Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк у травні застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

Національний банк у травні застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у травні 2024 року застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу.

Заходи впливу застосовано до:

АТ "Ощадбанк" – штраф у розмірі 33 760 071,09 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене полягає в:

 • неналежному виконанні банком обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками, що є порушенням вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;
 • неналежному виконанні банком обов’язку щодо запровадження системи автоматизації банку (далі – СА), що має забезпечувати автоматизацію здійснення процесів, передбачених підпунктами 9 та 10 пункту 18 розділу ІІ Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (зі змінами) (далі – Положення № 65), що є порушенням вимог пунктів 17, 18 розділу ІІ Положення № 65;
 • неналежному виконанні банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань ПВК/ФТ, що є порушенням вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ;
 • неналежному виконанні банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів, що є порушенням вимог пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;

Акціонерного банку "Південний":

1) штраф у розмірі 11 051 000,00 грн за порушення вимог:

 • частини першої статті 12 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим;
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 41 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90* (далі – Положення № 90). Порушення полягає в неналежному виконанні обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку документи (висновки, рішення тощо), копії документів, що стосуються виконання банком вимог законодавства в сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства в сфері ПВК/ФТ;
 • пункту 64 розділу IV Положення № 65 в частині невиявлення усіх критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі – ВК/ФТ), притаманних діловим відносинам із клієнтами;

2) письмове застереження за порушення вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;

АТ "А-БАНК":

1) штраф у розмірі 10 051 000,00 грн за порушення вимог:

 • пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів;
 • частини тринадцятої* статті 11 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в нездійсненні банком додатково під час належної перевірки заходів стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами;
 • частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в:
  • неналежному виконанні банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в частині не виявлення критеріїв ризику ВК/ФТ;
  • неналежному виконанні банком обов’язку щодо застосування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу в порядку, визначеному внутрішніми документами з питань ПВК/ФТ, що полягає в нездійсненні належної оцінки/переоцінки ризику клієнта;
  • невиконанні банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтовний підхід, а саме здійснювати оцінку/переоцінку ризиків, притаманних його діяльності (ризик-профіль суб’єкта первинного фінансового моніторингу);

2) письмове застереження за порушення вимог:

 • абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;
 • пункту 6 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині незабезпечення виявлення, зокрема з використанням засобів автоматизації, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу до початку, у процесі, у день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення;
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 26 розділу ІІ Положення № 90* в частині ненадання на запити інспекційної групи достовірної інформації;
 • пункту 17 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в невиконанні банком обов’язку документувати заходи, вжиті з метою виконання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ шляхом створення (ведення) відповідних документів (у тому числі електронних), записів у такий спосіб, щоб сприяти працівникам суб’єкта первинного фінансового моніторингу, залученим до проведення первинного фінансового моніторингу, найбільш раціонально та ефективно виконувати свої обов’язки та бути здатним довести суб’єкту державного фінансового моніторингу, що рішення, прийняті з метою дотримання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ щодо оцінки ризиків, ґрунтуються на змістовних фактах та результатах комплексного і належного аналізу;
 • абзацу восьмого частини першої статті 15 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання банком обов’язку протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови, повідомити спеціально уповноваженому органу про особу, з якою розірвано ділові відносини (закрито рахунок) на підставі цієї статті;
 • пунктів 17, 18 розділу ІІ Положення № 65 у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо запровадження СА, що має забезпечувати автоматизацію здійснення процесів, передбачених підпунктами 9 та 10 пункту 18 розділу ІІ Положення № 65;
 • пунктів 22, 23 додатка 1 до Положення № 65 у частині невнесення до анкети інформації (даних), достовірність якої (яких) підтверджується наявними в банку відповідними документами (їх копіями), недоповнення анкети новими або уточненими даними протягом 10 робочих днів за результатами вжитих банком заходів щодо актуалізації даних про клієнта;
 • пункту 7 додатка 9 до Положення № 65, що полягає в нездійсненні банком періодично на основі ризик-орієнтованого підходу аналізу наявної клієнтської бази щодо належності до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних з політично значущими особами;

ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" – штраф у розмірі 13 064 230,00 грн за порушення вимог:

 • пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. 
  Зазначене полягає в:
  • неналежному виконанні установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, які б містили відповідні порядки, достатні для належної організації та функціонування внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками, що є порушенням вимог частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;
  • неналежному виконанні установою обов’язку подавати на запити Національного банку в повному обсязі достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, у яких можна прочитати всі написані в них відомості, що стосуються виконання установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, що є порушенням вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90*;
  • неналежному виконанні установою обов’язку щодо ведення анкети клієнта у разі встановлення ділових відносин з клієнтом, що є порушенням вимог пункту 20 додатка 1 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (зі змінами) (далі – Положення № 107);
  • неналежному виконанні установою обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, що є порушенням вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ;
  • неналежному виконанні відповідальним працівником установи обов’язку щодо звітування керівнику установи з питань у сфері ВК/ФТ, що є порушенням вимог частини п’ятої статті 9 Закону про ПВК/ФТ, пункту 10 розділу ІІ Положення № 107;
  • неналежному виконанні установою обов’язку здійснювати належну перевірку клієнтів, що є порушенням вимог пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;
  • унесенні до переліку клієнтів інформації щодо дат оцінки рівня ризику ділових відносин з окремими клієнтами, що не відповідали фактичним, що є порушенням вимог пункту 61 розділу IV Положення № 107;
  • незберіганні у справах клієнтів документів (або їх копій), які стосуються ділових відносин з такими клієнтами, що призвело до ненадання оперативно на запит Національного банку  цих документів у складі запитуваних справ клієнтів, що є порушенням вимог пункту 18 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 23 додатка 1 до Положення № 107;
 • пункту 6 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 № 140 (зі змінами), що полягає в поданні до Національного банку статистичної звітності з питань ПВК/ФТ з порушенням порядку формування показників статистичної звітності.
* У редакції, чинній на дату вчинення порушення.
Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини