Звичайна версія сайту

Повідомлення щодо складання та подання звітності на основі таксономії МСФЗ

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 1 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі - Закон про фінансові послуги) до фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, – інші послуги (операції), пов’язані з наданням фінансових послуг.

Відповідно до частини другої статті 12¹ Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (далі – Закон про бухгалтерський облік) підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Згідно з частиною п’ятою статті 12¹ Закону про бухгалтерський облік такі підприємства складають і подають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність органам державної влади та іншим користувачам на їх вимогу в порядку, визначеному цим Законом, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.

Відповідно до частини другої статті 11 Закону про бухгалтерський облік порядок та строки подання фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави до органів державної влади, крім суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, визначаються Кабінетом Міністрів України, для банків – Національним банком України.

Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (далі – Порядок), визначає перелік   підприємств, які подають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Відповідно до Порядку, фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством – іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

Проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), крім консолідованої, подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку (крім органів Казначейства), не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна – не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

Проміжна (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) або річна фінансова звітність подається підприємствами органам доходів і зборів у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Згідно зі статтею 14 Закону про бухгалтерський облік підприємства, що становлять суспільний інтерес, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй вебсторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

Терміни подання річної фінансової звітності, що встановлені Порядком, не узгоджуються з термінами, визначеними в статті 14 Закону про бухгалтерський облік та статті 69 Закону  України “Про банки і банківську діяльність”, що унеможливлює дотримання норм законодавства та здійснення аудиту фінансової звітності згідно із законодавством України.

У зв’язку з вищевикладеним Національний банк України звернувся до Міністерства фінансів України та Кабінету міністрів України сприяти вирішенню проблеми шляхом  унесення  відповідних змін до Порядку.

Ураховуючи поточний стан упровадження проєкту Системи фінансової звітності, період пандемії COVID-19, численні звернення небанківських фінансових установ та Асоціацій небанківських фінансових установ, запропоновано розглянути питання щодо необхідності протягом 2021 року встановлення  перехідного (тестового) періоду для складання та подання звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, продовження строків подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2020 рік, проміжної звітності за I квартал 2021 року, перше півріччя 2021 року та дев’ять місяців 2021 року на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, а також уведення мораторію на застосування штрафних санкцій за порушення строків подання фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі протягом 2021 року.

Одночасно фінансову звітність подавати та оприлюднювати на своїй вебсторінці в строки, визначені законодавством України, за зразком як за попередні звітні періоди.

Національний банк України розмістив інформаційне повідомлення від 24.02.2021 щодо особливостей складання фінансової звітності небанківських фінансових установ за 2020 рік за посиланням у віджеті Інформаційні матеріали та роз’яснення.

Стосовно поточного стану проєкту впровадження Системи фінансової звітності надаємо орієнтовний план-графік:

  • наразі здійснюється завантаження Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 року та перевірка її валідності в Системі фінансової звітності – до 15 березня 2021 року;
  • оприлюднення Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 на сайтах регуляторів з файлом змін, порівняно з версією Таксономії UA XBRL МСФЗ 2019 року заплановано до 15 березня 2021 року;
  • завантаження Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 року в програмне забезпечення: “Система створення іXBRL звітності” та налаштування бізнес-шаблонів – до 30 березня 2021 року;
  • підготовка повідомлення суб’єктам звітування про готовність роботи програмного забезпечення  Система створення іXBRL звітності – до 30 березня 2021 року;
  • закінчення процесу реєстрації суб’єктів звітування в Системі фінансової звітності – кінцевий строк - до 30 квітня 2021 року;
  • прийняття рішення на Комітеті з управління Системою фінансової звітності за участі регуляторів щодо подовження термінів подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами за 2020 рік в єдиному електронному форматі. Встановлення перехідного періоду та не застосування штрафних санкцій за порушення строків подання фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі визначених  законодавством протягом 2021 року.

Національний банк України ініціюватиме для розгляду регуляторами фінансового ринку питання щодо:

  • подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2020 рік у єдиному електронному форматі, складеної на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ, до Системи фінансової звітності, створеної для подання звітності на порталі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в складі основних форм без заповнення приміток до них, разом зі скороченим аудиторським висновком (Інформація про аудиторський звіт) у строк до 30 червня 2021 року.
  • подовження строків подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2020 рік, проміжної звітності за 1 квартал 2021 року, перше півріччя 2021 року та дев’ять місяців 2021 року на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі на рівні нормативно-правових актів;
  • уведення мораторію на застосування штрафних санкцій щодо строків подання фінансової звітності протягом 2021 року.

Про прийняте рішення буде надіслано повідомлення.

Звертаємо увагу на те, що Порядок подання звітності до Національного банку не змінюється.

Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини