Звичайна версія сайту
Рада Національного банку України затвердила консолідовану фінансову звітність Національного банку за 2019 рік

Рада Національного банку України затвердила консолідовану фінансову звітність Національного банку за 2019 рік

31 березня 2020 року Рада Національного банку затвердила консолідовану фінансову звітність Національного банку України за 2019 рік, яка була підтверджена незалежною аудиторською фірмою ТОВ "Ернст енд Янг. Аудиторські послуги".

Згідно зі звітом незалежного аудитора Консолідована фінансова звітність Національного банку достовірно та в усіх суттєвих аспектах відображає його фінансовий стан на кінець дня 31 грудня 2019 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни в капіталі згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Станом на 31 грудня 2019 року валюта балансу Національного банку становить 1 060,8 млрд грн, що на 1% більше, ніж в попередньому році.

Основними статтями активів Національного банку є міжнародні резерви та цінні папери України, зокрема:

  • міжнародні резерви зросли завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку впродовж минулого року на 21,5% - до 25,3 млрд дол. США. Під час формування міжнародних резервів Національний банк дотримується трьох ключових принципів: надійність, ліквідність, дохідність. До них включаються цінні папери нерезидентів із найвищим міжнародним рейтингом (насамперед державні облігації США з рейтингом ААА), кошти та депозити в іноземній валюті (у вигляді готівки, депозитів та коштів на кореспондентських рахунках в інших центральних банках, а також першокласних комерційних банках) та депозити в монетарному золоті;
  • портфель цінних паперів України в 2019 році зменшився на 14,2 млрд грн або на 3,9% та становив 347 млрд грн.

Основними статтями зобов’язань Національного банку є банкноти та монети в обігу та зобов’язання перед МВФ, зокрема:

  • обсяг банкнот і монет в обігу збільшився на 6% та становить 426,3 млрд грн.;
  • зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом, які включають отримані кредити та зобов’язання за розподілом СПЗ, зменшилися  на 19,6%, в основному за рахунок погашення кредитів.

Також на зміну в зобов’язаннях Національного банку вплинуло помітне збільшення – до 151,9 млрд грн – обсягів депозитних сертифікатів Національного банку, які банки використовували для управління гривневою ліквідністю в умовах її надлишку в банківській системі. Так, надлишок ліквідності в банківській системі збільшився минулого року, насамперед, за рахунок активного викупу Національним банком іноземної валюти.

Водночас власний капітал Національного банку зменшився на 39%. Це відбулося головним чином за рахунок використання резервів переоцінки у зв’язку зі зміцненням гривні та за рахунок розформування інших резервів.

Загалом Національний банк завершив 2019 рік із прибутком до розподілу на суму 43,3 млрд. грн. Основна частина прибутку на суму 42,7 млрд. грн буде перерахована до Державного бюджету України у 2020 році відповідно до графіка, погодженого з Міністерством фінансів України. Решта прибутку (близько 0,6 млрд. грн) буде спрямовано на збільшення загальних резервів Національного банку.

Основними складовими, що вплинули на фінансовий результат Національного банку, є процентні доходи й витрати, курсові різниці (переоцінки монетарних активів і зобов’язань у зв’язку зі зміною офіційного курсу гривні), а також результати від операцій з фінансовими інструментами, які оцінюються за справедливою вартістю.

Зокрема, чистий процентний дохід після вивільнення резервів за 2019 рік становить 22 млрд грн (у 2018 році – 34,9 млрд грн).

Консолідована фінансова звітність та Річний консолідований Звіт про управління за 2019 рік

Довідково

Консолідована фінансова звітність складається відповідно до вимог МСФЗ та включає інформацію про активи, зобов’язання, капітал Національного банку, його дочірніх та асоційованих компаній, його сукупні доходи та рух грошових коштів, а також суттєві облікові політики та додаткову інформацію про діяльність банку та управління фінансовими ризиками.

Звіт незалежного аудитора містить немодифіковану думку, тобто консолідована фінансова звітність Національного банку в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки Національного банку.

На виконання вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" разом із Консолідованою фінансовою звітністю за 2019 рік Національним банком було складено також річний Консолідований звіт про управління, який публікується, починаючи з 2018 звітного року, разом із річною Консолідованою фінансовою звітністю.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини