Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк у грудні застосував до двох банків та семи небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства (доповнено)

Національний банк у грудні застосував до двох банків та семи небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства (доповнено)

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія), а також вимог валютного законодавства в грудні 2022 року застосував до двох банків та семи небанківських фінансових установ заходи впливу.

Заходи впливу застосовано до:

АТ "СЕНС БАНК" (попередня назва - АТ "АЛЬФА-БАНК"):

1) штраф у загальному розмірі 47 702 500,00 грн, який складається зі штрафів у розмірі:

 • 47 302 500,00 грн – за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу, про що свідчить порушення вимог:
 • абзацу другого частини другої статті 7 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ від 06 грудня 2019 року № 361-IХ1 (далі – Закон № 361-IХ), пункту 63 розділу IV Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (далі – Положення № 65). Порушення полягає в неналежному здійсненні оцінки/переоцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження (далі – ВК/ФТ), у тому числі притаманних діяльності банку (ризик-профіль банку), нездійсненні банком заходів з актуалізації власного ризик-профілю;
 • пункту 40 розділу IV Положення № 65, що полягає в неврахуванні під час аналізу ризиків ВК/ФТ своїх продуктів та послуг особливостей та можливостей їх використання;
 • пункту 4 частини другої статті 8 Закону № 361-IX, що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;
 • частини першої статті 12 Закону № 361-IX, що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнта, ризик ділових відносин з якими є високим;
 • абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону № 361-IX, що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії, а також відсутності у внутрішніх документах з питань запобігання та протидії процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками; пункту 2 частини шостої статті 14 Закону № 361-IX2, що полягає в незапровадженні процедури моніторингу в реальному часі та моніторингу переказів за фактом виконання переказу з метою виявлення відсутності інформації про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача переказу у випадках, передбачених статтею 14 Закону № 361-IX;
 • пункту 12 додатка 16 до Положення № 65, що полягає в незабезпеченні проведення онлайн-моніторингу та подальшого моніторингу інформації про платника переказів коштів;
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-ІХ та пункту 26 розділу ІІ Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (далі – Положення № 90). Порушення полягає в наданні інформації з порушенням строків, визначених запитами інспекційної групи, ненаданні на запити інспекційної групи достовірної інформації, наданні інформації не в повному обсязі, не у визначеній структурі, не в установленому Національним банком порядку;
 • 400 000,00 грн – за порушення банком вимог пункту 2 частини другої статті 6 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII3 (далі – Закон № 1702-VII). Порушення полягає в неналежному виконанні обов’язку здійснювати вивчення клієнтів;

2) письмове застереження за порушення вимог:

 • частини третьої статті 6 Закону № 1702-VII та підпункту 7 пункту 64 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 4174, що полягає в невизначенні (невиявленні) ризику клієнта та нездійсненні його оцінки до укладення договору;
 • пункту 15 додатка 1 до Положення № 65, що полягає в порушенні строку здійснення заходів щодо актуалізації даних про клієнта;
 • пункту 9 додатка 6 до Положення № 65, що полягає в незберіганні у справі клієнта документів щодо посилених заходів належної перевірки;

АТ "ТАСКОМБАНК" – письмове застереження за порушення вимог:

 • підпункту 2 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 “Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу". Порушення полягає в невжитті банком заходів до клієнтів, з якими ділові відносини встановлені до набрання чинності Законом № 361-IX, зокрема з виявлення фактів належності клієнта (його кінцевого бенефіціарного власника) до осіб, пов’язаних з політично значущою особою, під час здійснення процедур планової актуалізації/уточнення банком даних про таких клієнтів;
 • пункту 60 розділу IV Положення № 65, що полягає в несвоєчасному встановленні високого ризику ділових відносин стосовно клієнта у випадках, визначених банком самостійно у внутрішніх документах банку з питань запобігання та протидії;
 • частини першої статті 12 Закону № 361-IX та пункту 1 додатка 6 до Положення № 65, що полягає в неналежному здійсненні посилених заходів належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим;
 • пункту 4 додатка 15 до Положення № 65, що полягає в незабезпеченні належного аналізу фінансових операцій клієнта (їх сукупності) щодо наявності/відсутності індикаторів підозрілості фінансових операцій, уключаючи використання автоматизованих модулів, що реалізують відбір фінансових операцій за допомогою відповідних правил/сценаріїв з метою виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності);

ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ":

 • штраф у розмірі 204 000,00 грн за порушення вимог частини другої статті 14 Закону № 361-ІХ5. Порушення полягає у нездійсненні установою належної перевірки до проведення переказу шляхом верифікації платника (ініціатора переказу) в частині даних, наведених у пункті 1 частини першої статті 14 Закону № 361-ІХ, на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел;
 • письмове застереження за порушення вимог пунктів 11, 12 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (далі – Правила № 120). Порушення полягає в поданні до Національного банку звітності з питань фінансового моніторингу без належного використання інформації про формування показників статистичної звітності, яка розміщена на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, а також поданні до Національного банку звітності з питань фінансового моніторингу, яка не відповідає даним про здійснені операції; 

ТОВ "ФК "АРАГОН" – письмове застереження за порушення вимог:

 • пункту 4 частини другої статті 8, частин другої–четвертої, сьомої статті 11 Закону № 361-ІХ, що полягає в нездійсненні установою належної перевірки клієнтів, а саме нездійсненні верифікації клієнтів у порядку, визначеному законодавством України;
 • абзаців восьмого та десятого пункту 20 додатка 1 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (далі – Положення № 107), у частині невідповідності переліку інформації, що містять анкети клієнтів установи, вимогам додатка 25 до Положення № 107 та відсутності в анкетах клієнтів установи інформації, отриманої установою за результатами посилених заходів належної перевірки, а також висновків установи щодо оцінки ризику ділових відносин з клієнтами із зазначенням дат здійснення таких оцінок та переоцінок;
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання установою обов’язку в повному обсязі подавати на запит Національного банку інформації (письмових пояснень), копій документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії;
 • абзацу першого частини першої статті 8 Закону № 361-IX, пункту 26  розділу ІІІ Положення № 107 у частині невиконання установою обов’язку оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії в установлені законодавством України строки;

ТОВ "НСП" – штраф у розмірі 51 000,00 грн за порушення вимог абзацу сьомого пункту 45 розділу IV Положення № 90 в частині неподання до Національного банку плану заходів, які установа зобов’язується вжити з метою усунення/недопущення в подальшому порушень із визначенням відповідальних осіб та строків здійснення зазначених заходів;

ТОВ "Тормес-Капітал" – письмове застереження за порушення вимог пункту 27 розділу IV Правил № 120 та пункту 15 додатка 6 до Правил 120, що полягає в поданні до Національного банку звітності з питань фінансового моніторингу з порушенням строків, установлених Правилами №120;

ДП "УЦ "БЕЗПЕКА", ТОВ "ФК "Солід груп" – письмові застереження за порушення вимог пункту 27 розділу IV Правил №120 та пункту 15 додатка 6 до Правил 120, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань фінансового моніторингу;

ТОВ "ФК "ФІНОФІС" – штраф у розмірі 17 000,00 грн за порушення вимог частини першої статті 10 Закону України "Про валюту і валютні операції", пунктів 11, 12 розділу IІ Правил № 120, що полягає в поданні до Національного банку інформації (статистичної звітності) про валютні операції із суттєвими помилками.

Національний банк також застосував заходи впливу до двох небанківських фінансових установ за порушення ними порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі.

Заходи впливу застосовано до:

 • ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС" – штраф у розмірі 1 216 000,00 грн;
 • ТОВ "ФК “ФІНОФІС" – штраф у розмірі 6 591,00 грн.

1 Набрав чинності 28 квітня 2020 року.
2 У редакції, яка діяла на дату вчинення порушення.
3 Діяв на дату вчинення порушення, втратив чинність 28 квітня 2020 року.
4 Діяло на дату вчинення порушення, втратило чинність 22 травня 2020 року.
5 У редакції, яка діяла на дату вчинення порушення.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини