Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Кредитування фінансовими компаніями

Національний банк здійснює законодавче унормування вимог до діяльності фінансових компаній на ринку небанківського кредитування. Нашою головною метою є впровадження ризикорієнтованого підходу в процедурах ліцензування та нагляду, який дасть змогу розвиватися цьому ринку та забезпечить дотримання прав та інтересів споживачів послуг небанківського кредитування.

Діяльність фінансових компаній не становить значного ризику для стабільності фінансової системи. Відповідно до нової моделі з боку Національного банку будуть запроваджуватися спрощені регулювання та нагляд,   створюватися сприятливі умови для розвитку ринку небанківського кредитування. Водночас велика увага буде зосереджена на посиленні прозорості та запровадженні високих стандартів ринкової поведінки фінансових компаній, які надають послуги кредитування.

Загальне регулювання
 1. Конституція України від 28 червня 1996 року
 2. Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16 січня 2003 року
 3. Господарський кодекс України № 436-IV від 16 січня 2003 року
 4. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02 грудня 2010 року
 5. "Про фінансові послуги та фінансові компанії" № 1953-IX від 14 грудня 2021 року
 6. Закон України “Про Національний банк України” № 679-XIV від 20 травня 1999 року
 7. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” № 755-IV від 15 травня 2003 року
 8. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
 9. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” № 361-IX від 06 грудня 2019 року
 10. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
 11. Закон України “Про рекламу” № 270/96 від 03 липня 1996 року
 12. Закон України “Про захист прав споживачів” № 1023-ХІІ від 12 травня 1991 року
 13. Закон України “Про споживче кредитування” № 1734-VIII від 15 листопада 2016 року
 14. Закон України “Про електронну комерцію” № 675-VIII від 03 вересня 2015 року
 15. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” № 851-IV від 22 травня 2003 року
 16. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (зі змінами)
 17. Постанова Правління Національного банку України від 05 листопада 2021 року № 114 "Про затвердження Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами"
 18. Постанова Правління Національного банку України від 03 листопада 2021 року № 113 "Про затвердження Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит)"
 19. Постанова Правління Національного банку України від 05 жовтня 2021 року № 100 "Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування"
 20. Постанова Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 "Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг"
 21. Постанова Правління НБУ від 29.12.2023 № 199 "Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг"
 22. Постанова Правління Національного банку України від 11 лютого 2021 року № 16 "Про затвердження Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит"
 23. Постанова Правління НБУ від 25.12.2023 № 183 "Про затвердження Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг"
 24. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг”
 25. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106
 26. Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107
 27. Постанова Правління НБУ від 29.12.2023 № 200 "Про затвердження Положення про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"
 28. Постанова Правління НБУ від 15.12.2023 № 163 "Про затвердження Положення про таємницю фінансової послуги"
 29. Постанова Правління НБУ від 20.12.2023 № 172 "Про затвердження Положення про використання електронного підпису та електронної печатки"
 30. Постанова Правління НБУ від 21.12.2023 № 176 "Про затвердження Положення про взаємодію фінансових компаній та кредитних спілок з Національним банком України щодо Кредитного реєстру Національного банку України"
 31. Постанова Правління НБУ від 25.12.2023 № 180 "Про внесення змін до Положення про Кредитний реєстр Національного банку України"
Ліцензування та реєстрація
 1. Закон України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” № 1953-IX від 14 грудня 2021 року
 2. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
 3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
 4. Закон України “Про захист прав споживачів” № 1023-ХІІ від 12 травня 1991 року
 5. Закон України “Про споживче кредитування” № 1734-VIII від 15 листопада 2016 року
 6. Постанова Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 "Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг"
 7. Постанова Правління НБУ від 29.12.2023 № 199 "Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг"
 8. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг” 
 9. Постанова Правління Національного банку України від 22 березня 2024 року № 35 “Про затвердження Положення про порядок поновлення тимчасово зупинених ліцензій та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177”
Нагляд та перевірки
 1. Постанова Правління НБУ від 20.12.2023 № 167 "Про затвердження Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг"
 2. Постанова Правління НБУ від 25.12.2023 № 183 "Про затвердження Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг"
 3. Постанова Правління НБУ від 14.12.2023 № 162 "Про затвердження Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг"
 4. Постанова Правління Національного банку України від 08.11.2023 року № 143 “Про затвердження Положення про встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їх суспільна важливість”
 5. Вимоги до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ, затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 27 червня 2017 року № 2864, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2017 року за № 1119/30987
 6. Постанова Правління Національного банку 27 грудня 2023 року від № 192 "Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній"
Надати пропозиції до регулювання

У разі наявності, рекомендації, зауваження, пропозиції до діючих НПА та проєктів НПА, що розробляються, приймаються на поштову скриньку: [email protected]