Українська | English

Головна » Статистика » Грошово-кредитна та фінансова статистика

Грошово-кредитна та фінансова статистика

Грошово-кредитна та фінансова статистика є однією з чотирьох систем макроекономічної статистики, крім статистики національних рахунків, статистики державних фінансів і статистики платіжного балансу та охоплює грошово-кредитну статистику, статистику фінансових ринків і статистику фінансових рахунків сектору фінансових корпорацій.

 

Грошово-кредитна та фінансова статистика України складається відповідно до Керівництва з грошово-кредитної та фінансової статистики (МВФ, 2000) та Довідника зі складання грошово-кредитної та фінансової статистики (МВФ, 2008).

 

Правовою основою складання та поширення даних з грошово-кредитної та фінансової статистики є:  Закон України "Про Національний банк України",  нормативні документи щодо приєднання України до Спеціального стандарту поширення даних МВФ, статті Угоди Міжнародного валютного фонду.

 

Методологія складання грошово-кредитної статистики узгоджується з вимогами Системи національних рахунків, Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції (МВФ, 2009), Керівництва МВФ зі статистики державних фінансів, інших офіційних видань МВФ та міжнародних організацій.

 

Грошово-кредитна статистика

 

Грошово-кредитна статистика є комплексним набором даних про вимоги та зобов’язання сектору фінансових корпорацій та його підсекторів по відношенню до інших секторів економіки країни та нерезидентів.

 

Грошово-кредитною статистикою в Україні охоплюється 100 відсотків банків, що створені та діють на території України (крім банків, що знаходяться в режимі ліквідації), страхових компаній, пенсійних фондів та інститутів спільного інвестування (інвестиційних фондів), кредитних спілок, інших кредитних установ, фінансових компаній, юридичних осіб, що надають послуги фінансового лізингу, ломбардів та допоміжних фінансових організацій.

 

Основними формами подання даних грошово-кредитної статистики є балансові звіти за секторами економіки та огляди сектору фінансових корпорацій та його підсекторів.

 

Балансовий звіт за секторами містить детальні дані про потоки і запаси за усіма категоріями активів і пасивів окремого підсектору сектору фінансових корпорацій. Наразі складаються: Балансовий звіт Національного банку України за секторами економіки, Балансовий звіт депозитних корпорацій (крім Національного банку України) за секторами економіки, Балансовий звіт інших фінансових корпорацій за секторами економіки.

 

Огляд містить дані із балансів за секторами одного чи більше підсекторів фінансових корпорацій, які об’єднуються в більш узагальнені категорії активів і пасивів, що особливо корисно для цілей аналізу. Наразі складаються: Огляд Національного банку України, Огляд депозитних корпорацій (крім Національного банку України), Огляд депозитних корпорацій (включаючи Національний банк України), Огляд інших фінансових корпорацій, Огляд фінансових корпорацій.

 

Фінансові ринки

 

Статистика фінансових ринків охоплює статистику процентних ставок Національного банку України, депозитних корпорацій (банків) та статистику ринку цінних паперів.

 

Процентні ставки.

Відповідно до міжнародних стандартів розрізняють такі види процентних ставок депозитних корпорацій:

 

1. Процентні ставки за новими операціями, здійсненими протягом звітного періоду, а саме:

процентні ставки за новими депозитами, залученими на рахунки нефінансових корпорацій та домашніх господарств;

процентні ставки за новими кредитами, наданими нефінансовим корпораціям та домашнім господарствам.

Процентні ставки за новими депозитами і новими кредитами розраховуються за кожним строком розміщення і погашення, типом вкладника чи позичальника та валютою як середньозважена величина процентних ставок за обсягами первинних депозитних чи кредитних договорів, укладених протягом звітного періоду, та за обсягами додаткових договорів, за якими відбулася зміна або суми депозиту чи кредиту, або процентної ставки, або суми та процентної ставки в річному обчисленні.

 

2. Процентні ставки за непогашеними сумами за станом на кінець звітного періоду, а саме:

процентні ставки за непогашеними депозитами нефінансових корпорацій та домашніх господарств;

процентні ставки за непогашеними кредитами нефінансовим корпораціям і домашнім господарствам.

 

Непогашені суми визначаються як запас усіх депозитів, розміщених домашніми господарствами та нефінансовими корпораціями в депозитних корпораціях, та запас усіх кредитів, наданих депозитними корпораціями домашнім господарствам та нефінансовим корпораціям.

 

Процентна ставка за непогашеними сумами відображає рівень середньозваженої процентної ставки щодо запасу депозитів або кредитів на певний момент часу. Процентні ставки за непогашеними депозитами охоплюють усі депозити, що були розміщені клієнтами і ще не повернуті їм в усі періоди до дати звітності. Процентні ставки за непогашеними кредитами охоплюють усі кредити, що були отримані клієнтами, але ще не погашені, в усіх періодах до дати звітності.

 

Цінні папери.

Статистика випуску цінних паперів охоплює цінні папери за такими видами: облігації підприємств, державні облігації України (облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик), облігації місцевих позик, казначейські зобов’язання України, ощадні (депозитні) сертифікати, векселі, іпотечні облігації тощо.

 

Головним показником розвитку ринку цінних паперів України є індекс фондового ринку Фондової біржі Першої фондової торговельної системи (індекс ПФТС), що розраховується на базі цін найбільш ліквідних акцій ПФТС з 1 жовтня 1997 року.

 

Фінансові рахунки

 

Фінансовий рахунок сектору фінансових корпорацій та його підсекторів відображає операції з фінансовими активами та зобов'язаннями, які здійснюються між інституційними одиницями, що є резидентами даної країни, і між інституційними одиницями-резидентами та рештою світу (нерезидентами).

 

На лівій стороні рахунку відображаються придбання фінансових активів за вирахуванням їх вибуття, в той час на правій стороні рахунку відображаються прийняття зобов`язань за вирахуванням їх погашення.

 

Дані надаються за секторами економіки та фінансовими інструментами (монетарне золото та СПЗ, готівкові кошти та депозити, цінні папери, крім акцій, похідні фінансові інструменти, кредити, акції та інші форми участі в капіталі, страхові технічні резерви тощо).

 

Певний фінансовий інструмент в активах одного сектору має дзеркальне відображення в пасивах іншого сектору.

 

Дані за окремими фінансовими інструментами та секторами економіки розраховуються з використанням пріоритетності джерел даних та дзеркальних оцінок для подолання прогалин і помилок у даних, ураховуючи їх якість, ступінь деталізації та наявність, а також охоплення респондентів, за такою схемою:

 

Емітент зобов'язання
(дебітор)

Власник зобов'язання (кредитор)

Центральний банк

Інші депозитні корпорації

Інші фінансові корпорації

Сектор загального державного управління

Нефінансові корпорації

Інші сектори економіки

Нерезиденти

Центральний банк

1. SRF 1SR
(Пасиви)
2. SRF 2SR
(Активи)

1. SRF 1SR
(Пасиви)

1. SRF 1SR
(Пасиви)

1. SRF 1SR
(Пасиви)

1. SRF 1SR
(Пасиви)

1. SRF 1SR
(Пасиви)
2. IIP
3. JEDH

Інші депозитні корпорації

1. SRF 1SR
(Активи)
2. SRF 2SR
(Пасиви)

1. SRF 2SR
(Пасиви)

1. SRF 2SR
(Пасиви)

1. SRF 2SR
(Пасиви)

1. SRF 2SR
(Пасиви)

1. SRF 2SR
(Пасиви)
2. IIP
3. QEDS

Інші фінансові корпорації

1. SRF 1SR
(Активи)

1. SRF 2SR
(Активи)

1. SRF 4SR
(Пасиви)

1. SRF 4SR
(Пасиви)

1. SRF 4SR
(Пасиви)

1. SRF 4SR
(Пасиви)
2. IIP
3. QEDS

Сектор загального державного управління

1. SRF 1SR
(Активи)

1. SRF 2SR
(Активи)

1. SRF 4SR
(Активи)

1. IIP
2. QEDS

Нефінансові корпорації

1. SRF 1SR
(Активи)

1. SRF 2SR
(Активи)

1. SRF 4SR
(Активи)

1. IIP
2. QEDS
3. JEDH

Інші сектори економіки

1. SRF 1SR
(Активи)

1. SRF 2SR
(Активи)

1. SRF 4SR
(Активи)

1. IIP
2. CPIS

Нерезиденти

1. SRF 1SR
(Активи)
2. IIP
3. CPIS

1. SRF 2SR
(Активи)
2. IIP
3. CPIS

1. SRF 4SR
(Активи)
2. IIP
3. CPIS

1. IIP
2. CPIS

1. IIP
2. CPIS

1. IIP
2. CPIS

 

Примітки:

SRF − Стандартизовані форми балансових звітів за секторами економіки, що відображають дані грошово-кредитної статистики.

1SR − Балансовий звіт Національного банку України за секторами економіки.

2SR − Балансовий звіт інших депозитних корпорацій за секторами економіки.

4SR − Балансовий звіт інших фінансових корпорацій за секторами економіки.

IIP − Міжнародна інвестиційна позиція.

CPIS − Координоване обстеження портфельних інвестицій.

JEDH − Загальний зовнішній борг.

QEDS − Квартальні дані статистики зовнішнього боргу.

 

  На початок сторінки