Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк у серпні застосував до 2 банків та 13 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк у серпні застосував до 2 банків та 13 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія), а також валютного законодавства, виявлені в діяльності банків та небанківських фінансових установ у серпні 2022 року, застосував до двох банків та тринадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Так, заходи впливу застосовано до:

АТ КІБˮ – штрафу в розмірі 6 929 165, 32 грн за порушення вимог:

 • абзацу другого частини другої статті 7, абзаців першого та другого частини першої, пунктів 4, 15, 25 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ від 06 грудня 2019 року № 361-IХ (далі – Закон № 361-IX), пункту 13 додатка 1 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (далі – Положення № 65). Порушення полягає в незабезпеченні банком належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії й проведення первинного фінансового моніторингу;
 • пункту 2 частини другої статті 6 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ від 14 жовтня 2014 № 1702-VII[1] (далі – Закон № 1702-VII), що полягає у неналежному виконанні обов’язку здійснювати вивчення клієнтів;
 • пункту 72 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417[2]. Порушення полягає  в неналежному виконанні банком обов’язку на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів з метою виявлення фінансових операцій, що, зокрема, не відповідають фінансовому стану (оцінці фінансового стану) та/або змісту діяльності клієнта, економічна доцільність (сенс) за якими відсутня, або можуть іншим чином наражати банк на здійснення (залучення до здійснення) діянь, передбачених Кримінальним кодексом України;
 • порушення вимог пункту 23 частини другої статті 6 Закону № 1702-VII у частині неналежного виконання банком обов’язку здійснювати управління ризиками, пов’язаними із запровадженням чи використанням нових та існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або технологій, у тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом;

АТ “ОТП БАНКˮ – письмове застереження за порушення вимог:

 • абзацу другого частини другої статті 7 Закону № 361-IX у частині неналежного виконання банком обов’язку здійснити переоцінку ризику клієнта та забезпечити підтримання в актуальному стані інформації щодо оцінки ризику свого клієнта;
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IX у частині обов’язку суб’єкта первинного фінансового моніторингу в повному обсязі надавати (оформлювати, засвідчувати) в порядку, встановленому Національним банком, на його запит інформацію, необхідну для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії;
 • частини четвертої статті 11 Закону № 361-IX та пункту 2 додатка 2 до Положення № 65 у частині порушення банком вимоги здійснювати верифікацію клієнта до встановлення ділових відносин, вчинення правочинів, проведення фінансової операції, відкриття рахунку або після відкриття рахунку, але до проведення по ньому першої фінансової операції;
 • пункту 31 додатка 2 до Положення № 65 у частині передавання через Систему BankID Національного банку ідентифікаційних даних клієнтів, щодо яких банком не було здійснено верифікацію (відеоверифікацію) та ідентифікацію (отримання інформації про ідентифікаційні дані) за особистої присутності клієнтів;

ТОВ “МІЛОАНˮ – письмове застереження за порушення вимог:

 • абзацу першого частини першої статті 8 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання установою обов’язку розроблювати та впроваджувати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;
 • пункту 4 частини другої статті 8, частини другої статті 11 Закону № 361-IХ у частині нездійснення належної перевірки клієнтів, а саме нездійснення верифікації клієнтів у порядку, визначеному законодавством із питань запобігання та протидії;

КС “РОСТОВЩИКˮ – штраф у розмірі 204 000,00 грн за порушення вимог:

 • частини сьомої статті 11 Закону № 361-ІХ у частині здійснення верифікації клієнтів на підставі офіційних документів, які не були чинними (дійсними) на момент їх подання;
 • пункту 15 додатка 1 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107, у частині невжиття заходів щодо отримання даних чинного документа та актуалізації даних про клієнта не пізніше шести місяців із дня настання відповідної події у разі втрати чинності/обміну ідентифікаційного документа клієнта;

КС “УОЦˮ – штраф у розмірі 204 000,00 грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону № 361-ІХ у частині здійснення верифікації клієнтів на підставі офіційних документів, які не були чинними (дійсними) на момент їх подання;

ТОВ “ЛІЗИНГОВА КОМПАНЯ АГРОФОНДˮ – письмове застереження за порушення вимог абзацу сьомого пункту 45 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку від 30 червня 2020 року № 90 (далі – Положення № 90). Порушення полягає в неподанні до Національного банку плану заходів, які установа зобов’язується вжити з метою виконання наданих Національним банком рекомендацій із визначенням відповідальних осіб установи та строків здійснення зазначених заходів;

