Звичайна версія сайту
Реєстр показників звітності небанківських фінансових установ

Реєстр звітних показників небанківських фінансових установ, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України з 01.07.2020 відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” від 12.09.2019 № 79-IX, який включає описи показників та контролів до цих показників, довідники для формування показників із переліком метрик (вимірів), описом параметрів (можливих розрізів інформації), та некласифікованих реквізитів показників, а також xsd-схеми звітних файлів.

 

Тип респондента Файл Назва файла Вимоги до порядку формування показників Довідники, які використовуються при складанні показників Періодичність Чинний нормативний акт
Страховики FR0 “Дані фінансової звітності” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_FR0
FR0.xsd
'FR0.xsd (зі звітної дати 01.10.2021)
F061 Код ознаки операції
F110 Код форми звітності
H001 Код виду капіталу
Квартальна Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 (зі змінами) додатки №1, 3 Баланс (Звіт про фінансовий стан);
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
Звіт про власний капітал;
Перелік додаткових статей фінансової звітності
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Спрощена фінансова звітність”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 № 39 (зі змінами) додатки №1, 2 Баланс;
Звіт про фінансові результати
FR1 “Дані консолідованої фінансової звітності” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_FR1
FR1.xsd
F061 Код ознаки операції
H001 Код виду капіталу
Квартальна Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 (зі змінами) додатки №2, 3 Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
Консолідований звіт про власний капітал;
Перелік додаткових статей фінансової звітності
IR2 “Дані про доходи та витрати страховика” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_IR2
IR2.xsd
не використовуються Квартальна Порядок складання звітних даних страховиків 
[розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 № 39 (зі змінами)]
додаток №2 Звіт про доходи та витрати страховика
IR3 “Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR3.xsd
KODTER Код адміністративно-територіальної одиниці України Квартальна додаток №3 Звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика
IR4 “Дані про показники діяльності зі страхування” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_IR4
KOD_IR4.xlsx
IR4.xsd
H011 Код виду страхування
H015 Тип страхувальника/страховика
K030 Код резидентності
Z220 Код виду клієнта
Квартальна додаток №4, розділи 2, 3, 4, 4.1 Показники діяльності із стахування життя;
Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя; Показники діяльності з видів обов'язкового страхування;
Показники діяльності з державного обов'язкового страхування
IR6 “Дані про операції перестрахування” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_IR6
IR6.xsd
H011 Код виду страхування
K040 Код країни
K190 Рейтинг надійності
Квартальна додаток №4, розділ 5 Пояснення щодо операцій перестрахування
IR71 “Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR71.xsd
K040 Код країни Квартальна додаток №4, розділ 6,  пункти 6.1, 6.2 Наявність сплаченого статутного капіталу та гарантійного фонду; Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності
IR72 “Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR72.xsd
H011 Код виду страхування
K030 Код резидентності
Квартальна додаток №4, розділ 6,  пункт 6.3, підпункт 6.3.1 Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду з (вид страхування)
IR73 “Дані про розміщення страхових резервів” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_IR73
IR73.xsd
не використовуються Квартальна додаток №4, розділ 6,  пункт 6.3, підпункт 6.3.2, таблиця 1 Розміщення страхових резервів
IR74 “Дані про частку перестраховиків у страхових резервах” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_IR74
IR74.xsd
K040 Код країни
K190 Рейтинг надійності
Квартальна додаток №4, розділ 6,  пункт 6.3, підпункт 6.3.2, таблиці 2, 3 Частка перестраховиків-резидентів у страхових резервах; 
Частка перестраховиків-нерезидентів у страхових резервах
IR75 “Дані про активи для представлення страхових резервів” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_IR75
IR75.xsd
не використовуються Квартальна додаток №4, розділ 6,  пункт 6.3, підпункт 6.3.2, таблиця 4 Категорії активів, визначені статтею 31 Закону України "Про страхування" для представлення страхових резервів
IR76 “Дані про незавершене будівництво” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR76.xsd
не використовуються Квартальна додаток №4, розділ 6,  пункт 6.3, підпункт 6.3.3, таблиця 1 “Незавершене будівництво” (на кінець звітного періоду)
IR77 “Дані про основні засоби” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_IR77
IR77.xsd
не використовуються Квартальна додаток №4, розділ 6,  пункт 6.3, підпункт 6.3.3, таблиця 2 “Основні засоби” (на кінець звітного періоду)
IR78 “Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_IR78
IR78.xsd
не використовуються Квартальна додаток №4, розділ 6,  пункт 6.3, підпункт 6.3.3, таблиці 3, 4, 5 “Довгострокові фінансові інвестиції” та “Поточні фінансові інвестиції” (на кінець звітного періоду);
“Довгострокова дебіторська заборгованість”, “Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами та з нарахованих доходів”, “Інша поточна дебіторська заборгованість” (на кінець звітного періоду);
“Грошові кошти та їх еквіваленти” (на кінець звітного періоду)
IR79 “Дані про капітал та заборгованість” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR79.xsd
не використовуються Квартальна додаток №4, розділ 6,  пункт 6.3, підпункт 6.3.3, таблиці 6, 7, 8, 11 “Резервний капітал” (на кінець звітного періоду);
“Неоплачений капітал” (на кінець звітного періоду);
“Вилучений капітал” (на кінець звітного періоду);
“Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги” та “Інші поточні зобов'язання” (на кінець звітного періоду)
IR8 “Дані про достроково припинені договори страхування” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR8.xsd
H011 Код виду страхування
H015 Тип страхувальника/страховика
Квартальна додаток №4, розділ 7 “Перелік достроково припинених договорів страхування”
IR91 "Дані про адекватність зобов'язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя" Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR91.xsd
H011 Код виду страхування Річна додаток 5, форма 1 "Інформація про адекватність зобов'язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя"
IR92 "Дані про результат перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо резерву довгострокових зобов'язань та резервів належних виплат страхових сум" Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR92.xsd
H011 Код виду страхування РІчна додаток 5, форма 2, таблиці 1, 2 “Результат перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо резерву довгострокових зобов'язань";
“Результат перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо резервів належних виплат страхових сум"
IR93 "Дані щодо розкриття інформації про активи та зобов'язання страховика у розрізі валют та банківських металів" Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR93.xsd
R030 Код валюти або банківського металу РІчна додаток 5, форма 2, таблиця 3 "Розкриття інформації про активи та зобов'язання страховика у розрізі валют та банківських металів"
IR10 “Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_IR10
IR10.xsd
H011 Код виду страхування
H026 Код виду обтяжень, обмежень щодо володіння активами
H027 Код даних для розрахунку нормативів діяльності страхових організацій
K040 Код країни 
K190 Рейтинг надійності

 

Квартальна додаток 4, таблиця 1 "Інформація щодо структури активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів"
IR11 “Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_IR11
IR11.xsd
H011 Код виду страхування
H015 Тип страхувальника/страховика 
K040 Код країни 
K190 Рейтинг надійності

 

Квартальна додаток 4, таблиці 2, 3 “Інформація щодо структури активів та дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу";
“Інформація щодо структури активів та дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів"
IR12 "Дані про набуття у власність/проведення дооцінки нерухомого майна" Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_IR12
IR12.xsd
H028 Код висновку рецензії Квартальна додаток 4, таблиці 4 "Розкриття інформації щодо набуття у власність / проведення дооцінки нерухомого майна протягом звітного періоду, що обліковується на балансі"
OS1 "Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" Реєстр показників
Вимоги
Контролі
OS1.xsd
K021 Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру
K040 Код країни
K151 Код типу особи
Річна та у разі змін в структурі власності Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.04.2021 № 30.    
OS2 "Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" Реєстр показників
Вимоги
Контролі
OS2.xsd
H005 Код виду документа
K021 Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру
K040 Код країни
Річна та у разі змін в структурі власності    
OS3 "Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" Реєстр показників
Вимоги
Контролі
OS3.xsd
не використовуються Річна та у разі змін в структурі власності    
Кредитні спілки FR0 “Дані фінансової звітності” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_FR0
FR0.xsd
'FR0.xsd (зі звітної дати 01.10.2021)
F061 Код ознаки операції
F110 Код форми звітності
H001 Код виду капіталу
Квартальна Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 (зі змінами) додатки №1, 3 Баланс (Звіт про фінансовий стан);
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
Звіт про власний капітал;
Перелік додаткових статей фінансової звітності
CR2 “Дані про фінансову діяльність кредитної спілки” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_CR2
CR2.xsd
не використовуються Квартальна Порядок складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 № 177 зі змінами, внесених розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 09.04.2020 № 655] додаток №2 Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки
CR3 “Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_CR3
CR3.xsd
не використовуються Квартальна додаток №3 Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки
CR4 “Дані про доходи та витрати кредитної спілки” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_CR4
CR4.xsd
не використовуються Квартальна додаток №4 Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки
CR5 “Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_CR5
CR5.xsd
S191 Код рівня прострочення кредитного договору Квартальна додаток №5 Звітні дані про розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок кредитної спілки
CR6 “Дані про кредитну діяльність кредитної спілки” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_CR6
CR6.xsd
H040 Код залишку/операції за період Квартальна додаток №6 Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки
CR7 “Дані про кошти, залучені кредитною спілкою від юридичних осіб” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_CR7
CR7.xsd
K012 Код виду установи
S181 Початковий строк погашення (узагальнений)
Квартальна додаток №7 Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб
CR8 “Дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_CR8
CR8.xsd
не використовуються Квартальна додаток №8 Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки
CR9 “Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_CR9
CR9.xsd
не використовуються Квартальна додаток №9 Звітні дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
CR10 “Дані про  окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитноми спілками” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_CR10
CR10.xsd
не використовуються Квартальна додатки №10, 11 Звітні дані про залишки зобов’язань за кредитами десяти членів кредитної спілки;
Звітні дані про залишки зобов'язань за кредитними договорами пов’язаних з кредитною спілкою осіб
CR11 “Дані про дотримання  кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_CR11
CR11.xsd
не використовуються Квартальна додаток №12 Звітні дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами
Фінансові компанії FR0 “Дані фінансової звітності” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_FR0
FR0.xsd
'FR0.xsd (зі звітної дати 01.10.2021)
F061 Код ознаки операції
F110 Код форми звітності
H001 Код виду капіталу
Квартальна Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 (зі змінами) додатки №1, 3 Баланс (Звіт про фінансовий стан);
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
Звіт про власний капітал;
Перелік додаткових статей фінансової звітності
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Спрощена фінансова звітність”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 № 39 (зі змінами) додатки №1, 2 Баланс;
Звіт про фінансові результати
FR1 “Дані консолідованої фінансової звітності” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_FR1
FR1.xsd
F061 Код ознаки операції
H001 Код виду капіталу
Квартальна Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 (зі змінами) додатки №2, 3 Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
Консолідований звіт про власний капітал;
Перелік додаткових статей фінансової звітності
LR1 “Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_LR1
LR1.xsd
H020 Код виду фінансової послуги
H021 Код виду фінансового активу
K030 Код резидентності
Z220 Код виду клієнта
Квартальна Порядок надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу [розпорядження Національної комісії, що здійснюєдержавне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.09.2017 № 3840 (зі змінами)] додаток №7 Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
LR2 “Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_LR2
LR2.xsd
D084 Код виду активу
H065 Код джерела фінансування лізингової компанії
K090 Код галузі економічної діяльності
S183 Коди початкових строків погашення (узагальнені)
Квартальна додаток №8  Інформація про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу;
Інформація про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу
LR3 “Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_LR3
LR3.xsd
K011 Код виду клієнта/установи
K030 Код резидентності
Квартальна Інформація про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу
LR4 “Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_LR4
LR4.xsd
K011 Код виду клієнта/установи
K030 Код резидентності
H061 Код виду факторингу
K090 Код галузі економічної діяльності
K014 Код типу клієнта банку
Квартальна додаток №9 Довідка про укладені та виконані договори факторингу; Інформація про укладені та виконані договори факторингу;
Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу
LR5 “Дані про обсяг та кількість договорів гарантії” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_LR5
LR5.xsd
H067 Стан договору
H068 Тип суб'єкта договору
Квартальна додаток №10 таблиця 1, додаток №11 таблиця 1 Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії;
Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки
LR6 “Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_LR6
LR6.xsd
не використовуються Квартальна додаток №10 таблиця 2, додаток №11 таблиця 2 Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії;
Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки
LR7 “Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_LR7
LR7.xsd
K014 Код типу клієнта банку
K030 Код резидентності
H062 Код cпособу укладання договору
H063 Код наявності кредитних посередників
H064 Код виду наданих ресурсів
K090 Код галузі економічної діяльності
S186 Початковий строк погашення
S261 Код виду кредитів за цільовим спрямуванням
Квартальна додаток №12 Довідка про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
Інформація про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками
LR81 “Інформація про довірче товариство” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
LR81.xsd
Z220 Код виду клієнта Квартальна додаток №13 таблиця 1 Інформація про довірче товариство
LR82 “Інформація про довірених осіб довірчого товариства” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
LR82.xsd
не використовуються Квартальна додаток №13 таблиця 2 Інформація про довірених осіб
LR83 “Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
LR83.xsd
S130 Код виду фінансового інструменту Квартальна додаток №13 таблиця 3 Інформація про цінні папери в розпорядженні
LR9 “Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_LR9
LR9.xsd
не використовуються Квартальна додаток №14, додаток №15 таблиця 1 Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи;
Інформація щодо активів фінансової установи
LR10 “Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_LR10
LR10.xsd
H002 Група активів фінансової компанії за ступенем ризику
R030 Код валюти або банківського металу
Квартальна додаток №15 таблиця 2 Інформація щодо рахунків фінансової компанії в банківських установах
LR11 “Дані про структуру інвестицій фінансової компанії” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
LR11.xsd
'LR11.xsd (зі звітної дати 01.10.2021)
H002 Група активів фінансової компанії за ступенем ризику
S130 Код виду фінансового інструменту
Квартальна Додаток 15 таб 3 Структура інвестицій фінансової компанії
LR12 “Дані про великі ризики фінансової установи” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
LR12.xsd
не використовуються Квартальна Додаток 16 Інформація про великі ризики фінансової установи
OS1 "Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" Реєстр показників
Вимоги
Контролі
OS1.xsd
K021 Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру
K040 Код країни
K151 Код типу особи
Річна та у разі змін в структурі власності Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.04.2021 № 30.    
OS2 "Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" Реєстр показників
Вимоги
Контролі
OS2.xsd
H005 Код виду документа
K021 Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру
K040 Код країни
Річна та у разі змін в структурі власності    
OS3 "Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" Реєстр показників
Вимоги
Контролі
OS3.xsd
не використовуються Річна та у разі змін в структурі власності    
Лізингодавці LR1 “Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_LR1
LR1.xsd
H020 Код виду фінансової послуги
H021 Код виду фінансового активу
K030 Код резидентності
Z220 Код виду клієнта
Квартальна Порядок надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу [розпорядження Національної комісії, що здійснюєдержавне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.09.2017 № 3840 (зі змінами)] додаток №7 Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
LR2 “Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_LR2
LR2.xsd
D084 Код виду активу
H065 Код джерела фінансування лізингової компанії
K090 Код галузі економічної діяльності
S183 Коди початкових строків погашення (узагальнені)
Квартальна додаток №8 Інформація про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу;
Інформація про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу
LR3 “Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_LR3
LR3.xsd
K011 Код виду клієнта/установи
K030 Код резидентності
Квартальна Інформація про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу
OS1 "Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" Реєстр показників
Вимоги
Контролі
OS1.xsd
K021 Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру
K040 Код країни
K151 Код типу особи
Річна та у разі змін в структурі власності Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.04.2021 № 30.    
OS2 "Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" Реєстр показників
Вимоги
Контролі
OS2.xsd
H005 Код виду документа
K021 Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру
K040 Код країни
Річна та у разі змін в структурі власності    
OS3 "Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" Реєстр показників
Вимоги
Контролі
OS3.xsd
не використовуються Річна та у разі змін в структурі власності    
Ломбарди LRB “Дані про склад активів та пасивів ломбарду” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_LRB
LRB.xsd
не використовуються Квартальна Порядок складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.11.2004 року № 2740 (зі змінами)] додаток №2 Звіт про склад активів та пасивів ломбарду
LRD “Дані про діяльність ломбарду” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_LRD
LRD.xsd
не використовуються Квартальна додаток №3 Звіт про діяльність ломбарду
OS1 "Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" Реєстр показників
Вимоги
Контролі
OS1.xsd
K021 Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру
K040 Код країни
K151 Код типу особи
Річна та у разі змін в структурі власності Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.04.2021 № 30.    
OS2 "Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" Реєстр показників
Вимоги
Контролі
OS2.xsd
H005 Код виду документа
K021 Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру
K040 Код країни
Річна та у разі змін в структурі власності    
OS3 "Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" Реєстр показників
Вимоги
Контролі
OS3.xsd
не використовуються Річна та у разі змін в структурі власності    
Страхові та/або перестрахові брокери FR0 “Дані фінансової звітності” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_FR0
FR0.xsd
'FR0.xsd (зі звітної дати 01.10.2021)
F061 Код ознаки операції
F110 Код форми звітності
H001 Код виду капіталу
Квартальна Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 (зі змінами) додатки №1, 3 Баланс (Звіт про фінансовий стан);
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
Звіт про власний капітал;
Перелік додаткових статей фінансової звітності
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Спрощена фінансова звітність”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 № 39 (зі змінами) додатки №1, 2 Баланс;
Звіт про фінансові результати
FR1 “Дані консолідованої фінансової звітності” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_FR1
FR1.xsd
F061 Код ознаки операції
H001 Код виду капіталу
Квартальна Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 (зі змінами). додатки №2, 3 Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
Консолідований звіт про власний капітал;
Перелік додаткових статей фінансової звітності
IR5 "Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні" Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR5.xsd
H016 Код предмету договору страхування
H017 Код розрахунку за договором страхування та/або перестрахування
K030 Код резидентності
Z220 Код виду клієнта
Квартальна Порядок складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів [розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.08.2005 року № 4421 (зі змінами)] додаток, розділ ІІ, пункт 1 Відомості про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні
IR52 “Дані про розподіл між страховиками/перестраховиками страхових/перестрахових платежів за договорами страхування/перестрахування, укладеними при посередництві страхового/перестрахового брокера” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR52.xsd
H016 Код предмету договору страхування
H018 Код типу договору перестрахування
K040 Код країни
Квартальна додаток, розділ ІІ, пункти 2, 3 Розподіл між страховиками страхових платежів за договорами страхування, укладеними при посередництві страхового брокера;
Розподіл між перестраховиками перестрахових платежів за договорами перестрахування, укладеними при посередництві перестрахового брокера
IR53 “Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахуванні” Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR53.xsd
H023 Код виду діяльності страхових та/або перестрахових брокерів
K040 Код країни
Z220 Код виду клієнта
Квартальна додаток, розділ ІІ, пункт 4 Відомості про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні, інших, ніж зазначені у пункті 1 розділу ІІ цього додатка

1. Перелік довідників, що використовуються для формування показників звітності небанківських фінансових установ (перенесено на сторінку "Довідники для складання звітності").

2. Метрики, що використовуються в реєстрах показників звітності небанківських фінансових установ.

3. Некласифіковані реквізити показників (НРП), що використовуються в реєстрах показників звітності небанківських фінансових установ.

На виконання вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” відповідно до Правил 120 (зі змінами) учасники ринку фінансових послуг надають також наступні файли з показниками звітності:

№ файла Періодичність Назва файла Респонденти
2HX Двічі на рік "Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу" Усі суб’єкти первинного фінансового моніторингу
2JX Квартальна "Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів" Небанківські установи - суб’єкти первинного фінансового моніторингу
2KX Місячна "Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб" Відповідно до пункту 21 Постанови № 654* інформацію подають:
1) небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку, які отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, та/або
2) небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, оператори поштового зв’язку, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем
2LX Квартальна "Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу" Небанківські фінансові установи, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори поштового зв’язку, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу)

* Постанова Правління Національного банку України від 01.10.2015 № 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (зі змінами).