Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Затверджено Консолідовану фінансову звітність Національного банку України за 2023 рік та розподіл прибутку

Затверджено Консолідовану фінансову звітність Національного банку України за 2023 рік та розподіл прибутку

Рада Національного банку України 26 квітня 2024 року затвердила Консолідований звіт про управління та Консолідовану фінансову звітність Національного банку України за 2023 рік.

Станом на 31 грудня 2023 року валюта балансу Національного банку становила 2 392,6 млрд грн (у 2022 році – 1 958,6 млрд грн).

Основні складові активів Національного банку станом на кінець 2023 року:

 • активи, які формують міжнародні резерви, найбільшу частку в яких складали:
  • цінні папери нерезидентів, обсяг яких становить 1 073,0 млрд грн;
  • кошти та депозити в іноземній валюті, обсяг яких – 373,4 млрд грн;
 • цінні папери України – 728 млрд грн;

Основні зміни в активах Національного банку у 2023 році зумовлені:

 • збільшенням  на 42% обсягу міжнародних резервів – до 40,5 млрд дол. США на кінець 2023 року (з 28,5 млрд дол. США  – на кінець 2022 року), зокрема збільшенням на 54% обсягу цінних паперів нерезидентів; 
 • зменшенням у 7 разів кредитного портфеля переважно за рахунок погашення банками довгострокової заборгованості за працюючими кредитами.

Зобов’язання Національного банку станом на 31 грудня 2023 року становлять 1 972  млрд грн, що складає 82% валюти балансу (пасивів).

Основні зміни в зобов’язаннях Національного банку відбулися за статтями:

 • банкноти та монети в обігу, обсяг яких збільшився на 7% до 765 млрд грн;
 • кошти банків, обсяг яких збільшився у 2,5 рази та становить 216 млрд грн; 
 • депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком України, обсяг яких збільшився на 36% та становить 621,7 млрд грн.
 • кошти державних та інших установ, обсяг яких збільшився в 2,6 рази та становить 140,1 млрд грн.

Збільшення розміру власного капіталу Національного банку у 2023 році на 28 % – з 328,2 млрд грн до 420,1 млрд грн – відбулося загалом за рахунок зростання резервів переоцінки, що зумовлене переважно зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют.

Фінансовий результат Національного банку за 2023 рік становив 130,6 млрд грн.

Основними складовими фінансового результату Національного банку є:

 • процентний прибуток у сумі 27,6 млрд грн; 
 • позитивна переоцінка фінансових інструментів у розмірі 97,8 млрд грн, яка є наслідком зміни офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості. Частина цієї переоцінки – 37,7 млрд грн – є нереалізованим (попереднім) результатом від зміни офіційного валютного курсу, який згідно з вимогами Закону України "Про Національний банк України" накопичується у вигляді резерву переоцінки в капіталі Національного банку.

Витрати Національного банку, пов’язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, адміністративні витрати, витрати на утримання персоналу в 2023 році склали 7,0 млрд грн (у 2022 році – 6,7 млрд грн).

Рада Національного банку, погоджуючись з обґрунтованістю підходів, оцінок та суджень, застосованих Національним банком, затвердила Консолідовану фінансову звітність Національного банку за 2023 рік з урахуванням отриманого звіту незалежного аудитора.

Отже, за підсумками 2023 року прибуток до розподілу Національного банку становить 76,6 млрд грн. 

Сьогодні, 26 квітня 2024 року, Національний банк згідно з вимогами Закону України "Про Національний банк України" спрямував 37,97 млрд грн на збільшення загальних резервів Національного банку, які повинні становити 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку. Решту суми прибутку до розподілу Національний банк перерахував до Державного бюджету України.  

"Сьогодні Національний банк перерахував 38,64 млрд грн до Державного бюджету України. Ці кошти посилять спроможності нашої країни та підтримають бюджет війни", – прокоментував Голова Національного банку Андрій Пишний. 

За результатами зовнішнього аудиту Консолідованої фінансової звітності Національного банку за 2023 рік аудиторська фірма ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" висловила думку із застереженням стосовно питання формування резервів під очікувані кредитні збитки під ОВДП, номіновані в гривні, що перебувають в портфелі Національного банку та обліковуються за амортизованою собівартістю.

Як зазначено в примітці 5 Консолідованої фінансової звітності, Національний банк на підставі аналізу всієї доступної йому інформації вважає, що ОВДП умовно позбавлені кредитного ризику та, відповідно, резерв за ними не формується. Уряд України завжди виконує свої зобов’язання за ОВДП. З урахуванням безпрецедентних обсягів зовнішньої фінансової допомоги Національний банк вважає, що емітент державних цінних паперів має потенціал виконувати свої договірні зобов'язання в національній валюті перед Національним банком у короткостроковій перспективі. 

Також звіт аудиторської фірми ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" містить пояснювальний параграф щодо невизначеності впливу на діяльність Національного банку військової агресії російської федерації проти України. Аудиторську думку не було модифіковано з цього приводу.

Довідково

Відповідно до законодавства Національний банк складає фінансову звітність згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Відповідні оцінки активів, зобов’язань, доходів і витрат, передбачені принципами МСФЗ (у тому числі з урахуванням принципу обережності), повинні здійснюватися навіть в умовах високої невизначеності та передбачають застосування суджень і припущень, аналізу всієї доступної інформації про минулі події, поточні обставини, а також використання прогнозної інформації щодо можливості отримання майбутніх економічних вигід. Основні судження Національного банку, що використовувалися ним в оцінках, наведені у примітках до Консолідованої фінансової звітності.

Зокрема, цінні папери України (ОВДП, номіновані в гривні), які Національний банк утримує з метою отримання платежів від емітента, класифікуються в категорію "за амортизованою собівартістю". У такому разі за МСФЗ вимагається обов’язкова оцінка ймовірних кредитних збитків, тобто оцінка можливих недоотримань платежів, передбачених умовами випуску. Ураховуючи свій особливий статус, особливі відносини та співпрацю з Урядом України, Національний банк має доступ та практичну можливість аналізувати найбільш повну й оперативну інформацію. З огляду на здійснений аналіз, незважаючи на складні економічні умови в Україні та триваючу військову агресію російської федерації проти України, Національний банк обґрунтовано очікує своєчасного отримання всіх платежів за ОВДП. З огляду на зазначене Національний банк не визнає наявність можливих збитків і не сформував резерви під ОВДП, номіновані в гривні, у своєму портфелі. Національний банк продовжує регулярно та ретельно аналізувати інформацію з метою підтримання актуальності оцнки спроможності емітента здійснювати виплати за своїми зобов’язаннями.

Відповідно до законодавства України Консолідована річна фінансова звітність підлягає обов’язковому зовнішньому аудиту, який проводився ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" – членом глобальної мережі фірм EY з досвідом аудиту центральних банків.

Зважаючи на значні обсяги статті "Цінні папери України" у валюті балансу Національного банку, питання застосованих оцінок ОВДП в національній валюті, суджень та їх відповідності МСФЗ детально вивчалося аудиторською фірмою ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" як ключове питання аудиту. На думку аудиторської фірми ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги", резерв за цінними паперами України мав бути визнаний. Однак, беручи до уваги наявність кількох можливих сценаріїв та невизначеність щодо їх ймовірності, аудиторською фірмою зазначено про неможливість визначити негативний вплив цього питання на фінансовий стан та фінансовий результат Національного банку. Ураховуючи суттєвість цього питання, аудиторською фірмою висловлено думку із застереженням.

Таким чином, на думку аудиторської фірми ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги", за винятком впливу питання щодо визнання резерву під очікувані кредитні збитки за цінними паперами України, Консолідована фінансова звітність Національного банку відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах консолідований фінансовий стан НБУ на 31 грудня 2023 року та його консолідовані фінансові результати і консолідовані грошові потоки за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо складання фінансової звітності ("Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність").

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини