Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк у травні застосував до шести банків та п’ятнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк у травні застосував до шести банків та п’ятнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія), а також вимог валютного законодавства у травні 2023 року застосував до шести банків та п’ятнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Заходи впливу застосовано до:

ТОВ "ФК "ХАНТЕР":

 1. Анулювання ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу, на надання послуг з факторингу, на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Захід впливу застосовано за систематичне порушення установою вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, а саме порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон № 361-ІХ), абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (далі – Постанова № 90), що полягає в ненаданні на запит Національного банку інформації та документів після застосування Національним банком до установи трьох заходів впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії протягом двох років. Так, у червні 2022 року Національний банк застосував до ТОВ "ФК "ХАНТЕР" заходи впливу у вигляді штрафу та письмового застереження, а в березні 2023 року – захід впливу у вигляді штрафу.
 1. Штраф у розмірі 391 000,00 гривень за порушення вимог:
 • частини першої статті 8 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання установою обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії, а також незабезпечення процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками та для запобігання використанню послуг та продуктів установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
 • абзацу другого частини другої статті 7 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання установою обов’язку здійснювати оцінку ризиків, притаманних її діяльності;
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-ІХ, пункту 41 розділу ІV Положення № 90. Порушення полягає в неналежному виконанні обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати (оформлювати, засвідчувати) на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;
 • абзацу сьомого пункту 45 розділу IV Положення № 90 в частині неподання до Національного банку плану заходів, які установа зобов’язується вжити з метою усунення/недопущення в подальшому порушень із визначенням відповідальних осіб установи та строків здійснення зазначених заходів.

АТ "КОМІНБАНК" – штраф у розмірі 10 451 000,00 грн за порушення вимог:

 • пункту 4 частини другої статті 8 Закону № 361-IX у частині нездійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів;
 • частини тринадцятої статті 11 Закону № 361-IX у частині нездійснення під час належної перевірки заходів стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами;
 • частини першої та другої статті 7 Закону № 361-IX у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань запобігання та протидії;
 • пункту 6 частини другої статті 8 Закону № 361-IX у частині незабезпечення виявлення, зокрема з використанням засобів автоматизації, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, у день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення.

АТ "МОТОР-БАНК":

 1. Штраф у розмірі 10 051 000,00 грн за порушення вимог:
 • пункту 4 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів, у тому числі невжиття достатніх заходів зі встановлення кінцевого бенефіціарного власника;
 • частин першої та другої статті 7 Закону № 361-IX у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань запобігання та протидії;
 • підпункту 4 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", пунктів 17 та 18 розділу ІІ Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 19 травня 2020 року № 65 (далі – Положення № 65), що полягає в незабезпеченні банком у встановлений термін запровадження комплексної інтегрованої системи автоматизації процесів фінансового моніторингу, що має забезпечувати здійснення (налаштування та автоматизацію) процесів, передбачених підпунктами 9, 10 пункту 18 розділу ІІ Положення № 65.
 1. Письмове застереження за порушення вимог абзацу першого частини першої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання банком обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи банку з питань запобігання та протидії, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.

АТ "БАНК АЛЬЯНС":

 1. Штраф у розмірі 1 000 000,00 грн за порушення вимог частини дев’ятої статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" (далі – Закон про валюту), абзацу четвертого пункту 41 розділу IV Положення № 90, що полягає в несвоєчасному наданні інформації та документів про валютні операції на запити Національного банку.
 1. Штраф у розмірі 451 000,00 грн за порушення вимог:
 • абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону № 361-IХ в частині неналежного виконання обов’язку банку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;
 • підпункту “бˮ пункту 11 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ, що полягає в незабезпеченні надання банком на запит спеціально уповноваженого органу (далі – СУО) іншої додаткової інформації, не зазначеної в підпункті “аˮ пункту 11 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ, у встановлений строк.

АТ "АКБ "КОНКОРД" – штраф у розмірі 400 000,00 грн за порушення вимог частин першої та другої статті 7 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконанням банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань запобігання та протидії.

АТ "УКРЕКСІМБАНК" – штраф у розмірі 200 000,00 грн за порушення вимог підпункту "б" пункту 11 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині порушення строку надання іншої, не зазначеної у підпункті "а" цього пункту, додаткової інформації на запит СУО.

АТ АКБ "ЛЬВІВ" – письмове застереження за порушення вимог:

 • частини першої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання банком обов’язку розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань запобігання та протидії;
 • підпункту 2 пункту 19 додатка 15 до Положення № 65, що полягає у недотриманні банком строків унесення інформації про підозрілу діяльність клієнтів до реєстру повідомлень про підозрілу фінансову діяльність;
 • підпункту "в" пункту 8 частини другої статті 8 Закону № 361-ІХ, що полягає в невиконанні банком обов’язку повідомити СУО про підозрілу діяльність клієнтів негайно після виникнення підозри або достатніх підстав для підозри.

ТОВ "ФК МАГНАТ" – штраф у розмірі 1 700 000,00 грн за порушення вимог:

 • підпункту 1 пункту 23 розділу IV Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 1 (далі – Положення № 1), що полягає у здійсненні окремими структурними підрозділами установи валютно-обмінних операцій (у тому числі перевірочної операції) без застосування реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО)/програмного РРО;
 • підпункту 3 пункту 23 розділу IV Положення № 1 у частині здійснення окремим структурним підрозділом установи валютно-обмінної операції (перевірочної операції) у період тимчасового відключення електроенергії;
 • пункту 12 розділу ІІІ Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного від 02 січня 2019 року № 2 (далі – Положення № 2), що полягає в проведенні окремим структурним підрозділом установи валютно-обмінної операції за курсами, що не діяли на час її проведення;
 • пункту 21 розділу ІІІ Положення № 2 в частині невідображення окремим структурним підрозділом установи валютно-обмінних операцій з купівлі іноземної валюти в реєстрі купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти;
 • підпункту 2 пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165 "Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39" (далі – Постанова № 165), в частині невиконання установою обов’язку забезпечити обладнання приміщення:
  • окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю з технічною можливостю надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення виїзної перевірки установи/структурного підрозділу доступу до перегляду даних відеоархіву та надання копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу;
  • окремих структурних підрозділів установи системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів (далі – система технологічного відеоконтролю), яка забезпечує наявність у відеоматеріалах інформації про найменування установи/структурного підрозділу, де встановлено відеореєстратор.

ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" – штраф у розмірі 1 300 000,00 грн за порушення вимог:

 • підпункту 1 пункту 23 розділу IV Положення № 1 у частині здійснення окремим структурним підрозділом установи валютно-обмінної операції (перевірочної операції) без застосування РРО/програмного РРО;
 • підпункту 3 пункту 23 розділу ІV Положення № 1 у частині здійснення окремим структурним підрозділом установи валютно-обмінної операції (перевірочної операції) у період тимчасового відключення електроенергії;
 • підпункту 1 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю з технічними можливостями, обов’язкової реєстрації та архівації відеосигналу із зони робочого місця працівника цього структурного підрозділу, зони клієнтів біля робочого місця працівника цього структурного підрозділу, входу/виходу клієнтів до/з приміщень цього структурного підрозділу строком не менше 14 діб;
 • підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині невиконання установою обов’язку забезпечити обладнання приміщення:
  • окремих структурних підрозділів установи системою технологічного відеоконтролю з технічними можливостями надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення позапланової виїзної перевірки доступу до перегляду даних відеоархіву та надання копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу;
  • окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує наявність у відеоматеріалах інформації про найменування установи/структурного підрозділу, де встановлено відеореєстратор.

ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯКОНВЕРСІЯˮ – штраф у розмірі 1 232 650,00 грн за порушення вимог:

 • пункту 20 розділу ІІІ Положення № 2 у частині порушення порядку проведення окремим структурним підрозділом установи валютно-обмінних операцій, а саме проведення валютно-обмінної операції без надання клієнту – фізичній особі коштів та розрахункового документа РРО не пізніше завершення операції;
 • абзацу сьомого пункту 5 Постанови № 165 у частині неприпинення здійснення операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі при виході з ладу системи технологічного відеоконтролю в окремому структурному підрозділі установи до відновлення її роботи;
 • підпункту 1 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщень окремих структурних підрозділів установи системою технологічного відеоконтролю, що має забезпечувати обов’язкову реєстрацію та архівацію відеосигналу із зони клієнтів біля робочого місця працівника структурного підрозділу установи, зони клієнтів біля робочого місця працівника структурного підрозділу установи та входу/виходу клієнтів до/з приміщень установи/структурного підрозділу строком не менше ніж 14 діб;
 • підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщень окремих структурних підрозділів установи системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує наявність у відеоматеріалах інформації про найменування установи/структурного підрозділу, де встановлено відеореєстратор;
 • пункту 21 розділу ІІІ Положення № 2 в частині:
  • невідображення проведеної операції сторно в реєстрі купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти в окремому структурному підрозділі установи;
  • неналежного ведення реєстрів купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти, а саме невідповідності форм реєстрів купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти в окремому структурному підрозділі установи формі, встановленій у додатку 3 до Положення № 2, а також невірного зазначення в реєстрах купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти окремого структурного підрозділу установи часу проведення окремих валютно-обмінних операцій;
 • пункту 29 розділу ІV Положення № 1 у частині незабезпечення в окремому структурному підрозділі установи обладнання робочого місця касира таким чином, щоб клієнт міг спостерігати за перерахуванням готівки;
 • підпункту 2, 6 пункту 31 розділу ІV Положення № 1 у частині відсутності в касі окремого структурного підрозділу установи в доступному для огляду клієнтами місці:
  • переліку валютно-обмінних операцій, операцій з банківськими металами, які здійснює каса банку, небанківської установи, відокремленого підрозділу, пункту обміну валюти;
  • повідомлення про касира каси, який здійснює валютно-обмінні операції, операції з банківськими металами (прізвище, ініціали).

ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС" – штраф у розмірі 1 021 300,00 грн за порушення вимог:

 • підпунктів 1, 3 пункту 23 розділу IV Положення № 1 у частині здійснення окремим структурним підрозділом установи валютно-обмінної операції (перевірочної операції) без застосування РРО/програмного РРО в період тимчасового відключення електроенергії;
 • пункту 18, підпункту 1 пункту 23 розділу IV Положення № 1, пункту 21 розділу ІІІ Положення № 2 в частині здійснення окремим структурним підрозділом установи валютно-обмінної операції без її документального оформлення, без застосування РРО/програмного РРО та невідображення цієї операції в реєстрі купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти;
 • пункту 20 розділу ІІІ Положення № 2 в частині проведення окремим структурним підрозділом установи валютно-обмінних операцій без надання клієнту – фізичній особі коштів та розрахункового документа РРО не пізніше завершення операції;
 • підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщення:
  • окремих структурних підрозділів установи системою технологічного відеоконтролю з технічними можливостями надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення позапланової виїзної перевірки доступу до перегляду даних відеоархіву та надання копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу;
  • окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує наявність у відеоматеріалах інформації про найменування установи/структурного підрозділу, де встановлено відеореєстратор;
  • підпунктів 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 пункту 31 розділу ІV Положення № 1 у частині відсутності в окремому структурному підрозділі установи в доступному для огляду клієнтами місці обов’язкової інформації, а саме – копії наказу (розпорядження) банку, небанківської установи про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют, банківських металів;
 • переліку валютно-обмінних операцій, операцій з банківськими металами, які здійснює каса небанківської установи, відокремленого підрозділу, пункту обміну валют;
 • повідомлення про обов’язковість здійснення касиром операції сторно протягом 15 хвилин після проведення валютно-обмінної операції в разі звернення клієнта з відмовою від здійсненої валютно-обмінної операції за умови наявності документа, який друкується РРО та застосовується для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій;
 • повідомлення про ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими фінансовими установами, пунктами обміну валюти на території України;
 • повідомлення про касира каси, який здійснює валютно-обмінні операції, операції з банківськими металами (прізвище, ініціали);
 • копії банківської ліцензії або ліцензії/витягу з реєстру осіб, яким видано ліцензію на здійснення валютних операцій;
 • місцезнаходження каси небанківської установи, їх відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти.

ПрАТ "СК "УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС" – штраф у розмірі 595 000,00 грн за порушення вимог:

 • частини тринадцятої статті 11 Закону № 361-ІХ у частині нездійснення установою під час належної перевірки клієнтів заходів, які вона зобов’язана здійснювати в разі встановлення ділових відносин, стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей, та особами, пов’язаними з політично значущими особами;
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IX, абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90 в частині неналежного виконання установою обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії;
 • пунктів 9, 10 додатка 9 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 28 липня 2020 року № 107, у частині недотримання порядку прийняття рішення щодо можливості співробітництва з відповідними агентами;
 • частин першої та другої статті 7 Закону № 361-ІX у частині неналежного виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
 • частини першої статті 8 Закону № 361-IX у частині неналежного виконання обов’язку розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань запобігання та протидії;
 • пунктів 11, 12 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120. Порушення полягає у поданні до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії з помилками.

ТОВ "ФК "ОКТАВА ФІНАНС" – штраф у розмірі 500 000,00 грн за порушення вимог:

 • абзацу першого пункту 15, підпункту 1 пункту 20, пункту 21 розділу ІІІ Положення № 2, підпункту 1 пункту 18, підпункту 21 пункту 23 розділу ІV Положення № 1 у частині проведення касиром окремого структурного підрозділу установи валютно-обмінної операції (перевірочної операції) без її документального оформлення, а саме: без оформлення розрахункового документа РРО, без відображення в реєстрі купленої/проданої готівкової іноземної валюти та ненадання фізичній особі розрахункового документа РРО не пізніше завершення валютно-обмінної операції (перевірочної операції), а також здійснення валютно-обмінної операції (перевірочної операції) у період відсутності зв’язку між програмним РРО та фіскальним сервером контролюючого органу;
 • підпунктів 1 та 6 пункту 31 розділу ІV Положення № 1 у частині відсутності в окремому структурному підрозділі установи в доступному для огляду клієнтами місці обов’язкової інформації, а саме:
  • копії наказу (розпорядження) небанківської установи про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют;
  • повідомлення про касира каси, який здійснює валютно-обмінні операції, операції з банківськими металами (прізвище, ініціали);
 • підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує наявність у відеоматеріалах інформації про найменування установи/структурного підрозділу, де встановлено відеореєстратор.

ТОВ "ФІНОД" – штраф у розмірі 300 000,00 грн за порушення вимог:

 • підпункту 1 пункту 20 розділу ІІІ Положення № 2 в частині порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, а саме проведення валютно-обмінних операцій без надання клієнту – фізичній особі коштів та розрахункового документа РРО не пізніше завершення операції.

ТОВ "ФК "ФІНАНСОВИЙ СВІТ" – штраф у розмірі 200 000,00 грн за порушення вимог:

 • підпункту 1 пункту 5 Постанови № 165 в частині незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю, що забезпечує обов’язкову реєстрацію та архівацію відеосигналу із зони робочого місця працівника структурного підрозділу установи, зони клієнтів біля робочого місця працівника структурного підрозділу установи та входу/виходу клієнтів до/з приміщень установи/структурного підрозділу строком не менше ніж 14 діб;
 • підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщень:
  • окремого структурного підрозділів установи системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує наявність у відеоматеріалах інформації про фактичну дату;
  • окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю з технічними можливостями надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення позапланової виїзної перевірки доступу до перегляду даних відеоархіву.

ПрАТ "УФГ" – штраф у розмірі 200 000,00 грн за порушення вимог:

 • підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщень:
  • окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю з технічними можливостями надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення позапланової виїзної перевірки доступу до перегляду даних відеоархіву та надання копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу;
  • окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує наявність у відеоматеріалах інформації про найменування установи/структурного підрозділу, де встановлено відеореєстратор, інформації про фактичний час.

ТОВ "ФК "ВАЛТА ГРУП", ТОВ "ФК "ТАЙГЕР ІНВЕСТ" – штрафи в розмірі 200 000,00 грн кожній установі за порушення вимог підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщень окремих структурних підрозділів установ системою технологічного відеоконтролю з технічними можливостями надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення позапланової виїзної перевірки доступу до перегляду даних відеоархіву та надання копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу.

ТОВ “ФК “А ФІНАНСˮ:

 1. Письмове застереження за порушення вимог частини другої статті 6 Закону про валюту, що полягає в порушенні умов та порядку торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України, а саме в невизначенні у внутрішніх документах установи про організацію і порядок здійснення валютно-обмінних операцій порядку установлення курсів купівлі, продажу іноземних валют у готівковій формі за гривні.
 1. Письмове застереження за порушення вимог підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує наявність у відеоматеріалах інформації про найменування установи/структурного підрозділу, де встановлено відеореєстратор;

ТОВ "НОВАПЕЙ" – письмове застереження за порушення вимог частини першої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання установою обов’язку розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань запобігання та протидії з урахуванням вимог законодавства.

ТОВ "ФК "ФІНІНВЕСТ ПЛЮС" – письмове застереження за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (далі – Правила № 140), та пункту 13 додатка до Правил № 140. Порушення полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини