Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Проєкт

Відновлення та стійкість фінансового сектору в Україні

Тема: Проєкти/програми із залучення досвіду та спеціалізованих знань міжнародних партнерів із розвитку
Дата: 01.12.2017 – 31.12.2025
Міжнародний партнер з розвитку: Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA); Світовий банк
Виконавець: Світовий банк

Мета. Реформування фінансового сектору України та підтримання фінансової стабільності.

Діяльність проєкту складається з п’яти компонентів:

 • Компонент (A). Підтримання органів влади у частині приведення системи нагляду в банківському секторі у відповідність до вимог найкращої міжнародної практики;
 • Компонент (B). Удосконалення системи санації банків та гарантування вкладів в Україні;
 • Компонент (C). Реформи банківського сектору, спрямовані на відновлення сталого надходження кредитів в економіку;
 • Компонент (D). Диверсифікація фінансового сектору та розвиток фінансової інфраструктури;
 • Компонент (E). Проведення діагностики слабких сторін фінансового сектору та пропозиція політичних заходів.

У межах компонентів проєкту допомога надається за такими основними напрямами:

1.  Зміцнення наглядових функцій за небанківськими фінансовими установами

Ціль допомоги: регулювання небанківських фінансових установ згідно з вимогами законодавства ЄС, зокрема страхових компаній.

Продукти для Національного банку та найзначущі події:

 • надано підтримку в реалізації проєкту Спліт (2017–2020 роки);
 • надано концептуальні коментарі та рекомендації до нової редакції Закону України “Про страхуванняˮ, прийнятого 18.11.2021, а також до проєкту Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобівˮ та проведено низку консультаційних зустрічей (2022 рік);
 • завершено діагностичне дослідження страхового ринку України (2021–2022 роки): проведено кількісну оцінку впливу страхового ринку та розроблення відповідних нормативних змін. Результати використано під час підготовки нової редакції Закону України “Про страхуванняˮ, а також використовуватимуться під час розроблення нормативно-правових актів з регулювання страхового ринку України;
 • упровадження МСФЗ 17 “Страхові контрактиˮ: проведено цикл воркшопів (жовтень − грудень 2021 року) та додаткові експертні консультації у 2021–2022 роках;
 • відбулися експертні місії щодо зміцнення регулювання й нагляду в банківському та страховому секторах (2021−2022 роки), за результатами яких надано Національному банку рекомендації щодо подальшого вдосконалення зазначених секторів;
 • розпочато ініціативу щодо створення відповідного механізму страхування воєнно-політичних ризиків під час та після війни (вересень 2022 року);
 • проведено зустріч щодо нагляду за страховим ринком України: розроблення інструменту ризик-орієнтованого нагляду (листопад 2022 року);
 • серії навчальних вебінарів за підтримки Світового банку для професійних учасників страхового ринку щодо застосування МСФЗ 17 “Страхові контрактиˮ (2023 рік).

2.  Удосконалення системи врегулювання неплатоспроможності банків

Цілі допомоги:

 • розроблення Білої книги з подальшого приведення законодавчої та нормативно-правової бази України щодо відновлення платоспроможності та врегулювання неплатоспроможності банків до стандартів кращої міжнародної практики, розроблення проєкту змін до Закону України “Про банки і банківську діяльністьˮ щодо імплементації норм директиви BRRD;
 • імплементація Директиви 2014/59/ЄС про відновлення платоспроможності та врегулювання неплатоспроможності банків (BRRD); 
 • удосконалення законодавства України щодо координації дій і співпраці між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – ФГВФО) та Національним банком на етапах, що були до того часу, коли банк почав належати до категорії проблемних банків, та протягом терміну діяльності банку в статусі проблемного.
 •  

Реалізовані продукти для Національного банку України та ключові події:

 • розроблено Білу книгу та проєкт змін до Закону України “Про банки і банківську діяльністьˮ щодо імплементації норм BRRD (2017−2019 роки);
 • проведено цикл вебінарів з імплементації BRRD  (листопад-грудень 2021 року);
 • відбулися місії експертної допомоги Світового банку з імплементації BRRD/DGSD (18−20 жовтня 2021 року), а також з плану оновлення проєкту законодавчих змін для врегулювання неплатоспроможності банків (BRRD/DGSD), гарантування вкладів і страхування депозитів відповідно до Директив ЄС (грудень 2021 року); 
 • проведено семінари з практичних аспектів продажу бізнес-інструменту на підставі BRRD [захід організовано за участю Європейської ради системних ризиків та  установи, що відповідає за виведення неплатоспроможних банків з ринку (Іспанія) (FROB)] (грудень 2022 року);
 • проведено низку експертних обговорень стосовно внесення змін до банківського законодавства та закону про ФГВФО (жовтень 2021 року − лютий 2022 року, березень 2023 року);
 • проведено додаткові обговорення з питань узгодження концепції інституційної архітектури впровадження врегулювання банків за BRRD, зокрема огляд можливих сценаріїв стосовно концептуального розподілу повноважень і варіантів співпраці між Національним банком і ФГВФО (робота продовжується).

Capital Requirements Directive 2013/36/EU (CRD IV) / Capital Requirements Regulation (EU) 575/2013 (CRR)

Реалізовані продукти для Національного банку України та ключові події:

 • надано матеріали, використані під час розроблення постанов Правління Національного банку України стосовно коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR), коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), вимог до капіталу для покриття операційного ризику, вимог до розроблення планів відновлення, капітального інструменту з умовами списання / конверсії (СоСо), вимог до капіталу для покриття ринкового ризику, буферів капіталу (комбінований буфер капіталу);
 • надано допомогу в посиленні банківської нормативної бази відповідно до вимог Базеля III і Директиви CRD / Регламенту CRR (зі змінами), зокрема щодо коефіцієнта левериджу (LR), ліміту значних експозицій (LEX), оцінки ризику розрахунку (Settlement risk), перегляду ваги ризику для кредитного ризику відповідно до стандартизованого підходу (SA-CR), структури регулятивного капіталу (робота продовжується).

Pillar ІІІ

Реалізовані продукти для Національного банку України та ключові події:

 • розроблено проєкт нормативно-правового акта Національного банку щодо вимог до банків до розкриття інформації (Pillar III).

3.  Непрацюючі кредити

Ціль допомоги: продовження вдосконалення законодавчого та нормативно-правового регулювання щодо роботи з непрацюючими кредитами (NPLs) в банках.

Напрями допомоги:

 • оцінка законодавчої та нормативно-правової бази України у сфері врегулювання NPLs та опис подальших заходів;
 • податковий режим NPLs;
 • система управління NPLs;
 • списання NPLs та оцінювання вартості заставного майна.

Реалізовані продукти для Національного банку України та ключові події:

 • проведено вебінар “Інструкція з оцінки дій банків з точки зору вирішення проблемних кредитів NPLˮ (2020 рік);
 • обговорення деталей запитів післявоєнної відбудови України [гарантії держави, NPLs, план відбудови (короткострокові та довгострокові заходи), місія технічної допомоги Світового банку (жовтень 2022 року)];
 • проведено круглий стіл, на якому презентовано оновлене дослідження Світового банку щодо NPLs, за участю представників Національного банку, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України, ФГВФО, Фонду державного майна України, Незалежної асоціації банків України та інших осіб, які займаються питаннями, пов’язаними з NPLs (липень 2023 року);
 • проведено воркшоп “Стратегії врегулювання непрацюючих кредитів банків та їх оцінка – міжнародний досвід” (липень 2023 року).

4. Стале фінансування (щодо банківського регулювання та нагляду за кліматичними ризиками)

Реалізовані продукти для Національного банку України та ключові події:

 • надано допомогу з питань кліматичних ризиків і можливостей сталого фінансування (грудень 2021 року) в межах проведення місії технічної допомоги у фінансовому секторі та надання пам’ятної записки за її результатами;
 • розроблено та надіслано Національному банку проєкт опитувальника для банків щодо кліматичних та екологічних ризиків (січень 2022 року).

Співпраця за напрямом “стале фінансуванняˮ була призупинена у зв’язку з початком широкомасштабного вторгнення рф в Україну. У другій половині 2023 року за результатами чергової місії Світового банку було прийняте рішення про поновлення співпраці за цим напрямом, в Національному банку було затверджено склад проєктної команди “Розвиток сталого фінансування”, тривають зустрічі у форматі консультацій експертів Світового банку. Переглянутий обсяг задач унесено до оновленого плану робіт:

 • оновлення політики сталого фінансування з урахуванням нових заходів і нового графіку, а також визначення подальших кроків у розробленні відповідних нормативно-правових актів;
 • створення опитувальника щодо ESG (екологічних, соціальних, корпоративних) ризиків у банківському секторі;
 • реалізація засад, зокрема на основі таксономії ЄС, для проведення ідентифікації “зелених” проєктів.

Консультаційний центр Світового банку з питань фінансового сектору у Відні (далі FinSAC)

FinSAC створено в червні 2011 року завдяки співпраці Міністерства фінансів Австрії та Світового банку. FinSAC фінансується Урядом Австрії завдяки угоді про цільовий фонд.

Основна мета − надання незалежної, конфіденційної та індивідуальної експертизи, технічних консультацій і підтримки за такими тематичними напрямами:

1) фінансова стабільність, готовність до кризи та макропруденційні механізми;

2) посилення мікропруденційного нагляду та регулювання;

3) вирішення питань щодо відновлення та ліквідації банку.

FinSAC ,ере участь у технічній роботі, що допомагає Україні впроваджувати конкретні законодавчі, регулятивні та інституційні ініціативи, що зміцнюють стійкість та ефективність її фінансової системи.