Звичайна версія сайту
Реєстр показників звітності небанківських фінансових установ, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України з 01.07.2020
Тип респондента Файл Назва файла Дата початку тестування  Вимоги до порядку формування показників Довідники, які використовуються при складанні показників Періодичність Чинний нормативний акт
Страховики FR1 “Дані консолідованої фінансової звітності” 20.05.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_FR1
FR1.xsd
F061 Код ознаки операції
H001 Код виду капіталу
Квартальна Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 (зі змінами) додатки №2, 3 Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
Консолідований звіт про власний капітал;
Перелік додаткових статей фінансової звітності
IR2 “Дані про доходи та витрати страховика” 10.04.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR2.xsd
не використовуються Квартальна Порядок складання звітних даних страховиків 
[розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 № 39 (зі змінами)]
додаток №2 Звіт про доходи та витрати страховика
IR3 “Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика” 02.03.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR3.xsd
KODTER Код адміністративно-територіальної одиниці України Квартальна додаток №3 Звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика
IR4 “Дані про показники діяльності зі страхування” 01.04.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR4.xsd
H011 Код виду страхування
H015 Тип страхувальника/страховика
K030 Код резидентності
Z220 Код виду клієнта
Квартальна додаток №4, розділи 2, 3, 4, 4.1 Показники діяльності із стахування життя;
Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя; Показники діяльності з видів обов'язкового страхування;
Показники діяльності з державного обов'язкового страхування
IR6 “Дані про операції перестрахування” 22.04.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR6.xsd
H011 Код виду страхування
K040 Код країни
K190 Рейтинг надійності
Квартальна додаток №4, розділ 5 Пояснення щодо операцій перестрахування
IR71 “Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика” 10.04.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR71.xsd
K040 Код країни Квартальна додаток №4, розділ 6,  пункти 6.1, 6.2 Наявність сплаченого статутного капіталу та гарантійного фонду; Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності
IR72 “Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду” 07.05.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR72.xsd
H011 Код виду страхування
K030 Код резидентності
Квартальна додаток №4, розділ 6,  пункт 6.3, підпункт 6.3.1 Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду з (вид страхування)
IR73 “Дані про розміщення страхових резервів” 14.04.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR73.xsd
не використовуються Квартальна додаток №4, розділ 6,  пункт 6.3, підпункт 6.3.2, таблиця 1 Розміщення страхових резервів
IR74 “Дані про частку перестраховиків у страхових резервах” 08.04.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR74.xsd
K040 Код країни
K190 Рейтинг надійності
Квартальна додаток №4, розділ 6,  пункт 6.3, підпункт 6.3.2, таблиці 2, 3 Частка перестраховиків-резидентів у страхових резервах; 
Частка перестраховиків-нерезидентів у страхових резервах
IR75 “Дані про активи для представлення страхових резервів” 07.04.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR75.xsd
не використовуються Квартальна додаток №4, розділ 6,  пункт 6.3, підпункт 6.3.2, таблиця 4 Категорії активів, визначені статтею 31 Закону України "Про страхування" для представлення страхових резервів
IR76 “Дані про незавершене будівництво” 17.04.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR76.xsd
не використовуються Квартальна додаток №4, розділ 6,  пункт 6.3, підпункт 6.3.3, таблиця 1 “Незавершене будівництво” (на кінець звітного періоду)
IR77 “Дані про основні засоби” 17.04.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR77.xsd
не використовуються Квартальна додаток №4, розділ 6,  пункт 6.3, підпункт 6.3.3, таблиця 2 “Основні засоби” (на кінець звітного періоду)
IR78 “Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти” 15.05.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR78.xsd
не використовуються Квартальна додаток №4, розділ 6,  пункт 6.3, підпункт 6.3.3, таблиці 3, 4, 5 “Довгострокові фінансові інвестиції” та “Поточні фінансові інвестиції” (на кінець звітного періоду);
“Довгострокова дебіторська заборгованість”, “Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами та з нарахованих доходів”, “Інша поточна дебіторська заборгованість” (на кінець звітного періоду);
“Грошові кошти та їх еквіваленти” (на кінець звітного періоду)
IR79 “Дані про капітал та заборгованість” 22.04.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR79.xsd
не використовуються Квартальна додаток №4, розділ 6,  пункт 6.3, підпункт 6.3.3, таблиці 6, 7, 8, 11 “Резервний капітал” (на кінець звітного періоду);
“Неоплачений капітал” (на кінець звітного періоду);
“Вилучений капітал” (на кінець звітного періоду);
“Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги” та “Інші поточні зобов'язання” (на кінець звітного періоду)
IR8 “Дані про достроково припинені договори страхування” 05.05.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR8.xsd
H011 Код виду страхування
H015 Тип страхувальника/страховика
Квартальна додаток №4, розділ 7 “Перелік достроково припинених договорів страхування”
Кредитні спілки FR1 “Дані консолідованої фінансової звітності” 20.05.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_FR1
FR1.xsd
F061 Код ознаки операції
H001 Код виду капіталу
Квартальна Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 (зі змінами). додатки №2, 3 Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
Консолідований звіт про власний капітал;
Перелік додаткових статей фінансової звітності
CR2 “Дані про фінансову діяльність кредитної спілки” 02.03.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
CR2.xsd
не використовуються Квартальна Порядок складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 № 177 (зі змінами)] додаток №2 Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки
CR3 “Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки” 01.04.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
CR3.xsd
CR3.xsd (зі звітної
дати 01.07.2020) 
“доопрацьовується”
не використовуються Квартальна додаток №3 Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки
CR6 “Дані про кредитну діяльність кредитної спілки” 01.04.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
CR6.xsd
H040 Код залишку/операції за період Квартальна додаток №6 Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки
CR7 “Дані про кошти, залучені кредитною спілкою від юридичних осіб” 01.04.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
CR7.xsd
K012 Код виду установи
S181 Початковий строк погашення (узагальнений)
Квартальна додаток №7 Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб
CR8 “Дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки” 20.05.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_CR8
CR8.xsd
не використовуються Квартальна додаток №8 Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки
Фінансові компанії FR1 “Дані консолідованої фінансової звітності” 20.05.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_FR1
FR1.xsd
F061 Код ознаки операції
H001 Код виду капіталу
Квартальна Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 (зі змінами) додатки №2, 3 Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
Консолідований звіт про власний капітал;
Перелік додаткових статей фінансової звітності
LR1 “Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг” 02.03.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
LR1.xsd
H020 Код виду фінансової послуги
H021 Код виду фінансового активу
K030 Код резидентності
Z220 Код виду клієнта
Квартальна Порядок надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу [розпорядження Національної комісії, що здійснюєдержавне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.09.2017 № 3840 (зі змінами)] додаток №7 Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
LR2 “Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансоваого лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансоваого лізингу” 03.04.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
LR2.xsd
D084 Код виду активу
H065 Код джерела фінансування лізингової компанії
K090 Код галузі економічної діяльності
S183 Коди початкових строків погашення (узагальнені)
Квартальна додаток №8  Інформація про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу;
Інформація про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу
LR3 “Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу” 03.04.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
LR3.xsd
K011 Код виду клієнта/установи
K030 Код резидентності
Квартальна Інформація про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу
LR4 “Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу” 01.04.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
LR4.xsd
K011 Код виду клієнта/установи
K030 Код резидентності
H061 Код виду факторингу
K090 Код галузі економічної діяльності
K014 Код типу клієнта банку
Квартальна додаток №9 Довідка про укладені та виконані договори факторингу; Інформація про укладені та виконані договори факторингу;
Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу
LR7 “Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками” 01.04.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
LR7.xsd
K014 Код типу клієнта банку
K030 Код резидентності
H062 Код cпособу укладання договору
H063 Код наявності кредитних посередників
H064 Код виду наданих ресурсів
K090 Код галузі економічної діяльності
S186 Початковий строк погашення
S261 Код виду кредитів за цільовим спрямуванням
Квартальна додаток №12 Довідка про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
Інформація про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками
LR9 “Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи” 14.05.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
LR9.xsd
не використовуються Квартальна додаток №14, додаток №15 таблиця 1 Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи;
Інформація щодо активів фінансової установи
Лізінгодавці LR1 “Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг” 02.03.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
LR1.xsd
H020 Код виду фінансової послуги
H021 Код виду фінансового активу
K030 Код резидентності
Z220 Код виду клієнта
Квартальна додаток №7 Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
LR2 “Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансоваого лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансоваого лізингу” 03.04.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
LR2.xsd
D084 Код виду активу
H065 Код джерела фінансування лізингової компанії
K090 Код галузі економічної діяльності
S183 Коди початкових строків погашення (узагальнені)
Квартальна додаток №8 Інформація про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу;
Інформація про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу
LR3 “Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу” 03.04.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
LR3.xsd
K011 Код виду клієнта/установи
K030 Код резидентності
Квартальна Інформація про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу
Ломбарди FR1 “Дані консолідованої фінансової звітності” 20.05.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_FR1
FR1.xsd
F061 Код ознаки операції
H001 Код виду капіталу
Квартальна Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 (зі змінами). додатки №2, 3 Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
Консолідований звіт про власний капітал;
Перелік додаткових статей фінансової звітності
LRB “Дані про склад активів та пасивів ломбарду” 02.03.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
LRB.xsd
не використовуються Квартальна Порядок складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.11.2004 року № 2740 (зі змінами)] додаток №2 Звіт про склад активів та пасивів ломбарду
LRD “Дані про діяльність ломбарду” 01.04.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
LRD.xsd
не використовуються Квартальна додаток №3 Звіт про діяльність ломбарду
Страхові та/або перестрахові брокери FR1 “Дані консолідованої фінансової звітності” 20.05.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
KOD_VALIDATION_FR1
FR1.xsd
F061 Код ознаки операції
H001 Код виду капіталу
Квартальна Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 (зі змінами). додатки №2, 3 Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
Консолідований звіт про власний капітал;
Перелік додаткових статей фінансової звітності
IR5 "Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні" 02.03.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR5.xsd
H016 Код предмету договору страхування
H017 Код розрахунку за договором страхування та/або перестрахування
K030 Код резидентності
Z220 Код виду клієнта
Квартальна Порядок складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів [розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.08.2005 року № 4421 (зі змінами)] додаток, розділ ІІ, пункт 1 Відомості про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні
IR52 “Дані про розподіл між страховиками/перестраховиками страхових/перестрахових платежів за договорами страхування/перестрахування, укладеними при посередництві страхового/перестрахового брокера” 16.04.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR52.xsd
H016 Код предмету договору страхування
H018 Код типу договору перестрахування
K040 Код країни
Квартальна додаток, розділ ІІ, пункти 2, 3 Розподіл між страховиками страхових платежів за договорами страхування, укладеними при посередництві страхового брокера;
Розподіл між перестраховиками перестрахових платежів за договорами перестрахування, укладеними при посередництві перестрахового брокера
IR53 “Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахуванні” 23.04.2020 (станом на 01.01.2020) Реєстр показників
Вимоги
Контролі
IR53.xsd
H023 Код виду діяльності страхових та/або перестрахових брокерів
K040 Код країни
Z220 Код виду клієнта
Квартальна додаток, розділ ІІ, пункт 4 Відомості про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні, інших, ніж зазначені у пункті 1 розділу ІІ цього додатка