Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Затверджено Консолідовану фінансову звітність Національного банку України за 2022 рік та розподіл прибутку

Затверджено Консолідовану фінансову звітність Національного банку України за 2022 рік та розподіл прибутку

Рада Національного банку України 24 квітня 2023 року затвердила Консолідований звіт про управління та Консолідовану фінансову звітність Національного банку України за 2022 рік.

Станом на 31 грудня 2022 року валюта балансу Національного банку становила 1 958,6 млрд грн (у 2021 році – 1 376,9 млрд грн).

Основні складові активів Національного банку станом на кінець 2022 року:

 • активи, які формують міжнародні резерви, найбільшу частку в яких складають:
  • цінні папери нерезидентів, обсяг яких становить 695,5 млрд грн;
  • кошти та депозити в іноземній валюті, обсяг яких – 241,5 млрд грн;
 • цінні папери України – 757 млрд грн;
 • кредити, надані банкам та іншим позичальниками – 40,8 млрд грн.

Основні зміни в активах Національного банку у 2022 році зумовлені:

 • зменшенням на 8% обсягу міжнародних резервів – до 28,5 млрд дол. США на кінець 2022 року (з 30,9 млрд дол. США  – на кінець 2021 року);
 • збільшенням удвічі обсягу цінних паперів України в портфелі Національного банку. Це пов’язано з придбанням у березні-грудні 2022 року ОВДП загальною номінальною вартістю 400 млрд грн, що було необхідно для підтримки безперервності бюджетних видатків в умовах повномасштабної збройної агресії росії;
 • зменшенням у 2,4 рази кредитного портфелю за рахунок погашення банками довгострокової заборгованості за працюючими кредитами.

Зобов’язання Національного банку станом на 31 грудня 2022 року становлять 1 630 млрд грн, що складає 83% валюти балансу (пасивів).

Основні зміни у зобов’язаннях Національного банку відбулися за статтями:

 • банкноти та монети в обігу, обсяг яких збільшився на 14% до 715 млрд грн;
 • депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком України, обсяг яких збільшився у 2 рази та становить 457,5 млрд грн.

Збільшення розміру власного капіталу Національного банку у 2022 році майже удвічі – з 166,9 млрд грн до 328,2 млрд грн – відбулось за рахунок зростання резервів переоцінки, що зумовлене переважно зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют.

Фінансовий результат Національного банку за 2022 рік склав 232,3 млрд грн.

Основними складовими фінансового результату Національного банку є:

 • процентний прибуток у сумі 63,2 млрд грн. Це у 2,2 рази більше, ніж у 2021 році, переважно, за рахунок зростання доходів за цінними паперами України (ОВДП);
 • позитивна переоцінка фінансових інструментів у розмірі 175,6 млрд грн, яка є наслідком зміни офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості. Частина цієї переоцінки – 142 млрд грн – є нереалізованим (попереднім) результатом, який згідно з вимогами Закону України "Про Національний банк України" накопичується у вигляді резерву переоцінки в капіталі Національного банку до моменту реалізації відповідних фінансових активів.

Витрати Національного банку, пов’язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, адміністративні витрати, витрати на утримання персоналу в 2022 році склали 6,7 млрд грн (у 2021 році – 5,8 млрд грн).

Отже, за підсумками 2022 року прибуток до розподілу Національного банку становив 91 млрд грн. Ця сума традиційно, відповідно до Закону України "Про Національний банк України", частково буде спрямована до Державного бюджету України, а частково – в загальні резерви Національного банку.

Рада Національного банку, погоджуючись з обґрунтованістю підходів, оцінок та суджень, застосованих Національним банком, затвердила Консолідовану фінансову звітність Національного банку за 2022 рік, з урахуванням отриманого звіту незалежного аудитора.

"Національний банк перерахує до Державного бюджету найбільшу в своїй історії суму частини прибутку до розподілу – 71,87 млрд грн. Ці кошти стануть вагомим внеском в посилення обороноздатності нашої країни в умовах війни та наближатимуть Перемогу", – підкреслив Голова Національного банку України  Андрій Пишний.

Решта прибутку до розподілу – 19,2 млрд грн – згідно з вимогами Закону України "Про Національний банк України" буде спрямована на збільшення загальних резервів Національного банку, які повинні становити 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку.  

За результатами зовнішнього аудиту Консолідованої фінансової звітності Національного банку за 2022 рік, незалежний аудитор ТОВ "Ернст енд Янг аудиторські послуги" висловив думку із застереженням стосовно питання формування резервів під очікувані кредитні збитки під ОВДП, номіновані в гривні, що перебувають в портфелі Національного банку та обліковуються за амортизованою собівартістю.

Як зазначено в примітці 5 Консолідованої фінансової звітності, Національний банк на підставі аналізу всієї доступної йому інформації вважає, що ОВДП умовно позбавлені кредитного ризику та, відповідно, резерв за ними не формується. Уряд України завжди виконує свої зобов’язання за ОВДП. З урахуванням безпрецедентних обсягів зовнішньої фінансової допомоги Національний банк вважає, що внутрішній борг є стійким.  

Також звіт незалежного аудитора містить пояснювальний параграф щодо невизначеності впливу на діяльність Національного банку військової агресії росії проти України. Аудиторську думку не було модифіковано з цього приводу.

Довідково

Відповідно до законодавства Національний банк складає фінансову звітність згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Відповідні оцінки активів, зобов’язань, доходів і витрат, передбачені принципами МСФЗ (у тому числі з урахуванням принципу обережності), повинні здійснюватися навіть в умовах високої невизначеності та передбачають застосування суджень і припущень, аналізу всієї доступної інформації про минулі події, поточні обставини, а також використання прогнозної інформації щодо можливості отримання майбутніх економічних вигід. Основні судження Національного банку, що використовувалися ним в оцінках, наведені у примітках до Консолідованої фінансової звітності.

Зокрема, цінні папери України (ОВДП, номіновані в гривні), які Національний банк утримує з метою отримання платежів від емітента, класифікуються в категорію "за амортизованою собівартістю". У такому разі за МСФЗ вимагається обов’язкова оцінка ймовірних кредитних збитків, тобто оцінка можливих недоотримань платежів, передбачених умовами випуску. Ураховуючи свій особливий статус, особливі відносини та співпрацю з Урядом, Національний банк має доступ та практичну можливість аналізувати найбільш повну і оперативну інформацію. З огляду на здійснений аналіз, незважаючи на складні економічні умови в Україні та триваючу військову агресію росії, Національний банк обґрунтовано очікує своєчасного отримання всіх платежів за ОВДП. З огляду на зазначене, Національний банк не визнає наявність можливих збитків та не сформував резерви під ОВДП, номіновані в гривні, в своєму портфелі. Національний банк продовжує регулярно і ретельно аналізувати інформацію з метою підтримання актуальності оцінки спроможності емітента здійснювати виплати за своїми зобов’язаннями.

Відповідно до законодавства України Консолідована річна фінансова звітність підлягає обов’язковому зовнішньому аудиту, який проводився ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" – членом глобальної мережі фірм EY з досвідом аудиту центральних банків.

Зважаючи на значні обсяги статті "Цінні папери України" у валюті балансу Національного банку, питання застосованих оцінок ОВДП в національній валюті, суджень та їх відповідності МСФЗ детально вивчалося аудиторською фірмою ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" як ключове питання аудиту. На думку аудиторської фірми ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги", резерв за цінними паперами України мав бути визнаний. Однак, беручи до уваги наявність кількох можливих сценаріїв та невизначеність щодо їх ймовірності, аудиторською фірмою зазначено про неможливість визначити негативний вплив цього питання на фінансовий стан та фінансовий результат Національного банку. Ураховуючи суттєвість цього питання, аудиторською фірмою висловлено думку із застереженням.

Таким чином, на думку аудиторської фірми, за винятком впливу питання щодо визнання резерву під очікувані кредитні збитки за цінними паперами України, Консолідована фінансова звітність Національного банку відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах консолідований фінансовий стан НБУ на 31 грудня 2022 року та його консолідовані фінансові результати і консолідовані грошові потоки за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо складання фінансової звітності ("Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність").

Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини