схеми здійснення переказу, уключаючи рух інформаційних повідомлень та рух коштів із часу ініціювання переказу користувачем до завершення взаєморозрахунків за цим переказом у міжнародній системі інтернет-розрахунків (уключаючи схематичне зображення), із зазначенням повних найменувань і місцезнаходження задіяних юридичних осіб (розрахункових банків, процесингових центрів, сервісних організацій тощо).
Вимоги до оформлення документів

Документи, що подаються до Національного банку мають бути викладені українською мовою.

Документи, які складені іноземною мовою, мають супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Офіційні документи стосовно іноземних юридичних осіб, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право подавати до Національного банку:

 • електронні документи з кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;
 • документи на паперових носіях разом з їх копіями в електронному вигляді.

Документи на паперових носіях мають бути прошиті, пронумеровані, підписані уповноваженою особою та не містити виправлень або неточностей.

Копії документів в електронному вигляді подаються до Національного банку на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах] чи надсилаються засобами системи електронної пошти Національного банку з урахуванням технічних можливостей цієї системи (за умови підключення платіжної організаці, учасника платіжних систем та оператора послуг платіжної інфраструктури до системи електронної пошти Національного банку).

Копії документів в електронному вигляді, що подаються до Національного банку відповідно до вимог цього Положення (далі - електронні копії документів), мають створюватись у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів.

Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

 • формат готового файла - pdf;
 • сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
 • файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;
 • документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
 • роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.
Вимоги до змісту інформаційної довідки щодо умов та порядку діяльності

Інформаційна довідка щодо умов та порядку діяльності міжнародної платіжної системи повинна визначати:

 • організаційну структуру міжнародної платіжної системи, яка має включати дані щодо платіжної організації міжнародної платіжної системи, розрахункових банків, процесингових центрів, інших осіб із зазначенням повних найменувань, місцезнаходження та їх функцій, а також найменування органу влади іноземної держави, у якому зареєстровано головний офіс платіжної організації міжнародної платіжної системи;
 • умови участі в платіжній системі, а також порядок вступу та виходу з міжнародної платіжної системи та перелік документів, які подаються для вступу до міжнародної платіжної системи;
 • систему управління у відповідній міжнародній платіжній системі ризиками ліквідності, кредитним, правовим, операційним і системним та іншими ризиками, які властиві платіжній системі;
 • види послуг, які платіжна організація міжнародної платіжної системи надала право надавати своїм учасникам-резидентам на території України, та порядок їх надання;
 • перелік платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюється ініціювання переказу коштів, документів, що підтверджують ініціювання переказу коштів, документів, на підставі яких здійснюється виплата переказу в платіжній системі;
 • загальну схему здійснення переказу, уключаючи рух інформаційних повідомлень та рух коштів із моменту ініціювання переказу користувачем до завершення взаєморозрахунків за цим переказом у міжнародній платіжній системі (уключаючи схематичне зображення);
 • опис системи захисту інформації, яка використовуватиметься міжнародною платіжною системою на території України, уключаючи технологію обміну інформаційними повідомленнями, порядок доступу, формування/перевірки електронних підписів, шифрування.

Платіжна організація міжнародної платіжної системи-нерезидента в разі відсутності документів, зазначених у підпункті 3 пункту 1 розділу IV Положення, подає до Національного банку інформаційну довідку з викладенням зазначених у цьому підпункті питань.

Вимоги до заявників

Для узгодження правил платіжної системи та внесення відомостей про платіжну систему в Реєстр платіжних систем до:

 • платіжної організації;
 • власників істотної участі платіжної організації;
 • керівників платіжної організації;
 • юридичних осіб, у яких платіжна організація є власником істотної участі;
 • юридичних осіб, у яких власник істотної участі/ керівник платіжною організації є власником істотної участі та або керівником

не мають бути застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною.

Платіжна організація міжнародної платіжної системи, розрахунковий банк міжнародної платіжної системи, процесинговий центр міжнародної платіжної системи не мають бути зареєстровані в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Процес розгляду документів

Цей процес передбачає перевірку та оцінку поданих документів рядом фахівців Департаменту ліцензування та інших структурних підрозділів Національного банку України.

Протягом періоду розгляду також може відбуватися подання зауважень, згідно з якими платіжній організації необхідно усунути встановлені недоліки або надати додаткові пояснення чи документи.

Розгляд пакета документів здійснюється протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів.