Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту

Повідомлення щодо необхідності дотримання суб’єктами аудиторської діяльності вимог міжнародних стандартів аудиту та законодавства

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та Національний банк України звертають увагу на необхідність дотримання суб’єктами аудиторської діяльності у повному обсязі міжнародних стандартів аудиту, зокрема,  дотримання  вимог  Міжнародного  стандарту  аудиту  250 (переглянутий) «Розгляд законодавчих і нормативних актів під час аудиту фінансової звітності» (далі – МСА 250 (переглянутий)) при здійсненні обов’язкового аудиту фінансової звітності небанківських фінансових установ, зокрема, при здійсненні обов’язкового аудиту фінансової звітності страховиків.

Відповідно до параграфу 5 МСА 250 (переглянутий) під час проведення аудиту  фінансової  звітності  суб’єкти  аудиторської  діяльності  повинні врахувати застосовну законодавчу і нормативну бази.

Згідно з параграфом 6 (b) МСА 250 (переглянутий) відповідальністю суб’єкта аудиторської діяльності є виконання аудиторських процедур, в тому числі, щодо виявлення недотримання вимог інших законодавчих та нормативних актів, які не мають безпосереднього впливу на визначення сум і розкриття інформації у фінансовій звітності, але дотримання яких може бути основоположним для операційних аспектів діяльності, здатності суб’єкта господарювання продовжувати свій бізнес, або уникнути суттєвих штрафних санкцій (щодо дотримання ліцензійних умов, відповідності регуляторних вимогам щодо платоспроможності). Недотримання вимог таких законодавчих і нормативних актів може мати суттєвий вплив на спроможність страховиків виконувати прийняті на себе зобов’язання перед страховиками та іншими кредиторами.

Для страховиків таким нормативним актом, дотримання якого може мати суттєвий вплив на фінансову стійкість, є Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07 червня 2018 року № 850 (далі – Положення).

Нормами Положення, зокрема встановлено вимоги щодо нормативу платоспроможності та достатності капіталу страховика, відповідно до яких сума прийнятних активів на будь-яку дату має бути не меншою за нормативний обсяг активів, який визначається з метою дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу.

Недотримання страховиком ліцензійних умов, зокрема обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, установлених законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг, а також вимог законодавства України щодо формування резервного капіталу та інших обов’язкових резервів, може призвести до зупинення дії ліцензій на провадження  господарської діяльності з надання фінансових послуг до повного усунення підстав, що стали причиною зупинення дії ліцензій, або відкликання (анулювання) таких ліцензій.

Параграфом 7 МСА 250 (переглянутий) встановлена відповідальність суб’єкта аудиторської діяльності щодо виконання конкретних аудиторських процедур для ідентифікації недотримання вимог тих законодавчих і нормативних актів, які можуть мати суттєвий вплив на фінансову звітність.

Суб’єкти аудиторської діяльності під час здійснення обов’язкового аудиту фінансової звітності небанківських фінансових установ повинні враховувати вимоги параграфу 15 МСА 250 (переглянутий) щодо необхідності звернення із запитом до управлінського персоналу і за потреби до тих, кого наділено найвищими повноваженнями, на  предмет того, чи дотримується суб’єкт господарювання вимог законодавчих і нормативних актів, що можуть мати суттєвий вплив на фінансову звітність, зокрема вимог Положення; та перевірки, за наявності, листування з відповідними органами ліцензування та регуляторними органами.

Відповідно до параграфу 16 МСА 250 (переглянутий) під час аудиту суб’єкт аудиторської діяльності повинен постійно пам’ятати про можливість того, що інші застосовані аудиторські процедури можуть привернути його увагу до випадків недотримання або підозри щодо недотримання вимог законодавчих і нормативних актів.

Якщо суб’єкту аудиторської діяльності стало відомо про недотримання або підозру недотримання вимог законодавчих та нормативних актів, він повинен отримати: (a) розуміння характеру цієї події та обставин, за яких вона відбулася; та (b) подальшу інформацію для оцінки можливого впливу цієї події на фінансову звітність.

Питання, доречні для оцінки суб’єктом аудиторської діяльності можливого впливу на фінансову звітність включають:

  • потенційні фінансові наслідки ідентифікованого або підозрюваного недотримання вимог законодавчих та нормативних актів на фінансову звітність, у тому числі, наприклад, стягнення штрафів, пені, збитки, загроза відчуження активів, примусове припинення діяльності та судові процеси;
  • чи вимагають потенційні фінансові наслідки розкриття інформації;
  • чи є потенційні фінансові наслідки настільки серйозними, що ставлять під сумнів достовірне подання фінансової звітності або в інший спосіб роблять фінансову звітність оманливою.

Якщо суб’єкт аудиторської діяльності доходить висновку, що ідентифіковане або підозрюване недотримання вимог має суттєвий вплив на фінансову звітність і це не було адекватно відображено у фінансовій звітності, він повинен, відповідно до вимог Міжнародного стандарту аудиту 705 (переглянутий) «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора» , висловити думку із застереженням або негативну думку про фінансову звітність.

Якщо суб’єкт аудиторської діяльності модифікує думку відповідно до параграфів 26–28 МСА 250 (переглянутий), про виявлене або підозрюване недотримання вимог законодавчих і нормативних актів повідомляється у аудиторському звіті. За певних інших обставин суб’єкт аудиторської діяльності також може повідомити про виявлене або підозрюване недотримання вимог в аудиторському звіті, наприклад:

  • якщо суб’єкт аудиторської діяльності має інші зобов’язання щодо звітування, додаткові до відповідальності аудитора відповідно до МСА, як передбачено параграфом 43 Міжнародного стандарту аудиту 700 (переглянутий) "Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності";
  • якщо суб’єкт аудиторської діяльності визначає, що виявлене або підозрюване недотримання вимог є ключовим питанням аудиту і відповідним чином повідомляє про це відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 701 (переглянутий) "Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора" (якщо тільки не застосовується параграф 14 МСА 701); або
  • у виняткових випадках, якщо управлінський персонал або ті, кого наділено найвищими повноваженнями не вживають виправних дій, які суб’єкт аудиторської діяльності вважає доречними за даних обставин, та відмова від завдання не є можливою, суб’єкт аудиторської діяльності може розглянути опис ідентифікованого або підозрюваного недотримання вимог у параграфі "Інші питання" відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 706 (переглянутий) "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".

Отже, під час обов’язкового аудиту фінансової звітності страховиків суб’єктами аудиторської діяльності має бути забезпечено належне виконання вимог МСА 250 (переглянутий) щодо розгляду законодавчих і нормативних актів, а також належне документування виконаних аудиторських процедур, сформованих професійних суджень, та висновків, яких дійшли на їх основі, зокрема, щодо перевірки дотримання страховиками встановлених Положенням фінансових нормативів.

При наведені суб’єктом аудиторської діяльності в аудиторському звіті в розділі "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" відомостей про дотримання страховиками ліцензійних умов та вимог Положення в частині дотримання встановлених Положенням фінансових нормативів, такі відомості мають відповідати результатам виконаних аудиторських процедур згідно до МСА 250 (переглянутий) та висновкам суб’єкта аудиторської діяльності.

Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини