Звичайна версія сайту
Департамент ризик-менеджменту
Директор: Демиденко Сергій Володимирович
Контактний телефон: +380 

Основні функції:
  • організація системи управління ризиками в НБУ, розроблення та вдосконалення політики, методів і процедур управління ризиками НБУ;
  • формування резервів на покриття фінансових ризиків, пов’язаних із зменшенням корисності активів НБУ;
  • здійснення оцінки справедливої вартості фінансових інструментів, у випадках передбачених нормативно-правовими та розпорядчими актами НБУ;
  • методологічне супроводження впровадження системи внутрішнього контрою в НБУ та її моніторинг;
  • забезпечення управління операційними ризиками;
  • організація та координація безперервності діяльності НБУ;
  • здійснення оцінки справедливої вартості майна, що є забезпеченням виконання зобов’язань за договорами застави НБУ або пропонується в заставу НБУ, або під час набуття заставленого майна у власність НБУ,  верифікація звітів суб’єктів оціночної діяльності, здійснення вибіркового моніторингу майна, яке забезпечує виконання зобов’язань за кредитами, наданими НБУ, пропонується в заставу НБУ, а також майна, право власності на яке набувається НБУ як заставодержателем.