Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Визначення обов’язкових резервів
Об’єкт резервування
  • кошти, які обліковуються на поточних, вкладних (депозитних) рахунках юридичних та фізичних осіб;
  • залучені кошти, що належать юридичним і фізичним особам та відображені в балансі банку на інших рахунках бухгалтерського обліку.

За винятком:

  • коштів, що обліковуються на кореспондентських рахунках інших банків-резидентів, рахунках умовного зберігання (ескроу) інших банків-резидентів, рахунках коштів у розрахунках інших банків-резидентів;
  • коштів, залучених від банків-резидентів у вигляді міжбанківських кредитів та депозитів, коштів, залучених від міжнародних фінансових організацій, а також
  • коштів, залучених на умовах субординованого боргу.
Резервна база

Середньоарифметична сума коштів, яка обрахована за період визначення згідно з установленими на період утримання нормативами обов’язкового резервування та підлягає обов’язковому резервуванню і зберіганню в період утримання.

Період визначення резервної бази

Визначений строк, протягом якого обраховується база для резервування. Період визначення резервної бази передує періоду утримання обов’язкових резервів.

Період утримання обов'язкових резервів

Визначений строк, протягом якого кошти резервуються і зберігаються на кореспондентському рахунку банку в Національному банку та/або на окремому рахунку в Національному банку відповідно до встановлених нормативів.

Першим днем періоду утримання обов’язкових резервів є 11 число місяця, останнім днем –10 число наступного місяця.

Формування обов’язкових резервів
Нормативи обов’язкових резервів

Національний банк може встановлювати для різних видів зобов’язань диференційовані нормативи обов’язкового резервування залежно від:

  • строку залучення коштів;
  • виду зобов’язань у розрізі валют (національна, іноземна, у тому числі в банківських металах);
  • суб’єктів (юридичні, фізичні особи).

З поточними нормативами обов’язкового резервування можна ознайомитись тут.

Формування обов’язкових резервів

Банки здійснюють формування та зберігання коштів обов’язкових резервів у грошовій одиниці України на кореспондентському рахунку та/або на окремому рахунку. Залишки коштів банку в національній валюті на рахунках умовного зберігання (ескроу) в Національному банку  вважаються коштами обов’язкових резервів, що сформовані та зберігаються належним чином.

Зарахування ОВДП в покриття обов’язкових резервів

У покриття обов’язкових резервів можуть зараховуватись облігації внутрішньої державної позики України (далі – ОВДП). Перелік ОВДП та порядок їх зарахування в покриття ОР визначається окремим рішенням Правління Національного банку (у тому числі з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України).

ОВДП зараховуються в покриття обов’язкових резервів за їх номінальною вартістю за умови, що вони перебувають у власності банку та не обтяжені будь-якими зобов’язаннями.

Міжнародні ідентифікаційні номери цінних паперів ISIN, які можуть зараховуватися банками в покриття обов’язкових резервів, а також вимоги до суми обов’язкових резервів, у покриття якої можуть зараховуватись ОВДП, визначені в рішенні Правління Національного банку України "Про формування та зберігання обов’язкових резервів" 23 листопада 2017 року №752-рш (зі змінами).

Дотримання вимог з обов’язкового резервування

Сума недорезервованих банком коштів визначається як від’ємна різниця між фактичною середньоарифметичною сумою залишків коштів на кореспондентському рахунку банку з урахуванням коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) та суми ОВДП, що відповідають вимогам зарахування в покриття обов’язкових резервів, за період утримання та розрахованою резервною базою за період визначення.