Звичайна версія сайту
Загальний перелік файлів статистичної звітності відповідно до додатка 6 до Правил № 120
 Перелік файлів Періодичність
01X "Дані про залишки на рахунках"  Щоденна
02X "Дані про обороти та залишки на рахунках" Місячна
07X "Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, дебіторську заборгованість, похідні фінансові активи (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" Місячна
08X "Дані про цінні папери, випущені банком, кредиторську заборгованість, похідні фінансові зобов'язання, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" Місячна
12X "Дані про касові обороти банку/інкасаторської компанії" Декадна – на 01, 11, 21 число
13X "Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку/в касах інкасаторської компанії" Місячна
1CX "Інформація про участь та діяльність установи в платіжній системі" Місячна
1PX "Дані про фінансові операції банку з нерезидентами" Місячна
20X "Дані про обсяг залучених коштів, обов’язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов’язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України" Місячна
25X "Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках" Річна
26X "Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків" Декадна – на 01, 11, 21 число
27X "Дані про рух коштів на розподільчих рахунках" Щоденна
2FX "Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу" Квартальна
2HX "Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу" Для банків – річна,
для небанківських установ – двічі на рік
2JX "Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів" Квартальна
2KX "Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб" Місячна
2LX "Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу" Квартальна
2PX "Дані про фінансові операції з нерезидентами" Місячна
2RX "Дані про отримані від нерезидентів кошти в іноземній валюті, банківські метали за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та дані про обсяг сформованих резервів" Щоденна
36X "Дані про дотримання граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів" Місячна
39X "Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою" Щоденна
3AX "Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)" Щоденна
3BX "Дані про фінансову звітність підприємств ‒ боржників банку" Квартальна
3DX "Дані про кредити, надані Національним банком України, та про заставу за кредитами Національного банку України, крім тієї, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами" Місячна
3EX "Дані про заставу за кредитами Національного банку України, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами" Місячна
3GX "Дані про обсяги валютно-обмінних операцій небанківських фінансових установ, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, та національних операторів поштового звʼязку" Місячна
3HX "Дані про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій" Квартальна
3KX "Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)" Щоденна
3MX "Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами" Щоденна
3PX "Дані про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, гарантований державою" Річна
3VX "Дані про підприємства ‒ боржники банку" Квартальна
42X "Дані щодо максимального ризику на одного контрагента" Щоденна
43X "Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції" Щоденна
48X "Дані про двадцять найбільших учасників банку" Квартальна
4BX "Дані про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів банківською групою та її підгрупами" Квартальна
4CX "Дані про пов’язаних із банком осіб" Місячна
4DX "Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти приймання готівки" Квартальна
4EX "Інформація оператора послуг платіжної інфраструктури щодо обсягу оброблених інформаційних повідомлень" Місячна
4PX "Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов’язаннями за договором із нерезидентом" Місячна
6BX "Дані про розмір кредитного ризику за активними банківськими операціями" Місячна
6CX "Інформація про суб’єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків" Квартальна
6DX "Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції" Місячна
6EX "Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів" Місячна
6FX "Дані про контрагента/пов’язану з банком особу" Місячна
6HX "Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами" Місячна
6GX "Дані за договором за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами" Місячна
6IX "Дані за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами" Місячна
6KX "Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)" Щоденна
6LX "Дані про концентрацію ризиків банківської групи" Квартальна
6MX "Дані про значні внутрішньогрупові операції банківської групи" Квартальна
6NX "Дані щодо розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)" Декадна – на 01, 11, 21 число
7CX "Дані про мінімальний розмір операційного ризику" Річна
73X "Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів" Місячна
79X "Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" Щоденна
81X "Дані про коригуючі обороти щодо згортання за результатами звітного року та залишки на рахунках" Річна
88X "Дані про роботу ліквідаційної комісії банку" Місячна
8BX "Дані про окремі показники" Щоденна
95X "Дані про афілійовані особи банку" Квартальна
97X "Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку" Місячна
9AX "Дані про кількість працівників та складові фонду оплати праці" Квартальна
A0X "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" Місячна
A4X "Дані про коригуючі обороти за результатами звітного періоду, року та залишки на рахунках" Проміжний період, рік
A7X "Дані про структуру активів та зобов’язань за строками" Декадна – на 01, 11, 21 число
C5X "Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів" Щоденна
D0X "Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом" Місячна
D2X "Дані про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків" Річна
D4X "Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих у банках України" Місячна
D5X "Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)" Місячна
D6X "Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)" Місячна
D9X "Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку" Місячна
E7X "Відомості про проведення ліквідаційною комісією роботи щодо повернення коштів боржниками банку" Місячна
E8X "Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку" Місячна
E9X "Дані про перекази, здійснені з використанням систем переказу коштів та систем розрахунків" Місячна
F0X "Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать небанківській фінансовій установі, та обсяги прийнятої готівки за їх допомогою" Квартальна
F1X "Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну" Щоденна
F4X "Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" Місячна
F5X "Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками" Річна
F8X "Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними" Місячна
F9X "Дані про операції довірчого управління" Місячна
I5X "Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)" Місячна
I6X "Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)" Місячна
OS1 "Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" Річна та у разі змін в структурі власності
OS2 "Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" Річна та у разі змін в структурі власності
OS3 "Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" Річна та у разі змін в структурі власності