ТОВ “ФК ТАНДЕМ-ФІНАНСˮ:

 1. штраф у розмірі 204 000,00 грн за порушення вимог пункту 4 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів;
 2. письмове застереження за порушення вимог:
 • частини першої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання обов’язку установи розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90 в частині неналежного виконання установою обов’язку своєчасно та в повному обсязі надавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/або подавати документи, копії документів або витяги з документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії;
 • пунктів 11, 12 розділу IІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120, що полягає у поданні до Національного банку звітності з питань фінансового моніторингу, яка не відповідає даним про здійснені операції;

ТОВ “НСПˮ:

 1. штраф у розмірі 340 000,00 грн за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90 в частині неналежного виконання установою обов’язку своєчасно та в повному обсязі надавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/або подавати документи, копії документів або витяги з документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії;
 2. письмове застереження за порушення вимог частини першої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання обов’язку установи розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документів з питань фінансового моніторингу;

ТОВ “ФК №1ˮ:

 1. штраф у розмірі 204 000,00 грн за порушення вимог пункту 4 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів;
 2. письмове застереження за порушення вимог:
 • частини першої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання обов’язку установи розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;
 • пункту 18 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині невиконання установою обов’язку зберігати документи, які стосуються проведення фінансової операції;
 • підпункту “бˮ пункту 1 частини першої статті 14 Закону № 361-IХ у частині незабезпечення супроводження переказів коштів, зокрема інформацією про платника (ініціатора переказу): юридичну особу – повним найменуванням; місцезнаходженням або ідентифікаційним кодом згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів), номером рахунка, з якого списуються кошти.

Крім того, Національний банк уже інформував громадськість про застосування в серпні 2022 року заходів впливу до 6 небанківських фінансових установ, а саме до:

ТОВ ДСД ФІНАНСˮ  – відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями за порушення вимог:

 • частини дев’ятої статті 11 Закону України “Про валюту і валютні операціїˮ (далі – Закон про валюту), пункту 26 розділу ІІ, підпунктів 2 та 3 пункту 39 розділу ІІІ Положення № 90, що полягає в недопущенні членів інспекційної групи до проведення однієї з позапланових виїзних перевірок;
 • пункту 27 розділу ІV Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 1 (далі – Положення № 1), що полягає у відсутності в операційній касі установи копії (витягу) наказу (розпорядження) установи про відкриття відокремленого підрозділу, пункту обміну валюти установи, підписаного керівником цієї установи, із зазначенням переліку операцій, які здійснюються в касі;
 • пункту 15 розділу ІІІ Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2 (далі – Положення № 2), що полягає в незберіганні в операційній касі установи розрахункових документів РРО[3] за окремими проведеними в день перевірки валютно-обмінними операціями, зазначеними в реєстрах купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти;
 • підпункту 6 пункту 31 розділу ІV Положення № 1, що полягає у відсутності в доступному для огляду клієнтами місці в операційній касі установи повідомлення про касира каси, який здійснює валютно-обмінні операції (прізвище, ініціали);

ТОВ “ФК КОНСТАНТА Мˮ – відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями за  порушення вимог:

 • частини дев’ятої статті 11 Закону про валюту, пункту 26 розділу ІІ, підпунктів 2, 3 пункту 39 розділу ІІІ Положення № 90, що полягає у відмові членам інспекційної групи в доступі до приміщення, об’єкта, що використовується при наданні фінансових послуг, що мало наслідком неможливість проведення перевірки, отримання документів, інформації щодо предмета перевірки;
 • підпункту 1 пункту 18 розділу ІV Положення № 1, пунктів 15, 20 розділу ІІІ Положення № 2, що полягає у здійсненні установою валютно-обмінної операції без її документального оформлення;
 • пункту 22 постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165 “Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39ˮ. Порушення полягає в нездійсненні операції сторно щодо перевірочної операції та неповернення інспекційній групі суми коштів у національній валюті, які були надані інспекційною групою для здійснення перевірочної операції;

ТОВ ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯˮ – відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями за порушення вимог:

 • пункту 12 постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стануˮ[4] (далі – Постанова № 18), що полягає у здійсненні установою операцій з продажу готівкової іноземної валюти клієнтам, проведення яких заборонено;
 • пункту 121 Постанови № 18[5], що полягає у здійсненні установою операцій з купівлі у клієнтів готівкової іноземної валюти в доларах США не за офіційним курсом Національного банку, який діяв у день здійснення операцій;
 • підпункту 1 пункту 12 Постанови № 18[6], що полягає в незарахуванні на власні рахунки установи в банках купленої у клієнтів готівкової іноземної валюти, а також залишків купленої готівкової іноземної валюти в касі установи на момент прийняття Постанови № 18;

