Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту

Q&A: прогноз облікової ставки

1. Що демонструє прогноз ставки НБУ?

Прогноз облікової ставки – це частина макроекономічного прогнозу Національного банку України. Прогнозна траєкторія ставки узгоджується з іншими прогнозними показниками, зокрема інфляцією, що має досягти своєї середньострокової цілі  (5%) впродовж часового періоду, за який  монетарна політика найбільше впливає на інфляцію (9-18 місяців). Прогноз облікової ставки оновлюється щокварталу разом з іншими показниками і потім публікується в Інфляційному звіті.

2. Для чого публікується прогноз ставки?

Публікація прогнозу облікової ставки разом із іншими макроекономічними показниками підвищує прозорість та передбачуваність монетарної політики. Такий прогноз дає учасникам фінансового ринку змогу оцінити, якою регулятор бачить свою майбутню монетарну політику, націлену на приведення інфляції до цілі.

Учасники ринку також можуть бачити, як НБУ змінює прогнозну траєкторію облікової ставки у відповідь на появу нової інформації та зміну припущень макроекономічного прогнозу. Розуміючи логіку рішень НБУ, вони мають змогу робити висновки щодо його подальшої політики. До того ж більша прозорість та передбачуваність монетарної політики сприяє:

  • поліпшенню розуміння економічними агентами майбутньої монетарної політики Національного банку та його макроекономічних прогнозів. Краща поінформованість дасть змогу ухвалювати інвестиційні рішення виваженіше.
  • посиленню дієвості впливу ключової ставки на ринкові процентні ставки, вартість фінансових ресурсів та інфляцію. Володіючи інформацією про очікування центрального банку,  учасники фінансового ринку адаптують свої очікування щодо майбутньої вартості фінансових ресурсів. У такий спосіб центральний банк впливає на всю криву дохідності. Крім того, зрозумілість та передбачуваність монетарної політики сприяє зменшенню невизначеності, а отже, й зменшенню премії за ризик, яка закладається у вартість кредитів, дохідність боргових цінних паперів тощо.

3. Чи розробляв Національний банк прогноз облікової ставки раніше?

Так. Прогноз облікової ставки є невід’ємною частиною макроекономічного прогнозу НБУ. У прогнозних моделях НБУ з траєкторією облікової ставки узгоджуються всі інші показники, на які вона має вплив і навпаки. Відповідно цей прогнозний показник з-поміж іншого обговорювався і раніше на засіданнях Комітету з монетарної політики.

4. Чому НБУ не оприлюднював прогноз раніше?

Підвищення прозорості монетарної політики є еволюційним процесом. Ступінь відкритості інформації має відповідати якості аналітичної підтримки ухвалення рішень та рівню дискусії в самому центральному банку, а також здатності учасників фінансового ринку правильно інтерпретувати інформацію, що оприлюднюється.

5. Коли і де публікуватиметься прогноз ставки?

Прогноз облікової ставки на поточний та наступні два роки разом з іншими макроекономічними показниками щокварталу оприлюднюватиметься в прес-релізі щодо ухвалених рішень з питань монетарної політики та в . Національний банк публікуватиме прогнози щодо середнього значення ставки за квартал у вигляді графіку, що демонструватиме значення базового сценарію та ймовірнісний розподіл значень ставки.  Крім того, позиція членів Комітету з монетарної політики щодо поточного та прогнозного рівнів ставки буде відображена в Підсумках дискусії членів КМП щодо рівня ключової ставки.

6. Як і хто затверджує прогноз ставки НБУ?

Прогноз ставки є складовою макроекономічного прогнозу Національного банку, що комплексно обговорюється на Комітеті з монетарної політики та затверджується Правлінням НБУ на засіданні з питань монетарної політики.

7. Чи може Правління НБУ встановлювати ставку на рівні, який відрізняється від прогнозу? Чим обумовлюється таке рішення?

Прогноз облікової ставки не є зобов’язанням НБУ дотримуватися опублікованої траєкторії. У разі появи нових чинників чи посилення/послаблення наявних ризиків,  Правління може схвалити рішення, в результаті якого облікова ставка відхилиться від прогнозної траєкторії. Такі відхилення можуть зумовлювати зміни в оцінці ризиків для досягнення цілей НБУ, передусім цілі з інфляції, поява внутрішніх та зовнішніх факторів, що не були передбачені у макроекономічному прогнозі, та спричинене ними відхилення інших показників від прогнозу.

8. Чи може бути переглянута прогнозна траєкторія ставки?

Облікова ставка – основний монетарний інструмент, який НБУ застосовує для приведення інфляції до цілі. Якщо змінюються прогнозні припущення, змінюється прогноз інфляції, і для приведення інфляції до цілі з’являється потреба вже в іншій траєкторії облікової ставки. В результаті, Національний банк переглядає прогноз ключової ставки.

Це наочно демонструє графік, наведений нижче.  Починаючи з третього кварталу 2017 року, у зв’язку з наростанням інфляційного тиску прогнозна траєкторія облікової ставки переглядалася кожного кварталу в бік підвищення, а, отже, фактичний рівень ставки відхилявся від попередніх прогнозів. Рішення щодо проведення жорсткішої монетарної політики відповідали необхідності зниження інфляції та її наближення до цілі.

Облікова ставка Національного банку: фактичний рівень vs прогноз, %

9. Чому НБУ оприлюднює прогноз у формі віялової діаграми (фан-чарту)? Як розуміти цей графік?

Щоб учасники фінансового ринку враховували невизначеність та умовний характер прогнозу, Національний банк оприлюднюватиме прогноз у вигляді віялової діаграми (). Такий тип графіка вже використовується Національним банком для відображення прогнозу інфляції та реального ВВП. Центральна лінія графіка показує прогноз облікової ставки за базовим сценарієм, а смуги навколо цієї лінії є довірчими інтервалами. Інтенсивність кольору смуг довірчих інтервалів змінюється від найтемнішого (область навколо центральної лінії) до світлого та відображає ймовірність того, що фактичний рівень облікової ставки буде в межах певного діапазону значень.

10. Кому може бути корисна інформація щодо прогнозу ставки НБУ?

Більшість економічних рішень прямо чи опосередковано залежать від передбачуваності монетарної політики, а отже, інформація щодо прогнозу ключової ставки є корисною для всіх категорій стейкхолдерів Національного банку, зокрема:

  • фінансових аналітиків – для розуміння функції реакції монетарної політики та макроекономічних прогнозів НБУ з метою підготовки припущень та розробки власних прогнозів;
  • інвесторів – для ухвалення поінформованих рішень щодо майбутніх інвестицій;
  • банків – для ефективного менеджменту ліквідності та розробки власної процентної політики;
  • бізнесу – для ухвалення виважених рішень щодо майбутнього розвитку підприємства, інвестицій у фінансові активи, а також щодо залучення кредитування;
  • населення – для ухвалення рішень щодо заощаджень (зокрема у державні цінні папери) та планування витрат.

11. Чи є публікація прогнозу процентної ставки загальноприйнятою світовою практикою?

Національний банк став восьмим центральним банком у світі, який публікує прогноз ключової ставки. Такий прогноз також роблять ще сім з 40 центральних банків – таргетерів інфляції: центральні банки Грузії, Нової Зеландії, Норвегії, Ізраїлю, Ісландії, Чехії та Швеції. Їх досвід говорить про переваги такого підходу. Зокрема, більша прозорість і передбачуваність монетарної політики формує довіру з боку учасників фінансового ринку і таким чином спрощує досягнення інфляційної цілі.