Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Загальний перелік файлів статистичної звітності відповідно до додатка 5 до Правил № 120

 

Перелік файлів Періодичність
01X "Дані про залишки на рахунках"  Щоденна
02X "Дані про обороти та залишки на рахунках" Місячна
07X "Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, дебіторську заборгованість, похідні фінансові активи (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" Місячна
08X "Дані про цінні папери, випущені банком, кредиторську заборгованість, похідні фінансові зобов'язання, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" Місячна
12X "Дані про касові обороти банку/інкасаторської компанії" Декадна – на 01, 11, 21 число
13X "Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку/в касах інкасаторської компанії" Місячна
1CX "Інформація про емісію електронних платіжних засобів" Місячна
1PX "Дані про фінансові операції банку з нерезидентами" Місячна
20X "Дані про обсяг залучених коштів, обов’язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов’язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України" Місячна
21X "Дані для розрахунку обсягу обов’язкових резервів" Щоденна
25X "Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках" Річна
26X "Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків" Декадна – на 01, 11, 21 число
27X "Дані про рух коштів на розподільчих рахунках" Щоденна
2FX "Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу" Квартальна
2HX "Інформація з питань організації внутрішньої системи фінансового моніторингу" Для банків – річна,
для небанківських установ – двічі на рік
2JX "Дані з питань фінансового моніторингу" Квартальна
2K1X "Інформація про санкційних осіб" Місячна
2K2X "Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб" Місячна
2K3X "Інформація про фінансові операції санкційних осіб, від імені/на користь санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені" Місячна
2K4X "Інформація про підконтроль - них осіб та фінансові операції таких осіб/від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені" Місячна
2KN1X "Інформація про санкційних осіб (за новими указами)" Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
2KN2X "Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб (за новими указами)" Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
2LX "Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу" Квартальна
2MX "Відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) у разі застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності) та/або її керівника, кінцевого бенефіціарного власника/ власника істотної участі, клієнта
2PX "Дані про фінансові операції з нерезидентами" Місячна
2RX "Дані про отримані від нерезидентів кошти в іноземній валюті, банківські метали за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та дані про обсяг сформованих резервів" Щоденна
2S1X "Інформація про клієнта банку, який має зв’язки із державою, що здійснює збройну агресію проти України" Квартальна
2S2X "Інформація про ділові відносини (крім власності) клієнта банку з державою, що здійснює збройну агресію проти України" Квартальна
2S3X "Інформація про юридичну особу, з якою клієнт банку має ділові відносини та учасником (акціонером) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України та/або її юридична чи фізична особа (має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків)" Квартальна
2S4X "Інформація про особу держави, що здійснює збройну агресію проти України, яка спільно з клієнтом банку є учасником (акціонером) юридичної особи" Квартальна
2S5X "Інформація про юридичну особу держави, що здійснює збройну агресію проти України/державу, що здійснює збройну агресію проти України, цінними паперами (крім акцій) якої володіє клієнт банку" Квартальна
36X "Дані про дотримання граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів" Місячна
37X "Дані про суму експортних операцій резидента-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (Сума ВалВир)" Місячна
39X "Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою" Щоденна
3AX "Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)" Щоденна
3BX "Дані про фінансову звітність підприємств ‒ боржників банку" Квартальна
3DX "Дані про кредити, надані Національним банком України, та про заставу за кредитами Національного банку України, крім тієї, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами" Місячна
3EX "Дані про заставу за кредитами Національного банку України, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами" Місячна
3GX "Дані про обсяги валютно-обмінних операцій небанківських фінансових установ, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, та національних операторів поштового звʼязку" Місячна
3HX "Дані про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій" Квартальна
3KX "Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)" Щоденна
3MX "Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами" Щоденна
3PX "Дані про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, гарантований державою" Річна
3VX "Дані про підприємства ‒ боржники банку" Квартальна
42X "Дані щодо максимального ризику на одного контрагента" Щоденна
43X "Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції" Щоденна
48X "Дані про двадцять найбільших учасників банку" Квартальна
4BX "Дані про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та пруденційних нормативів банківською групою та її підгрупами" Квартальна
4CX "Дані про пов’язаних із банком осіб" Місячна
4DX "Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать комерційним агентам з приймання готівки, що уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти надання фінансових послуг" Квартальна
4EX "Інформація оператора послуг платіжної інфраструктури щодо обсягу оброблених інформаційних повідомлень" Місячна
4FX "Дані про кредитові та дебетові перекази" Місячна
4GX "Дані про комісію інтерчейндж та плату за еквайринг" Квартальна
4HX "Дані про випуск електронних грошей та платіжні операції з ними" Квартальна
4IX "Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг" Декадна – на 01, 11, 21 число
4JX "Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг" Декадна – на 01, 11, 21 число
4LX "Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг" Декадна – на 01, 11, 21 число
4MX "Дані про кількість та приріст користувачів, які мають відкритий платіжний рахунок" Декадна – на 01, 11, 21 число
5GX "Інформація про реалізацію інвестиційних монет" Місячна
4PX "Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов’язаннями за договором із нерезидентом" Місячна
6CX "Інформація про суб’єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків" Квартальна
6DX "Дані про дотримання пруденційних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції" Місячна
6EX "Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів" Місячна
6FX "Дані про контрагента/пов’язану з банком особу" Місячна
6HX "Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами" Місячна
6GX "Дані за договором за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами" Місячна
6IX "Дані за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами" Місячна
6KX "Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)" Щоденна
6LX "Дані про концентрацію ризиків банківської групи" Квартальна
6MX "Дані про значні внутрішньогрупові операції банківської групи" Квартальна
6NX "Дані щодо розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)" Декадна – на 01, 11, 21 число
6RX "Дані щодо розрахунку розміру регулятивного капіталу" Щоденна
7CX "Дані про мінімальний розмір операційного ризику" Річна
7DX "Дані про збитки (втрати) від подій операційного ризику" Річна
7EX "Дані про п'ять найбільших подій операційного ризику" Річна
7FX "Дані про сценарії зміни процентних ставок операційного ризику банківської книги" Квартальна
7GX "Дані про процентний ризик банківської книги" Квартальна
7HX "Дані про потенційно проблемні та непрацюючі активи" Квартальна
7IX "Дані про реструктуризовані активи" Квартальна
7JX "Дані про стягнуте майно" Квартальна
7KX "Дані про зміни обсягу непрацюючих активів" Квартальна
7SX "Дані про про мінімальний розмір ринкового ризику" Декадна
73X "Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів" Місячна
79X "Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" Щоденна
81X "Дані про коригуючі обороти щодо згортання за результатами звітного року та залишки на рахунках" Річна
88X "Дані про роботу ліквідаційної комісії банку" Місячна
8BX "Дані про окремі показники" Щоденна
95X "Дані про афілійовані особи банку" Квартальна
97X "Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів" Місячна
9AX "Дані про кількість працівників та складові фонду оплати праці" Квартальна
9BX "Дані про завдані збитки в результаті шахрайських операцій із використанням платіжних карток та несанкціонованого переказу коштів з рахунків клієнтів, а також у системі дистанційного обслуговування та термінальній мережі" Квартальна
A0X "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" Місячна
A4X "Дані про коригуючі обороти за результатами звітного періоду, року та залишки на рахунках" Проміжний період, рік
A7X "Дані про структуру активів та зобов’язань за строками" Декадна – на 01, 11, 21 число
C5X "Додаткові дані для розрахунку пруденційних нормативів" Щоденна
D0X "Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом" Місячна
D2X "Дані про кількість користувачів та кількість відкритих користувачами рахунків" Річна
D4X "Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих у банках України" Місячна
D5X "Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)" Місячна
D6X "Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)" Місячна
D9X "Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку" Місячна
E7X "Відомості про проведення ліквідаційною комісією роботи щодо повернення коштів боржниками банку" Місячна
E8X "Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку" Місячна
E9X "Дані про перекази, здійснені з використанням платіжних систем" Місячна
F0X "Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать небанківській фінансовій установі, та обсяги прийнятої готівки за їх допомогою" Квартальна
F1X "Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну" Щоденна
F4X "Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" Місячна
F5X "Дані про збитки через незаконні дії/шахрайські операції з використанням електронних платіжних засобів" Річна
F8X "Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними" Місячна
F9X "Дані про операції довірчого управління" Місячна
I5X "Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)" Місячна
I6X "Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)" Місячна
N1X "Анкета про іпотечне кредитування домашніх господарств-резидентів" Місячна
N2X "Анкета про іпотечне кредитування домашніх господарств-резидентів у розрізі груп за доходами" Місячна
OS1 "Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" Річна та у разі змін в структурі власності
OS2 "Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" Річна та у разі змін в структурі власності
OS3 "Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" Річна та у разі змін в структурі власності