ТОВ 24 ОНЛАЙНˮ:

 1. штраф у розмірі 51 000,00 грн за порушення вимог пункту 17 частини другої статті 8 Закону № 361-IX у частині неналежного виконання обов’язку документувати заходи, вжиті з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;
 2. штраф у розмірі 100 000,00 грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону про валюту  та пункту 6 розділу І, пункту 24 розділу ІІІ Положення № 2 в частині неналежного виконання установою обов’язків щодо здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що проведені через установу і які пов’язані з уникненням вимог/обмежень/заборон, визначених законами України, що регулюють відносини у сфері запобігання та протидії;
 3. письмове застереження за порушення вимог:
 • частини першої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання установами обов’язку розробляти та впроваджувати з урахуванням законодавства внутрішні документи з питань запобігання та протидії;
 • частини другої статті 6, частини сьомої статті 11 Закону про валюту, пункту 17 розділу IV Положення № 1, пункту 7 Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13 (далі – Положення № 13), у частині невідповідності внутрішніх документів установ з питань організації і здійснення валютних операцій окремим вимогам валютного законодавства;
 1. відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями за порушення вимог:
 • пункту 12 Постанови № 18[7], що полягає у здійсненні установою операцій з продажу готівкової іноземної валюти клієнтам, проведення яких заборонено;
 • пункту 121 Постанови № 18[8], що полягає у здійсненні установою операцій з купівлі у клієнтів готівкової іноземної валюти в доларах США не за офіційним курсом Національного банку, який діяв у день здійснення операцій;
 • підпункту 1 пункту 12 Постанови № 18[9], що полягає у незарахуванні на власні рахунки установи у банках купленої у клієнтів готівкової іноземної валюти, а також залишків купленої готівкової іноземної валюти в касі установи на момент прийняття Постанови № 18;

ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ГОЛДЕН ГРУППˮ – відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями за порушення вимог:

 • частини дев’ятої статті 11 Закону про валюту, пункту 26 розділу ІІ, підпункту 3 пункту 39 розділу ІІІ Положення № 90. Порушення  полягає у перешкоджанні членам інспекційної групи у проведенні позапланової перевірки, а саме ненадання документів, пояснень, потрібних для проведення позапланової виїзної перевірки;
 • підпункту 1 пункту 18, підпункту 1 пункту 23 розділу ІV Положення № 1 та пунктів 15, 20 розділу ІІІ Положення № 2, що полягає у здійсненні установою валютно-обмінної операції без її документального оформлення;
 • пункту 31 розділу ІV Положення № 1, що полягає у відсутності документів у структурному підрозділі установи, вимоги щодо яких установлені в Положенні № 1;

ТОВ “ФК ФІНОФІСˮ:

 1. штраф у розмірі 51 000,00 грн за порушення вимог пункту 17 частини другої статті 8 Закону № 361-IX у частині неналежного виконання обов’язку документувати заходи, вжиті з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;
 2. штраф у розмірі 100 000,00 грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону про валюту  та пункту 6 розділу І, пункту 24 розділу ІІІ Положення № 2 у частині неналежного виконання установою обов’язків щодо здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що проведені через установу і які пов’язані з уникненням вимог/обмежень/заборон, визначених законами України, що регулюють відносини у сфері запобігання та протидії;
 3. письмове застереження за порушення вимог:
 • частини першої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання установами обов’язку розробляти та впроваджувати з урахуванням законодавства внутрішні документи з питань запобігання та протидії;
 • частини другої статті 6, частини сьомої статті 11 Закону про валюту, пункту 17 розділу IV Положення № 1, пункту 7 Положення № 13 у частині невідповідності внутрішніх документів установ із питань організації та здійснення валютних операцій окремим вимогам валютного законодавства.

[1] Діяв на час вчинення порушення, втратив чинність 28 квітня 2020 року.

[2] Діяло на час вчинення порушення, втратило чинність 22 травня 2020 року.

[3] Реєстратор розрахункових операцій

[4] У редакції, що діяла на час вчинення порушення.

[5] У редакції, що діяла на час вчинення порушення.

[6] У редакції, що діяла на час вчинення порушення.

[7] У редакції, що діяла на час вчинення порушення.

[8] У редакції, що діяла на час вчинення порушення.

[9] У редакції, що діяла на час вчинення порушення.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини