Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Реєстр показників звітності учасників ринку небанківських фінансових послуг

Реєстр показників звітності учасників ринку небанківських фінансових послуг (далі - УРНФП) відповідно до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123, який включає описи показників та контролів до цих показників, довідники для формування показників із переліком метрик (вимірів), описи параметрів (можливих розрізів інформації), та некласифікованих реквізитів показників, а також xsd-схеми звітних файлів.

 

Тип УРНФП Періодичність подання/звітний період Код файл Назва файла Реєстр показників, що подається у файлі Довідники параметрів Правила/особливості формування показників Опис контролів Схема подання
Страховики, кредитні спілки, фінансові компанії – за проміжний період, рік;
*страхові та/або перестрахові брокери – юридичні особи, ломбарди, лізингодавці – за рік
Проміжний період, рік FR0 “Дані фінансової звітності” Реєстр показників F061 Код ознаки операції
F110 Код форми звітності
H001 Код виду капіталу
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_FR0
FR0.xsd
Страховики, фінансові компанії – за проміжний період, рік;
*лізингодавці – за рік
Проміжний період, рік FR1 “Дані консолідованої фінансової звітності” Реєстр показників F061 Код ознаки операції
H001 Код виду капіталу
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_FR1
FR1.xsd
Страховики, фінансові компанії, лізингодавці, ломбарди,
**колекторські компанії
Річна та в разі змін у структурі власності OS1 "Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" Реєстр показників K021 Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру
K040 Код країни
K151 Код типу особи
Вимоги Контролі

OS1.xsd

Річна та в разі змін у структурі власності OS2 "Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" Реєстр показників H005 Код виду документа
K021 Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру
K040 Код країни
Вимоги Контролі OS2.xsd
Річна та в разі змін у структурі власності OS3 "Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі OS3.xsd
Страховики Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) IR2 “Дані про доходи та витрати страховика” Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_IR2
IR2.xsd
Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) IR3 “Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика” Реєстр показників KODTER Код адміністративно-територіальної одиниці України Вимоги Контролі IR3.xsd
Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) IR4 “Дані про показники діяльності зі страхування” Реєстр показників H011 Код виду страхування
H015 Тип страхувальника/страховика
H029 Код виду страхового ризику
K030 Код резидентності
Z220 Код виду клієнта
R034 Код ознаки належності до національної/іноземної валюти
S190 Код строку прострочення погашення боргу
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_IR4
KOD_IR4.xlsx

IR4.xsd

Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) IR6 “Дані про операції перестрахування” Реєстр показників H011 Код виду страхування
K040 Код країни
K190 Рейтинг надійності
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_IR6
IR6.xsd
Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) IR71 “Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика” Реєстр показників K040 Код країни Вимоги Контролі IR71.xsd
Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) IR72 “Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду” Реєстр показників H011 Код виду страхування
K030 Код резидентності
Вимоги Контролі IR72.xsd
Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) IR73 “Дані про розміщення страхових резервів” Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_IR73
IR73.xsd
Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) IR74 “Дані про частку перестраховиків у страхових резервах” Реєстр показників K040 Код країни
K190 Рейтинг надійності
H011 Код виду страхування
H027 Код даних для розрахунку  нормативів діяльності страхових організацій
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_IR74
IR74.xsd
Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) IR75 “Дані про активи для представлення страхових резервів” Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_IR75
IR75.xsd
Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) IR76 “Дані про незавершене будівництво” Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі IR76.xsd
Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) IR77 “Дані про основні засоби та інвестиційну нерухомість” Реєстр показників H027 Код даних для розрахунку нормативів діяльності страхових організацій
KODTER Код адміністративно-територіальної одиниці України
K031 Код ознаки територіального розміщення
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_IR77
IR77.xsd
Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) IR78 “Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти” Реєстр показників
'Реєстр показників (зі звітної дати 01.10.2023)
R034 Код ознаки належності до національної/іноземної валюти
H027 Код даних для розрахунку нормативів діяльності страхових організацій
F024 Код типу рахунку
Вимоги
'Вимоги (зі звітної дати 01.10.2023)
Контролі
'Контролі (зі звітної дати 01.10.2023)
KOD_VALIDATION_IR78
KOD_IR78.xlsx

IR78.xsd
'IR78.xsd (зі звітної дати 01.10.2023)

Квартальна IR79 “Дані про капітал та заборгованість” Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі IR79.xsd
Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) IR8 “Дані про достроково припинені договори страхування” Реєстр показників H011 Код виду страхування
H015 Тип страхувальника/страховика
Вимоги Контролі IR8.xsd
Річна IR91 "Дані про адекватність зобов'язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя" Реєстр показників H011 Код виду страхування Вимоги Контролі IR91.xsd
РІчна IR92 "Дані про результат перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо резерву довгострокових зобов'язань та резервів належних виплат страхових сум" Реєстр показників H011 Код виду страхування Вимоги Контролі IR92.xsd
РІчна IR93 "Дані щодо розкриття інформації про активи та зобов'язання страховика у розрізі валют та банківських металів" Реєстр показників R030 Код валюти або банківського металу Вимоги Контролі IR93.xsd
Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) IR10 “Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів” Реєстр показників H011 Код виду страхування
H026 Код виду обтяжень, обмежень щодо володіння активами
H027 Код даних для розрахунку нормативів діяльності страхових організацій
K040 Код країни 
K190 Рейтинг надійності

 

Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_IR10
IR10.xsd
Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) IR11 “Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів” Реєстр показників H011 Код виду страхування
H015 Тип страхувальника/страховика 
K040 Код країни 
K190 Рейтинг надійності

 

Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_IR11
IR11.xsd
Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) IR12 "Дані про набуття у власність/проведення дооцінки нерухомого майна" Реєстр показників H028 Код висновку рецензії Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_IR12
IR12.xsd
Кредитні спілки Квартальна
Місячна (наростаючим підсумком з початку року) (зі звітної дати 01.02.2022)
CR2 “Дані про фінансову діяльність кредитної спілки” Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR2
CR2.xsd
Квартальна
Місячна (наростаючим підсумком з початку року) (зі звітної дати 01.02.2022)
CR3 “Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки” Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR3
CR3.xsd
Квартальна
Місячна (наростаючим підсумком з початку року) (зі звітної дати 01.02.2022)
CR4 “Дані про доходи та витрати кредитної спілки” Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR4
CR4.xsd
Квартальна
Місячна (наростаючим підсумком з початку року) (зі звітної дати 01.02.2022)
CR5 “Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок” Реєстр показників S191 Код рівня прострочення кредитного договору Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR5
CR5.xsd
Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) CR6 “Дані про кредитну діяльність кредитної спілки” Реєстр показників H040 Код залишку/операції за період Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR6
CR6.xsd
Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) CR7 “Дані про кошти, залучені кредитною спілкою від юридичних осіб” Реєстр показників K012 Код виду установи
S181 Початковий строк погашення (узагальнений)
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR7
CR7.xsd
Квартальна CR8 “Дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки” Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR8
CR8.xsd
Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) CR9 “Дані про здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки” Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR9
CR9.xsd
Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) CR10 “Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками” Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR10
CR10.xsd
Квартальна
Місячна (наростаючим підсумком з початку року) (зі звітної дати 01.02.2022)
CR11 “Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами” Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR11
CR11.xsd
Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) CR12 “Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки” Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR12
CR12.xsd
Фінансові компанії Квартальна LR1 “Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг” Реєстр показників H020 Код виду фінансової послуги
H021 Код виду фінансового активу
K014 Код типу клієнта
K030 Код резидентності
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LR1
LR1.xsd
Квартальна LR2 “Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу” Реєстр показників D084 Код виду активу
H065 Код джерела фінансування лізингової компанії
K111 Коди розділів видів економічної діяльності (узагальнені)
S183 Коди початкових строків погашення (узагальнені)
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LR2
 
LR2.xsd
Квартальна LR3 “Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу” Реєстр показників K011 Код виду клієнта/установи
K030 Код резидентності
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LR3
LR3.xsd
Квартальна LR4 “Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу” Реєстр показників K011 Код виду клієнта/установи
K030 Код резидентності
H061 Код виду факторингу
K111 Коди розділів видів економічної діяльності (узагальнені)
K014 Код типу клієнта
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LR4
LR4.xsd
Квартальна LR5 “Дані про обсяг та кількість договорів гарантії” Реєстр показників H067 Стан договору
H068 Тип суб'єкта договору
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LR5
LR5.xsd
Квартальна LR6 “Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії” Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LR6
LR6.xsd
Квартальна LR7 “Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками” Реєстр показників K014 Код типу клієнта
K030 Код резидентності
H062 Код cпособу укладання договору
H063 Код наявності кредитних посередників
H064 Код виду наданих ресурсів
K111 Коди розділів видів економічної діяльності (узагальнені)
S186 Початковий строк погашення
S261 Код виду кредитів за цільовим спрямуванням
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LR7
LR7.xsd
Квартальна LR81 “Інформація про довірче товариство” Реєстр показників Z220 Код виду клієнта Вимоги Контролі LR81.xsd
Квартальна LR82 “Інформація про довірених осіб довірчого товариства” Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі LR82.xsd
Квартальна LR83 “Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства” Реєстр показників S130 Код виду фінансового інструменту Вимоги Контролі LR83.xsd
Квартальна LR9 “Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи” Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LR9
LR9.xsd
Квартальна LR10 “Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах” Реєстр показників H002 Група активів фінансової компанії за ступенем ризику
R030 Код валюти або банківського металу
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LR10
LR10.xsd
Квартальна LR11 “Дані про структуру інвестицій фінансової компанії” Реєстр показників
 
H002 Група активів фінансової компанії за ступенем ризику
S130 Код виду фінансового інструменту
Вимоги Контролі LR11.xsd
Квартальна LR12 “Дані про великі ризики фінансової компанії” Реєстр показників 'K060 Код виду пов’язаної особи Вимоги Контролі LR12.xsd
Лізингодавці Квартальна LR1 “Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг” Реєстр показників
 
H020 Код виду фінансової послуги
H021 Код виду фінансового активу
K014 Код типу клієнта
K030 Код резидентності
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LR1
LR1.xsd
Квартальна LR2 “Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу” Реєстр показників D084 Код виду активу
H065 Код джерела фінансування лізингової компанії
K111 Коди розділів видів економічної діяльності (узагальнені)
S183 Коди початкових строків погашення (узагальнені)
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LR2
 
LR2.xsd
Квартальна LR3 “Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу” Реєстр показників K011 Код виду клієнта/установи
K030 Код резидентності
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LR3
 
LR3.xsd
Ломбарди Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) LRB “Дані про склад активів та пасивів ломбарду” Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LRB
LRB.xsd
Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) LRD “Дані про діяльність ломбарду” Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LRD
LRD.xsd
Страхові та/або перестрахові брокери Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) IR5 "Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні" Реєстр показників H016 Код предмету договору страхування
H017 Код розрахунку за договором страхування та/або перестрахування
K030 Код резидентності
Z220 Код виду клієнта
Вимоги Контролі IR5.xsd
Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) IR52 “Дані про розподіл між страховиками/перестраховиками страхових/перестрахових платежів за договорами страхування/перестрахування, укладеними при посередництві страхового/перестрахового брокера” Реєстр показників H016 Код предмету договору страхування
H018 Код типу договору перестрахування
K040 Код країни
Вимоги Контролі IR52.xsd
Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) IR53 “Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахуванні” Реєстр показників H023 Код виду діяльності страхових та/або перестрахових брокерів
K040 Код країни
Z220 Код виду клієнта
Вимоги Контролі IR53.xsd

* перше подання звітності лізингодавцями, страховими та/або перестраховими брокерами – юридичними особами, ломбардами - за звітний 2022 рік.

** встановлено вимогами Положення про реєстрацію колекторських компаній, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 75 від 09.07.2021.

1. Довідники для складання звітності.

2. Метрики, що використовуються в реєстрах показників звітності учасників ринку небанківських фінансових послуг.

3. Некласифіковані реквізити показників (НРП), що використовуються в реєстрах показників звітності учасників ринку небанківських фінансових послуг.

На виконання вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” відповідно до Правил 120 (зі змінами) учасники ринку фінансових послуг надають також наступні файли з показниками звітності:

№ файла Періодичність Назва файла Респонденти
2HX Двічі на рік "Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу" Усі суб’єкти первинного фінансового моніторингу
2JX Квартальна "Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів" Небанківські установи - суб’єкти первинного фінансового моніторингу
2KX Місячна "Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб" Відповідно до пункту 21 Постанови № 654*** інформацію подають:
1) небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку, які отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, та/або
2) небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, оператори поштового зв’язку, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем
2LX Квартальна "Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу" Небанківські фінансові установи, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори поштового зв’язку, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу)